| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/295/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy - w rejonie ulic Gościnnej i Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 15 ust.2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz.871), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z dnia 21 grudnia 1999 roku z późniejszą zmianą)

Rada Miejska

uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy w rejonie ulic Gościnnej, Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje tereny położone w obrębie Kamienica, pomiędzy ulicami Gościnną, Młodzieżową i potokami bez nazwy - zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000;

2) załącznik nr 1a - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

3) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. Przyjmuje się następujące zasady ustalania przepisów szczegółowych uchwały:

1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem są określone w § 4–8;

2) ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są określone w § 9–13;

3) zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.

§ 4. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ograniczenia w zakresie funkcji na terenach oznaczonych symbolami MN (dotyczy także lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych):

a) zakaz lokalizacji nowych i rozbudowy istniejących obiektów pełniących funkcje inne niż wymienione w przeznaczeniu terenów, a także zakaz lokalizacji sportów motorowych, usług związanych z obsługą motoryzacji,

b) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych,

c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;

2) przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego - obowiązek zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła woda z sieci ciepłowniczej), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii;

3) przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami:

a) nakaz prowadzenia segregacji odpadów, zgodnie z przyjętym na terenie miasta planem gospodarki odpadami,

b) zakaz składowania odpadów;

4) przepisy dotyczące ochrony wód i gruntów:

a) nakaz odpowiedniego utwardzenia ulic, parkingów i placów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń,

b) zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych,

c) nakaz odprowadzenia ścieków zgodnie z §7 pkt 3,

d) zakaz nawadniania i nawożenia gruntów ściekami;

5) przepisy dotyczące ochrony elementów przyrodniczych:

a) nakaz ochrony i pielęgnacji istniejącego drzewostanu, w tym pomnika przyrody oznaczonego na rysunku planu symbolem graficznym, poza uzasadnionymi przypadkami, o których mowa w lit.b,

b) w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa (np. konieczne wycinki zieleni trwałej) – nakaz podejmowania działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności poprzez kompensację przyrodniczą,

c) zakaz prowadzenia działalności powodującej degradację szaty roślinnej porastającej skarpy koryt potoków,

d) nakaz realizacji przepustów umożliwiających przemieszczanie się drobnej fauny, przy przekraczaniu cieków wodnych drogowymi obiektami inżynierskimi,

e) nakaz ograniczenia regulacji cieków wodnych do niezbędnego minimum i zapewnienia zachowania naturalnego charakteru koryt potoków,

f) nakaz utrzymania wszystkich istniejących form zieleni, w szczególności zachowanie roślinności porastającej brzegi cieków wodnych będących korytarzami ekologicznymi;

6) przepisy dotyczące ochrony przed hałasem oraz innymi uciążliwościami związanymi ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) nakaz zachowania standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska,

b) zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska: - dla obszarów oznaczonych symbolem MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, - dla obszarów oznaczonych symbolem Z,WS – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

7) przepisy dotyczące ochrony krajobrazu:

a) nakaz stosowania kolorystyki ścian zewnętrznych w gamie kolorów pastelowych lub kolorystyki materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.),

b) nakaz realizacji kolorystyki dachów w odcieniach ciemnego brązu, grafitu bądź kolorystyki materiałów naturalnych,

c) zakaz stosowania okładzin ściennych z tworzyw sztucznych,

d) nakaz stosowania ażurowych ogrodzeń bez podmurówki oraz zakaz realizacji przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

§ 5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się ochronę obiektów o wartościach zabytkowych oznaczonych na rysunku planu (ul. Falista 19; 45; 46 oraz ul. Młodzieżowa 104) - poprzez:

1) zachowanie, remontowanie i eksponowanie zabytkowych elementów wystroju – kształtu dachu, koszowego wykroju niszy wejściowej z siedziskami, facjat dachowych;

2) stosowanie pokryć dachowych ceramicznych lub z blachy, z wykluczeniem blach falistych i trapezowych;

3) dostosowanie elementów projektowanych do zabytkowego charakteru obiektów;

4) dążenie do przeprojektowania przybudówek do w/w budynków.

§ 6. W zakresie szczególnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się zachowanie stref technicznych ograniczonej zabudowy i ich zagospodarowanie na warunkach określonych przez dysponentów sieci:

1) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV – po 8 m od osi linii;

2) wzdłuż linii napowietrznych nN – po 3 m od osi linii;

3) wzdłuż linii kablowych średniego i niskiego napięcia – po 1 m od osi linii;

4) dla stacji transformatorowych – 5x5 m.

§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dojazd od ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 58_KDL-01, poprzez ulice dojazdowe i pieszo-jezdne,

b) nakaz zapewnienia dostępu z ulic publicznych do działek budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulic do kanałów deszczowych prowadzonych w pasie drogowym lub do rowów przydrożnych pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic powierzchniowo do istniejących cieków lub gruntu, pod warunkiem, że odprowadzane wody deszczowe będą spełniały aktualne wymagania wynikające z przepisów o ochronie środowiska;

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami dysponenta sieci lub ze studni gospodarczych;

3) zasady odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych:

a) nakaz odprowadzenia ścieków do kanalizacji, zgodnie z warunkami dysponenta sieci z zastrzeżeniem niżej wymienionych lit. b i c,

b) do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych i następnie ich wywóz do oczyszczalni na warunkach administratora oczyszczalni, pod warunkiem podłączenia do kanalizacji po jej wybudowaniu, na warunkach dysponenta sieci,

c) dopuszcza się budowę ściekowych pompowni sieciowych oraz oczyszczalni ścieków,

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanałami deszczowymi, powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejących cieków lub gruntu, pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, na warunkach dysponenta sieci i administratora cieku,

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (placów, tarasów, dojść, dojazdów) w sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.);

4) zasady zasilania w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną z istniejących stacji transformatorowych oraz projektowanej stacji transformatorowej, zlokalizowanej w jednostce 58_Z,WS-02 liniami napowietrznymi i kablowymi niskiego napięcia, zgodnie z warunkami przyłączenia określonymi przez dysponenta sieci,

b) dopuszcza się możliwość skablowania linii średniego i niskiego napięcia na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

c) dopuszcza się możliwość prowadzenia projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w pasach drogowych;

5) dopuszczenie zasilania w gaz z sieci gazowej, na warunkach określonych przez dysponenta sieci;

6) dopuszczenie zasilania w ciepło do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi przez dysponenta sieci.

§ 8. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 58_MN-01 do 58_MN-09 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację publicznych placów i skwerów zagospodarowanych zielenią parkową i małą architekturą,

c) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej lub innych form zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zwiększonej intensywności,

d) zakaz lokalizacji usług, z zastrzeżeniem lit.e,

e) w lokalach użytkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wyłącznie usługi podstawowe służące zaspokojeniu codziennych potrzeb mieszkańców np. handel detaliczny, gabinety lekarskie, działalność edukacyjna, punkty usług rzemieślniczych, punkty usług bankowych, pocztowych, placówki kulturalno-oświatowe (kluby osiedlowe, punkty biblioteczne), a także usługi biurowe (np. projektowe, prawnicze).

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy odległa od linii rozgraniczających ulic lokalnych

10 m, od linii rozgraniczających pozostałych ulic i ciągów pieszo-jezdnych 6 m,

b) minimalna powierzchnia działki budowlanej 12 arów:

- budowa jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na działce budowlanej,

- dopuszcza się realizację budynków na działkach o powierzchni mniejszej niż 12 arów, powstałych w wyniku podziału dokonanego i przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przed wejściem w życie niniejszej uchwały,

- dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych na działkach mniejszych, których powierzchnia zmniejszyła się na skutek wydzielenia ich części na ciągi komunikacyjne ustalone w planie;

c) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków 20% powierzchni działki budowlanej, lecz nie więcej niż 180 m2 ,

d) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej 60% powierzchni działki budowlanej,

e) maksymalna wysokość budynków do 9 m,

f) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30o - 45o z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b,

g) nakaz lokalizacji parkingów i stanowisk garażowych na własnej posesji – min. 2 stanowiska na 1 budynek mieszkalny oraz min. 1 stanowisko dla prowadzących działalność w lokalach użytkowych;

3) dla istniejących budynków dopuszcza się:

a) odbudowę,

b) rozbudowę i nadbudowę zgodnie z warunkami podanymi w pkt 1 i pkt 2 lit. a, b, c, d, e, g (dachy inne niż wymienione w pkt 2 lit.f);

4) pozostałe ustalenia i ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-8.

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 58_Z,WS-01 i 58_Z,WS-02 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) tereny leśne, zieleń stanowiąca obudowę cieków wodnych i skarp, cieki wodne,

b) zakaz lokalizacji budynków,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, a także ciągów pieszych i ścieżek rowerowych uwzględniających wymogi ochrony środowiska;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) nakaz ochrony naturalnego charakteru terenu i wód,

b) nakaz ochrony i pielęgnacji różnych form zieleni, szczególnie starodrzewu,

c) dopuszcza się regulację cieków z uwzględnieniem naturalnych warunków terenowych pod warunkiem zachowania ich naturalnego charakteru oraz ochrony krajobrazu w zakresie zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z projektowanych kanałów deszczowych i spływów powierzchniowych, wynikających ze zmiany sposobu zagospodarowania terenu;

3) pozostałe ustalenia i ograniczenia dotyczące zagospodarowania terenów zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-8.

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 58_KDL-01 (ulica Młodzieżowa) ustala się:

1) przeznaczenie terenu - fragment ulicy lokalnej oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, min. 12 m,

b) lokalizacja chodników po obu stronach jezdni,

c) dopuszcza się możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej,

d) nakaz utrzymania istniejącej zieleni nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego,

e) pozostałe parametry i elementy ulic zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych;

3) pozostałe ustalenia i ograniczenia dotyczące zagospodarowania terenów zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-8.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 58_KDD-02 do 58_KDD-07 ustala się:

1) przeznaczenie terenu - ulice dojazdowe oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, a dla odcinka oznaczonego symbolem 58_KDD-04 pomiędzy jednostkami 58_Z,WS-01 i 58_Z,WS-02 min. 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) odcinki ulic oznaczone symbolami 58_KDD-03, 58_KDD-06 i 58_KDD-07 zakończone placami do zawracania o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami,

c) lokalizacja chodników po obu stronach jezdni,

d) utrzymanie istniejącej zieleni nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego,

e) pozostałe parametry i elementy ulic zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych;

3) pozostałe ustalenia i ograniczenia dotyczące zagospodarowania terenów zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-8.

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 58_KDPJ-08 do 58_KDPJ-11 ustala się:

1) przeznaczenie terenu - ulice pieszo-jezdne oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, min. 5 m,

b) ulica pieszo-jezdna oznaczona symbolem 58_KDPJ-11 zakończona placem do zawracania,

c) ulica pieszo jezdna oznaczona symbolem 58_KDPJ-09 bez włączenia do ulicy Gościnnej,

d) utrzymanie istniejącej zieleni nie powodującej zagrożeń dla ruchu.

3) pozostałe ustalenia i ograniczenia dotyczące zagospodarowania terenów zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-8.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/295/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy – w rejonie ulic Gościnnej i Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy – rysunek planu w skali 1:2000;

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/295/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy – w rejonie ulic Gościnnej i Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/295/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy - w rejonie ulic Gościnnej i Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy – w rejonie ulic Gościnnej i Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy

Rada Miejska postanowiła:

1. Nie uwzględnić uwag, które złożyli po I wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) Stowarzyszenie „Olszówka” w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

2) Czesława Różańska w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

3) Wanda Różańska w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

4) Tomasz Różański w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

5) Grzegorz Różański w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

6) Bernadeta Różańska w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

7) Marek Sadlik w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

8) Helena Sadlik w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

9) Ewa Sadlik w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

10) Monika Sadlik w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

11) Teresa Sadlik w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

12) Marcin Sadlik w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

13) Janusz Sadlik w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

14) Elżbieta Golec w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

15) Tomasz Golec w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

16) Iwona Brzeźny w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

17) Krzysztof Brzeźny w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

18) Małgorzata Rusek w piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

19) Bolesław Popiel piśmie z dnia 10 listopada 2008 roku,

20) Jolanta i Mirosław Gleńdek w piśmie z dnia 9 grudnia 2008 roku,

21) Anna Gałuszka w piśmie z dnia 10 grudnia 2008 roku,

22) Jan Sokołowski w piśmie z dnia 2 grudnia 2008 roku.

2. Odrzucić w zakresie nie uwzględnionym przez Prezydenta Miasta uwagi, które złożyli po III wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) mieszkańcy rejonu ulicy Bednarskiej w piśmie z dnia 4 maja 2011 roku,

2) Jolanta Czarnul w piśmie z dnia 5 maja 2011 roku,

3) Alfreda i Mieczysław Zając w piśmie z dnia 6 maja 2011 roku.

3. Nie uwzględnić uwag, które złożyli po III wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) Helena Byrdziak w piśmie z dnia 19 kwietnia 2011 roku,

2) Dom Opieki „Samarytanin” w piśmie z dnia 4 maja 2011 roku,

3) Andrzej Plewniak w piśmie z dnia 6 maja 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/295/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy - w rejonie ulic Gościnnej i Młodzieżowej, pomiędzy potokami bez nazwy

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stosownie do art. 216 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Bielsko-Biała z zastrzeżeniem punktów 2,3 i 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust.3 pkt.. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa stosownie do art. 112 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »