| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/124/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1)warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.

2)cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Brenna zamierza osiągnąć.

2. O dotację, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się każdy podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Brenna prowadzi działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową, która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały;

2. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji;

3. beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania;

4. umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawartą pomiędzy Gminą Brenna a beneficjentem.

§ 3. Gmina Brenna realizuje cel publiczny tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu, w szczególności poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększanie mieszkańcom dostępu do działalności sportowej.

Rozdział 2.
Warunki i tryb udzielania dotacji

§ 4. 1. Udzielana dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania, z zastrzeżeniem ust. 2, w szczególności na:

1)realizację programów szkolenia sportowego;

2)zakup sprzętu sportowego;

3)pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4)pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5)wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1)transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

2)zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;

3)zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4)wypłaty wynagrodzeń dla zawodników oraz działaczy klubu sportowego;

5)kosztów, które poniósł beneficjent na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 5. Wyboru wniosków, na realizację których zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Brenna, dokonuje się w drodze otwartego konkursu ofert.

§ 6. 1. Wójt Gminy Brenna w drodze zarządzenia ogłasza otwarty konkurs ofert, w którym określa:

1)rodzaj zadania objętego dotacją;

2)wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu;

3)termin realizacji zadań;

4)warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek i objęte nim zadanie;

5)termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Brenna oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej, na co najmniej 21 dni przed terminem składnia wniosków. W ogłoszeniu określa się również wzór wniosku o udzielenie dotacji, wzór umowy oraz wzór sprawozdania.

§ 7. 1. Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Brennej.

2. Wójt, może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych i braków lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Termin nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych.

4. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 8. Przy wyborze wniosków o dotację, Wójt Gminy uwzględnia:

1)znaczenie zgłoszonego wniosku dla realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały;

2)wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ogłoszony konkurs;

3)przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania w związku z jego zakresem rzeczowym;

4)możliwość realizacji wniosku przez beneficjenta;

5)dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Brenna.

§ 9. 1. Oceny złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta zarządzeniem określającym skład komisji.

2. Decyzję w sprawie przyznania dotacji, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego podejmuje Wójt w formie zarządzenia po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.

3. Decyzja Wójta jest decyzją ostateczną.

§ 10. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Wójta lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1)stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków;

2)wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

Rozdział 3.
Umowa o dotację

§ 11. 1. Podstawą do przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji pomiędzy Gminą a beneficjentem, któremu przyznano dofinansowanie.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:

1)szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jej wykonania;

2)wysokość dotacji udzielanej beneficjentowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3)termin wykorzystania dotacji;

4)tryb kontroli wykonywania zadania;

5)termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6)termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

3. Dofinansowanie zadań obejmuje ich realizację od dnia podpisania umowy.

4. W umowie o dofinansowanie zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie, jak również postanowienie dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć do 25 % między pozycjami kosztorysu zadania przy czym każda zmiana kosztorysu winna być poprzedzona powiadomieniem Wójta w formie pisemnej.

Rozdział 4.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 12. Wójt Gminy Brenna może kontrolować realizację wniosku, w szczególności:

1)stan realizacji projektu;

2)efektywność i rzetelność jego wykonania;

3)prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Brenna;

4)dokumentację.

Rozdział 5.
Rozliczenie dotacji

§ 13. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji i realizacji zadania.

2. Rozliczenie dokonywane jest na podstawie złożonego na dziennik podawczy Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 uchwały.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 14. Traci moc uchwała Nr XLII/381/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zkresie sprzyjania rozwojowi sportu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Brenna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »