| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Miasteczko Śląskie przez osoby prawne i osoby fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 80 ust.4 oraz art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

uchwala:

I.TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI

§ 1.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego.

2. Dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Miasteczko Śląskie,

3. Dotowanym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego.

§ 2.

1. Przedszkolu przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy na rok objęty dotacją wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, a na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą dotację z budżetu Gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, a na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Dotowany otrzymuje dotację ze środków finansowych ustalanych corocznie w budżecie gminy wynikającą z przyjętej i zatwierdzonej organizacji przedszkola biorąc pod uwagę wydatki bieżące planowane do realizacji w danym roku w przedszkolach publicznych w Gminie Miasteczko Śląskie.

4. Do wyliczenia dotacji przyjmuje się liczbę dzieci wynikającą z zatwierdzonych projektów organizacyjnych przedszkoli publicznych w Gminie Miasteczko Śląskie na dany rok szkolny.

§ 3.

1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego złożony w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Dotowany sporządza i przedstawia Dotującemu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów na koniec miesiąca rozliczeniowego, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień.

3. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy przedszkola.

4. Dotowany jest zobowiązany w terminie 7 dni od ustania przyczyn do otrzymywania dotacji do złożenia informacji pisemnej do Burmistrza Miasta.

5. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczbę uczniów, na których udzielona jest dotacja ustala się wg stanu jak za miesiąc czerwiec.

§ 4.

1. Dotowany sporządza i przekazuje Dotującemu w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego rozliczenie udzielonej dotacji.

2. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. Od kwot dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 1 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 2.

4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

5. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji.

6. Odsetki od dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości nalicza się po upływie terminu określonego w ust. 4.

7. Kwoty dotacji udzielonych w danym roku budżetowym podlegają rocznemu rozliczeniu w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego, a w przypadku zaprzestania działalności przez Dotowanego, w terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniej części dotacji.

§ 5.

1. Dotację z budżetu dla przedszkoli przyznaje się na okres jednego roku budżetowego.

2. Kwoty dotacji dla przedszkoli, będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów, wykazanej przez organ prowadzący w informacji miesięcznej, o której mowa w § 3 ust 2.

3. Kwoty dotacji nie mogą być przekazywane w wysokości wyższej od wynikającej z liczby uczniów, o której mowa w § 3 ust 2.

4. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca ma charakter zaliczkowy. Ostateczne rozliczenie kwoty należnej w danym roku budżetowym, następuje w ostatniej transzy.

II.TRYB I ZAKRES KONTROLI

§ 6.

1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, która może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.

2. Dotującemu przysługuje prawo wstępu do przedszkoli oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania dotowanych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w zakresie przyznanej dotacji.

3. Kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

4. W ramach kontroli upoważnione osoby mają prawo do:

1) kontroli dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, na podstawie, której sporządzono miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącej podstawę naliczania dotacji;

2) wglądu do dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji;

3) badania dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji oraz żądania udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wydatkowania środków.

5. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 w porównaniu z dokumentacją podstawową;

2) dane ujęte w miesięcznych rozliczeniach, o których mowa w § 4 ust. 1 wynikających z ewidencji księgowej prowadzonej przez przedszkole;

3) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa w § 3 ust. 2 w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentacji przedszkola;

4) dokumenty, na podstawie, których dotowany potwierdzi, że wykorzystał dotację na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

6. Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole, który sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Dotującego i Dotowanego.

7. Dotowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, przedstawiając równocześnie stosowne dowody.

8. Dotujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 i zawiadomić Dotowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione wraz z uzasadnieniem.

9. Dotujący na podstawie wniesionych zastrzeżeń ma prawo podjąć dodatkowe czynności wyjaśniające i sprawdzające zasadność wniesionych zastrzeżeń.

10. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 6, przyjmuje się, że Dotowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej Dotowanemu, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie wzywa do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

12. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone w ust. 10, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie kieruje do jednostki kontrolowanej wnioski (w formie wystąpienia pokontrolnego) zmierzające do ich usunięcia lub usprawnienia obszaru objętego kontrolą.

§ 7.

Dotowany ma obowiązek przechowywania przez okres 5 lat od końca roku, w którym przekazano dotację oryginałów dokumentów finansowych opisanych w zakresie finansowania środkami pochodzącymi z dotacji.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Józef Myśliwczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »