| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/124/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1)warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.

2)cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Brenna zamierza osiągnąć.

2. O dotację, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się każdy podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Brenna prowadzi działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową, która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały;

2. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji;

3. beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania;

4. umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawartą pomiędzy Gminą Brenna a beneficjentem.

§ 3. Gmina Brenna realizuje cel publiczny tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu, w szczególności poprzez poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększanie mieszkańcom dostępu do działalności sportowej.

Rozdział 2.
Warunki i tryb udzielania dotacji

§ 4. 1. Udzielana dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania, z zastrzeżeniem ust. 2, w szczególności na:

1)realizację programów szkolenia sportowego;

2)zakup sprzętu sportowego;

3)pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4)pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5)wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1)transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

2)zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;

3)zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4)wypłaty wynagrodzeń dla zawodników oraz działaczy klubu sportowego;

5)kosztów, które poniósł beneficjent na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 5. Wyboru wniosków, na realizację których zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Brenna, dokonuje się w drodze otwartego konkursu ofert.

§ 6. 1. Wójt Gminy Brenna w drodze zarządzenia ogłasza otwarty konkurs ofert, w którym określa:

1)rodzaj zadania objętego dotacją;

2)wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu;

3)termin realizacji zadań;

4)warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek i objęte nim zadanie;

5)termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Brenna oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej, na co najmniej 21 dni przed terminem składnia wniosków. W ogłoszeniu określa się również wzór wniosku o udzielenie dotacji, wzór umowy oraz wzór sprawozdania.

§ 7. 1. Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Brennej.

2. Wójt, może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych i braków lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Termin nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych.

4. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 8. Przy wyborze wniosków o dotację, Wójt Gminy uwzględnia:

1)znaczenie zgłoszonego wniosku dla realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały;

2)wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ogłoszony konkurs;

3)przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania w związku z jego zakresem rzeczowym;

4)możliwość realizacji wniosku przez beneficjenta;

5)dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Brenna.

§ 9. 1. Oceny złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta zarządzeniem określającym skład komisji.

2. Decyzję w sprawie przyznania dotacji, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego podejmuje Wójt w formie zarządzenia po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.

3. Decyzja Wójta jest decyzją ostateczną.

§ 10. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Wójta lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1)stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków;

2)wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

Rozdział 3.
Umowa o dotację

§ 11. 1. Podstawą do przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji pomiędzy Gminą a beneficjentem, któremu przyznano dofinansowanie.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:

1)szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jej wykonania;

2)wysokość dotacji udzielanej beneficjentowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3)termin wykorzystania dotacji;

4)tryb kontroli wykonywania zadania;

5)termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6)termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

3. Dofinansowanie zadań obejmuje ich realizację od dnia podpisania umowy.

4. W umowie o dofinansowanie zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie, jak również postanowienie dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć do 25 % między pozycjami kosztorysu zadania przy czym każda zmiana kosztorysu winna być poprzedzona powiadomieniem Wójta w formie pisemnej.

Rozdział 4.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 12. Wójt Gminy Brenna może kontrolować realizację wniosku, w szczególności:

1)stan realizacji projektu;

2)efektywność i rzetelność jego wykonania;

3)prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Brenna;

4)dokumentację.

Rozdział 5.
Rozliczenie dotacji

§ 13. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji i realizacji zadania.

2. Rozliczenie dokonywane jest na podstawie złożonego na dziennik podawczy Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 uchwały.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 14. Traci moc uchwała Nr XLII/381/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zkresie sprzyjania rozwojowi sportu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Brenna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »