| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmującego 38 obszarów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Pszów po stwierdzeniu zgodności przeprowadzonej zmiany z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 grudnia 2009 r.

RADA MIEJSKA uchwala:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA PSZÓW OBEJMUJĄCEGO 38 OBSZARÓW

Uchwała składa się z następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:

1. ROZDZIAŁ 1 - PRZEPISY OGÓLNE

- przedmiot regulacji przepisami planu

- definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały

- przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

2. ROZDZIAŁ 2 - PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU:

- przeznaczenie terenów

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

- sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

3. ROZDZIAŁ 3 - PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW:

- przepisy dotyczące szczególnych wymagań kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

4. ROZDZIAŁ 4 - PRZEPISY KOŃCOWE

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Przedmiot regulacji przepisami planu

1. Przedmiotem regulacji przepisami planu są tereny w 38 obszarach o powierzchni około 179,22 ha określone w uchwale Nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2010 r.

2. Regulacje, o których mowa w ust. 1 wyrażone są przepisami określającymi sposoby zagospodarowania i zabudowy terenów poszczególnych obszarów.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki graficzne Nr 1 ÷ Nr 34 i Nr 36 ÷ Nr 38 w skali 1:1000 oraz Nr 35 w skali 1:2000 o nazwie „rysunek planu”, które obowiązują w zakresie:

1) granic opracowania planu,

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania podstawowego terenów,

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy.

4. Zastosowane na rysunkach planu, o których mowa w ust. 3 symbole cyfrowe i literowe oznaczają:

1) oznaczenie cyfrowe przed znakiem łamane przez – numer obszaru objętego planem,

2) oznaczenie cyfrowe po znaku łamane przez – kolejny numer terenów w zbiorze przeznaczenia podstawowego, określonego liniami rozgraniczającymi na poszczególnych rysunkach planu,

3) oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.

5. Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:

1) Nr 39 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,

2) Nr 40 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

6. Symbole literowe, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3) MNZ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dużym udziałem zieleni

4) MZ – tereny zamieszkania zbiorowego

5) RM – tereny zabudowy zagrodowej

6) U – tereny zabudowy usługowej

7) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

8) US1 – tereny sportu i rekreacji z zabudową kubaturową

9) US2 – tereny sportu i rekreacji z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi

10) ZPZ – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy

11) ZP – tereny zieleni urządzonej

12) ZI – tereny zieleni izolacyjnej

13) ZM – tereny ogrodów przydomowych

14) – tereny zieleni niskiej

15) KD – tereny komunikacji drogowej, w tym:

a) KDG – droga publiczna klasy „główna”

b) KDZ – droga publiczna klasy „zbiorcza”

c) KDL – droga publiczna klasy „lokalna”

d) KDD – droga publiczna klasy „dojazdowa”

e) KDX – publiczny ciąg pieszojezdny

f) KDW – droga wewnętrzna

g) KDP – tereny parkingów

7. Poszczególne obszary objęte planem pokazane są na załącznikach graficznych Nr 1 do Nr 38.

§ 2. Definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) budynki o dachach spadzistych – należy przez to rozumieć budynki na których nachylenie połaci dachowych jest równe lub większe niż 200,

2) działce siedliskowej – należy przez to rozumieć teren obejmujący zabudowę zagrodową wraz z dojściem, dojazdem, otoczeniem budynków i ogrodem przydomowym,

3) infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny, oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z tym uzbrojeniem terenu,

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,

6) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć istniejące lub dopuszczane w planie użytkowania i przeznaczenia części terenów lub obiektów, które towarzyszą użytkowaniu i przeznaczeniu podstawowemu terenów i obiektów ustalonych w planie, przy czym łączny program użytkowań i przeznaczeń dopuszczalnych nie może przekraczać 50 % powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi w planie lub w ramach danej inwestycji lub więcej niż 50 % powierzchni całkowitej obiektów zlokalizowanych na tych terenach,

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejące lub ustalone w planie użytkowania i przeznaczenia terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi w planie lub w ramach danej inwestycji, które obejmują więcej niż 50 % powierzchni tych terenów lub więcej niż 50 % powierzchni całkowitej obiektów zlokalizowanych na tych terenach i którym muszą być podporządkowane inne użytkowania przeznaczenia terenu określone jako dopuszczalne,

9) przeznaczeniu zabronionym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenów, które jest kolizyjne lub wykluczające się z przeznaczeniem podstawowym ustalonym na danym terenie w planie,

10) rysunku planu - należy przez to rozumieć załączniki graficzne do niniejszej uchwały w skali 1:1000,

11) terenach publicznych - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do użytku publicznego, ogólnodostępne,

12) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu oraz opisany symbolem przeznaczenia podstawowego w planie,

13) terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny oznaczone graficznie na rysunku planu, na których istnieje zabudowa do zachowania w procesie rozwoju miasta z możliwością ich modernizacji, przebudowy, rozbudowy i wyburzenia. Do terenów zabudowanych zalicza się również bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, dojścia i zagospodarowanie, które przesądza dotychczasowe użytkowanie terenów,

14) terenach zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj ogólnodostępnej zieleni,

15) terenach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny wyznaczone do lokalizacji kubaturowych i terenowych obiektów służących uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące bazę gastronomiczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników,

16) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Pszowie,

17) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,

18) wolnostojących obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże i wszelkiego rodzaju obiekty usługowe (typu: stragany, kioski, małe pawilony handlowe), które towarzyszą obiektom o funkcji podstawowej usługowej i mieszkaniowej.

§ 3. Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

1. Ustala się następujące przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem:

1) ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:

a) przy wyposażeniu nowych budynków nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,

b) zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów na cele związane ze składowaniem odpadów oraz termicznym przekształcaniem odpadów,

c) sposób postępowania z odpadami winien być zgodny z planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień,

d) zapewnienie nie przekraczania poziomu dźwięków do środowiska określonego w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu, przy czym:

- tereny o symbolach MN należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- tereny o symbolach MW należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- tereny o symbolach MZ należy traktować jako tereny zamieszkania zbiorowego,

- tereny o symbolach RM należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej,

- tereny o symbolach US1 i US2 należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

e) możliwość odprowadzenia wód opadowych do cieków powierzchniowych wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w obowiązujących przepisach w tym zakresie,

2) ogólne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) forma obiektów na terenach przeznaczonych w planie do zabudowy wymaga nawiązania do zabudowy istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie, dotyczy to również kształtu dachów, stąd wymóg realizacji dachów spadzistych obowiązuje tylko w przypadkach, gdy nowy obiekt realizowany będzie pomiędzy obiektami z dachami spadzistymi, lub gdy realizowany będzie cały zespół zabudowy w którym zastosowano dachy spadziste, przy czym w otoczeniu zabudowy z dachami spadzistymi dopuszcza się realizację zabudowy z dachami płaskimi jeżeli dotyczyło to będzie całego realizowanego kompleksu lub zespołu budynków,

b) zabrania się realizacji:

- dachów z przesunięciem poziomów połaci w kalenicy,

- form architektonicznych typu: wieże, baszty, rotundy o ile nie stanowią one czytelnej kompozycji przestrzennej i nie są uzasadnionym akcentem lub dominantą świadomej kompozycji, co wymaga udokumentowania w projekcie budowlanym obiektu lub założenia,

- okładzin ściennych z tworzyw sztucznych na elewacjach budynków,

- ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych,

- jaskrawych wyróżniających się z otoczenia kolorystyk elewacji budynków,

c) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu, zieleni i grafitu, przy czym ustala się, że na terenach, gdzie zabudowa realizowana będzie jako uzupełnienie zabudowy istniejącej konieczność stosowania kolorystyki dachu w gamie koloru jaki istnieje na dachu najbliżej położonego budynku istniejącego,

3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

- w ramach terenów przeznaczonych do zabudowy usługowej opisanych symbolem U ustala się konieczność kształtowania atrakcyjnych przestrzeni publicznych utrzymywanych staraniem właścicieli obiektów.

4) zasady rozbudowy i modernizacji układu komunikacji kołowej oraz parkingów i garaży:

a) na terenach przeznaczonych do zabudowy wielorodzinnej opisanych symbolami MW ustala się konieczność realizacji parkingów dla samochodów osobowych w ilości 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie,

b) na działkach przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej opisanych symbolami MN i MNZ ustala się możliwość realizacji parkingów dla samochodów osobowych oraz garaży w ilości 2 stanowiska na 1 mieszkanie,

c) w ramach terenów objętych planem dopuszcza się możliwość realizacji prywatnych dróg wewnętrznych, których szerokość w liniach rozgraniczających nie będzie mniejsza niż 4,5 m,

d) na terenach o funkcji usługowej lub w ich sąsiedztwie wymagana jest realizacja miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w ilościach wyliczonych na podstawie następujących normatywów:

- 25 miejsc na 1000 m2 powierzchni sprzedaży w obiektach usług handlu,

- 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów kultu religijnego,

- 23 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur,

- 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych w restauracjach, kawiarniach i lokalach rozrywkowych,

- 30 miejsc na 100 łóżek w hotelach i pensjonatach,

e) dojazdy do działek przylegających do dróg wojewódzkich należy zapewnić z dróg niższych klas i ograniczać liczbę i częstość zjazdów z dróg wojewódzkich,

f) z zastrzeżeniem lit. g minimalne szerokości dróg w liniach rozgraniczających winny wynosić odpowiednio:

- 25 m dla dróg klasy KDG

- 20 m dla dróg klasy KDZ

- 12 m dla dróg klasy KDL

- 10 m dla dróg klasy KDD

- 4,5 m dla dróg klasy KDW i KDX

g) dopuszcza się zmniejszenie i zwiększenie szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkami planu w nawiązaniu do istniejących wydzieleń własnościowych,

5) zasady rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej:

a) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z wodociągu miejskiego,

b) utrzymuje się rozdzielczy system kanalizacji poprzez odprowadzenie ścieków kolektorem sanitarnym na miejską oczyszczalnię oraz na terenach nie mających dostępu do kanalizacji ogólnomiejskiej ustala się możliwość odprowadzenia ścieków na osadniki lokalne i lokalne oczyszczalnie do czasu umożliwienia dostępu do kanalizacji ogólnomiejskiej,

c) zachowuje się zaopatrzenie terenów w energię elektryczną poprzez istniejącą sieć kablową wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz istniejące stacje transformatorowe,

d) dla istniejących i planowanych sieci i urządzeń ustala się konieczność zachowania stref obsługi technicznej i stref ochrony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym ewentualna lokalizacja zabudowy w granicach tych stref możliwa jest po uzyskaniu zgody ich właścicieli lub administratorów,

e) w zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

2. Nie ustala się konieczności przeprowadzenia obligatoryjnych procedur scalania i podziału nieruchomości.

3. Dopuszcza się możliwość dokonywania podziałów nieruchomości celem regulacji przebiegu granic lub poprawy zagospodarowania działek przyległych.

4. W związku z położeniem obszarów 1 i 3 oraz 5÷13 w terenie górniczym „Rydułtowy I”, obszaru 15 w terenie górniczym „Rydułtowy I” i „Pszów”, obszarów 2, 4 i 14 oraz 16÷38 w terenie górniczym „Pszów”, ustala się konieczność uwzględniania przez inwestorów noworealizowanych obiektów, aktualnych czynników geologiczno-górniczych.

5. Na terenach objętych planem nie ustala się warunków wynikających z bieżącej eksploatacji górniczej z uwagi na ich położenie poza wpływami eksploatacji górniczej.

6. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do ustalenia obszarów zagrożeń powodziowych oraz osuwania się mas ziemnych.

7. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty o wartościach przyrodniczych objęte ochroną prawną.

8. Na terenie o symbolu 28/2MN istnieje krzyż przydrożny pokazany graficznie na rysunku planu – wymagający ochrony formy architektonicznej i usytuowania poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków.

9. Na terenie o symbolu 28/1MN istnieje budynek mieszkalny przy ul. Paderewskiego 52 pokazany graficznie na rysunku planu – wymagający ochrony aktualnej formy architektonicznej, poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków.

10. W granicach terenów objętych planem występują następujące stanowiska archeologiczne:

1) na terenie o symbolu 36/2ZP stanowisko archeologiczne nr 26 jako ślady osadnictwa, średniowiecze XIV÷XV wiek,

2) na terenie o symbolu 36/1MN stanowisko archeologiczne nr 27 jako ślady osadnictwa, średniowiecze XI÷XIII wiek,

3) na terenie o symbolu 34/1R stanowisko archeologiczne nr 30 jako ślady osadnictwa, średniowiecze XIV÷XV wiek.

11. W związku z ust. 10 wszelkie inwestycje budowlane i prace ziemne w promieniu 40 m od centrum stanowisk archeologicznych wymagają poprzedzających badań archeologicznych.

Rozdział 2.
PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU:

- przeznaczenie terenów
- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
- sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 4. 1. Dla zbiorów terenów o symbolach MN i MNZ o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty usługowe oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla funkcji usługowych, przy czym dopuszcza się adaptację całości powierzchni budynku dla funkcji usług zdrowia, odnowy biologicznej oraz jako zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, pracownie projektowe i artystyczne,

b) jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i garaże z poddaszem oraz z dopuszczeniem lokalizacji w granicach własności działek poprzecznie przebiegających w stosunku do obsługujących je dróg,

c) ogrody wraz z elementami małej architektury,

d) sieci infrastruktury technicznej, drogi dojazdowe i wewnętrzne

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju funkcje, których uciążliwość wykracza poza obrys działki na której są zlokalizowane,

b) garaże i parkingi dla samochodów ciężarowych,

3) z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) wysokość nowych budynków mieszkalnych nie może być większa niż 10,5 m,

b) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garaży nie może być większa niż 5,5 m,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40 % powierzchni działki na terenach o symbolach MN oraz 25 % na terenach o symbolach MNZ ,

d) powierzchnia biologicznie czynna na terenach o symbolach MN nie może być mniejsza niż 30 %, a na terenach o symbolach MNZ - 80 %

e) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunkach planu,

f) minimalna powierzchnia nowowydzielonych działek budowlanych na ternach o symbolach MN dla zabudowy wolnostojącej 600 m2, dla zabudowy bliźniaczej 500 m2, dla zabudowy szeregowej 300 m2,

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych na terenach o symbolach MNZ – 1200 m2.

2. Dla zbiorów terenów o symbolach MW w podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) budynki usługowe i pomieszczenia usługowe,

b) usługi handlu, sportu i rzemiosła, którego działalność nie jest zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) drogi dojazdowe, place, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe i chodniki,

d) garaże i budynki gospodarcze,

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) ogrody, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury,

2) przeznaczenia zabronione:

a) zabudowa zagrodowa,

b) stacje paliw,

c) bazy, składy i magazyny nie związane z prowadzoną na tej samej działce działalnością usługową,

d) zespoły garaży boksowych,

e) garaże i parkingi dla samochodów ciężarowych,

3) zastrzeżeniem § 5 ust. 3 parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) w ramach działki przeznaczonej do zabudowy zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej,

b) konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków, do formy dachów zabudowy istniejącej w otoczeniu, przy stosowaniu zasady podobnej formy dachów w zespołach zabudowy lub ciągach budynków wzdłuż dróg,

c) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci dachowych 20 % ÷ 45% oraz 20%÷75% w przypadku realizacji dachu mansardowego. Od warunku tego można odstąpić w przypadkach, gdy w otoczeniu projektowanego obiektu istnieją budynki o dachach płaskich, do których nawiązywanie byłoby uzasadnione pod względem kompozycji przestrzennej. Przy dachach spadzistych konieczność stosowania pokrycia w kolorze ceglastym, bordowym, brązowym lub grafitowym,

d) maksymalny wskaźnik zabudowy działki nie może być większy niż 40%,

e) dla nowych budynków konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,

f) wysokość nowych budynków nie może być większa niż 16,0 m.

3. Dla terenu o symbolu MZ o podstawowym przeznaczeniu dla zamieszkania zbiorowego ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i pomieszczenia usług kultury, handlu i gastronomii,

b) obiekty i pomieszczenia z miejscami noclegowymi,

c) drogi, dojazdy, parkingi i garaże,

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenia zabronione:

a) obiekty i urządzenia produkcyjne,

b) obiekty inwentarskie produkcji rolniczej,

3) z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) z zastrzeżeniem ust. 15 wysokość zabudowy nie może przekraczać 15,0 m,

b) maksymalny wskaźnik zabudowy 60 %,

c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20 %,

d) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.

4. Dla terenu o symbolu RM o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy zagrodowej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) wolnostojące budynki jednorodzinne dla członków rodzin w rodzinnych gospodarstwach rolnych,

b) obiekty i urządzenia związane z funkcją agroturystyczną gospodarstwa rolnego,

c) obiekty usług handlu związane ze sprzedażą produktów w gospodarstwach rolnych,

d) obiekty budowli i produkcji rolniczej, oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,

e) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) drogi, place, parkingi, garaże,

g) ogrody, trawniki,

2) przeznaczenia zabronione:

a) obiekty i urządzenia produkcyjne nie związane z rolnictwem,

b) bazy transportowe i stacje obsługi pojazdów,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) z zastrzeżeniem ust. 15 maksymalna wysokość zabudowy – 13,0 m, za wyjątkiem silosów oraz innych obiektów związanych z gospodarką rolną i hodowlaną, których wysokość wynika z technologii ich funkcjonowania,

b) w ramach działki zagrodowej zachowanie co najmniej 40 % powierzchni biologicznie czynnej,

c) dla zabudowy mieszkaniowej konieczność stosowania geometrii dachów kalenicowych dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci 20% ÷ 45%, oraz 20%÷75% w przypadku realizacji dachu mansardowego,

d) maksymalny wskaźnik zabudowy działki 40 %, za wyjątkiem budynków inwentarskich i hodowlanych oraz szklarni i namiotów foliowych w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, gdzie dopuszcza się możliwość zabudowy do 60 % powierzchni działki,

e) dla nowych budynków konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.

5. Dla terenu o symbolu U o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) mieszkania o ile stanowią część obiektu usługowego, oraz budynki mieszkalne dla właścicieli obiektów usługowych,

b) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej, w tym stacje paliw i stacje obsługi samochodów, pod warunkiem, że nie będą stwarzały uciążliwości dla terenów przeznaczonych w planie dla zabudowy mieszkaniowej, usług rekreacji i terenów zieleni parkowej,

c) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych,

d) obiekty i urządzenia usług publicznych,

e) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

f) zieleń parkowa, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury,

g) drogi dojazdowe i wewnętrzne o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 4,5 m, place, chodniki,

h) stałe i tymczasowe urządzenia reklamowe,

2) przeznaczenia zabronione:

a) obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,

b) obiekty i urządzenia produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej,

c) place składowe, składowiska odpadów,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) z zastrzeżeniem ust. 15 maksymalna wysokość zabudowy – 15,0 m

b) maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 50%,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie może być mniejszy niż 25 %,

d) dla nowych budynków konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,

e) dla nowych inwestycji zapewnienie miejsc parkingowych w obrębie nieruchomości przeznaczonej do inwestycji.

6. Dla zbiorów terenów o symbolach P o podstawowym przeznaczeniu dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty o funkcji usługowej i obsługi komunikacji kołowej,

b) mieszkania i budynki mieszkalne dla właścicieli lub administratorów przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych,

c) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, drogi, chodniki,

d) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenia zabronione:

a) obiekty o funkcji mieszkaniowej za wyjątkiem wymienionych w pkt 1 lit. b,

b) działalność produkcyjna, której uciążliwość wykracza poza granice działki.

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów;

a) wysokość zabudowy nie może być większa niż 15,0 m, przy czym od warunku tego można odstąpić w przypadkach konieczności budowy wyższych obiektów lub urządzeń jeżeli jest to związane z technologią prowadzonej produkcji lub działalności,

b) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60 % powierzchni działki,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20 % powierzchni działki,

d) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.

7. Dla zbiorów terenów o symbolach US1 o podstawowym przeznaczeniu dla sportu i rekreacji z zabudową kubaturową ustala się:

1) przeznaczenie dopuszczalne:

a) mieszkania i budynki mieszkalne dla właścicieli lub administratorów obiektów o funkcji sportowo-rekreacyjnej pod warunkiem, że użytkowania te wraz z dojazdami i parkingami nie będą zajmowały więcej niż 10 % powierzchni terenu sportowo-rekreacyjnego zarządzanego przez właściciela lub administratora,

b) obiekty i urządzenia obsługi terenów sportowych, rekreacyjnych i imprez okolicznościowych, w tym pomieszczenia usług gastronomii,

c) zieleń parkowa, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury,

d) miejsca parkingowe, garaże dla samochodów osobowych i sprzętu sportowo-rekreacyjnego i obsługi terenów,

e) obiekty tymczasowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych,

f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenie zabronione:

a) obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,

b) obiekty i urządzenia produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) z zastrzeżeniem ust. 15 maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12,5 m,

b) maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 40%,

c) w ramach działki przeznaczonej do zabudowy zachowanie co najmniej 30 % powierzchni biologicznie czynnej,

d) przy lokalizacji zabudowy i urządzeń należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy pokazane na rysunku planu.

8. Dla zbiorów terenów o symbolach US2 o podstawowym przeznaczeniu dla sportu i rekreacji z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) wszelkiego rodzaju urządzenia służące uprawianiu sportu i o charakterze rekreacyjnym,

b) tymczasowe obiekty budowlane związane ze sportem i rekreacją oraz o funkcji gastronomicznej,

c) zieleń urządzona,

d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju budynki,

b) budowle nie związane ze sportem,

c) drogi, parkingi

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) wysokość urządzeń nie może być większa niż 9,0 m,

b) wysokość tymczasowych obiektów budowlanych nie moŜe przekraczać 4,5 m,

c) powierzchnia dla lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 5% powierzchni terenu o symbolu US2 wydzielonego na rysunku planu,

d) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić minimum 80 % powierzchni terenu o symbolu US2 wydzielonego na rysunku planu.

9. Dla zbiorów terenów o symbolach ZPZ o podstawowym przeznaczeniu dla zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty usług sportu i rekreacji, gastronomii i handlu

b) obiekty i urządzenia małej architektury, szalety,

c) ciągi piesze i ścieżki spacerowe,

d) podziemne sieci infrastruktury technicznej,

e) obiekty małej gastronomii, estrady, kręgi taneczne,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju obiekty tymczasowe nie związane z imprezami organizowanymi na terenach o symbolach ZPZ ,

b) napowietrzne sieci infrastruktury technicznej,

c) drogi, parkingi.

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) wysokość zabudowy nie może być większa niż 9,0 m,

b) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30 % powierzchni terenu o symbolu ZPZ wydzielonego na rysunku planu,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50 % powierzchni terenu.

10. Dla zbiorów terenów o symbolach ZP o podstawowym przeznaczeniu dla zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia małej architektury, szalety,

b) ciągi piesze i ścieżki spacerowe,

c) podziemne sieci infrastruktury technicznej,

d) obiekty małej gastronomii, estrady, kręgi taneczne,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju obiekty tymczasowe nie związane z imprezami organizowanymi na terenach o symbolach ZP ,

b) napowietrzne sieci infrastruktury technicznej,

c) drogi, parkingi.

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) z zastrzeżeniem ust. 15 wysokość zabudowy nie może być większa niż 5,0 m,

b) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 10 % powierzchni terenu o symbolu ZP wydzielonego na rysunku planu,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 70 % powierzchni terenu.

11. Dla zbiorów terenów o symbolach ZI o podstawowym przeznaczeniu dla zieleni izolacyjnej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) ogrody, zadrzewienia,

b) zalesienia i zieleń niska,

c) sieci infrastruktury technicznej

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe

b) parkingi, place

12. Dla zbiorów terenów o symbolach ZM o podstawowym przeznaczeniu dla ogrodów przydomowych ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia małej architektury,

b) altany ogrodowe o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 12 m2,

c) oczka wodne, ścieżki spacerowe,

2) przeznaczenia zabronione:

a) budynki mieszkalne, usługowe, produkcyjne, garaże

b) szklarnie i namioty foliowe,

3) parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) wysokość altan ogrodowych nie może być większa niż 5,0 m,

b) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 15 % powierzchni terenu o symbolu ZM wydzielonego na rysunku planu, lub powierzchni działki przeznaczonej dla ogrodu przydomowego

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80 % powierzchni działki przeznaczonej dla ogrodu przydomowego.

13. Dla zbiorów terenów o symbolach o podstawowym przeznaczeniu dla zieleni niskiej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

b) parkingi, ulice, chodniki,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju budynki,

b) zalesianie i zadrzewianie całej powierzchni terenu.

14. Dla zbiorów terenów o symbolach KDG, KDZ, KDL, KDD, KDW, KDX i KDP o podstawowym przeznaczeniu dla komunikacji drogowej ustala się:

1) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) chodniki, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury,

c) szpalery drzew niskopiennych w rejonach nie kolidujących z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym,

d) okazjonalne dojazdy do budynków drogami o symbolach KDW oraz dopuszczenie możliwości przejazdu tymi drogami pojazdów uprzywilejowanych, wymienionych w przepisach odrębnych,

e) parkingi dla samochodów osobowych na terenach KDP ,

2) przeznaczenia zabronione - obiekty kubaturowe poza obiektami przystanków autobusowych, oraz związanymi z obsługą parkingów na terenach o symbolach KDP ,

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) ścieżki rowerowe należy realizować o szerokości : jednokierunkowe minimum 1,5 m; dwukierunkowe minimum 2,0 m,

b) skrzyżowania ścieżek rowerowych z drogami należy wykonać, jako pasy wydzielone przy przejściach dla pieszych.

15. Ustalone parametry wysokości zabudowy nie dotyczą inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Rozdział 3.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW:

przepisy dotyczące szczególnych wymagań kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

§ 5. 1. Dla terenów o symbolach 6/1MN, 6/1U, 8/1U, 8/1MN, 19/1U przy lokalizacji zabudowy mieszkaniowej naleŜy uwzględnić odległość 50 m od granic istniejącego cmentarza.

2. Przy zagospodarowaniu następujących obszarów należy uwzględnić odległości budynków i innych urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi od następujących sieci infrastruktury technicznej, których przebieg wraz z normatywnymi strefami ochronnymi pokazano na rysunkach planu:

1) obszar 2 – linia elektroenergetyczna 20 kV, gazociąg wysokoprężny czynny,

2) obszar 3 – gazociąg wysokoprężny nieczynny,

3) obszar 4 – gazociąg wysokoprężny czynny,

4) obszar 7 – linia elektroenergetyczna 20 kV,

5) obszar 10 – linia elektroenergetyczna 20 kV,

6) obszar 11 – linia elektroenergetyczna 20 kV,

7) obszar 12 – linia elektroenergetyczna 20 kV,

8) obszar 21 – linia elektroenergetyczna 20 kV,

9) obszar 24 – linia elektroenergetyczna 20 kV,

10) obszar 28 – linia elektroenergetyczna 20 kV,

11) obszar 29 – linia elektroenergetyczna 20 kV,

12) obszar 31 – linia elektroenergetyczna 20 kV,

13) obszar 32 – linia napowietrzna 110 kV, gazociąg wysokoprężny czynny i gazociąg wysokoprężny nieczynny,

14) obszar 35:

a) linia elektroenergetyczna 20 kV,

b) gazociąg,

15) obszar 37 – linia elektroenergetyczna 20 kV.

3. Na terenach zabudowanych oznaczonych graficznie na rysunkach planu nie obowiązują ustalenia dotyczące wskaźników zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 6. Dla terenów objętych planem ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Pszów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik1.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 1 po uchw

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik2.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 2 po uchw

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik3.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 3 po uchw

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik4.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 4 po uchw

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik5.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 5 po uchw

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik6.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 6 po uchw

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik7.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 7 po uchw

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik8.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 8 po uchw

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik9.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 9 po uchw

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik10.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 10 po uchw

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik11.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 11 po uchw

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik12.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 12 po uchw

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik13.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 13 po uchw

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik14.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 14 po uchw

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik15.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 15 po uchw

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik16.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 16 po uchw

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik17.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 17 po uchw

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik18.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 18 po uchw

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik19.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 19 po uchw

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik20.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 20 po uchw

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik21.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 21 po uchw

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik22.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 22 po uchw

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik23.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 23 po uchw

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik24.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 24 po uchw

Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik25.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 25 po uchw

Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik26.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 26 po uchw

Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik27.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 27 po uchw

Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik28.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 28 po uchw

Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik29.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 29 po uchw

Załącznik Nr 30 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik30.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 30 po uchw

Załącznik Nr 31 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik31.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 31 po uchw

Załącznik Nr 32 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik32.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 32 po uchw

Załącznik Nr 33 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik33.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 33 po uchw

Załącznik Nr 34 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik34.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 34 po uchw

Załącznik Nr 35 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik35.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 35 po uchw

Załącznik Nr 36 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik36.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 36 po uchw

Załącznik Nr 37 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik37.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 37 po uchw

Załącznik Nr 38 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik38.jpg

pszów zmiana 2010 obszar nr 38 po uchw

Załącznik Nr 39 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik39.pdf

Zalacznik39


Załącznik Nr 40 do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 21 września 2011 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

W prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla 38 obszarów Miasta Pszowa uwzględniono wyłącznie inwestycje z zakresu:

- gminnych i powiatowych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Nakłady na budowę wyżej wymienionej infrastruktury technicznej wraz z dokumentacją projektową według prognozy kształtować się będą na poziomie ponad 36,4 mln zł. Mając na uwadze wysokość budżetu miasta na 2011 rok oraz poziom corocznych wydatków majątkowych miasta można stwierdzić, iż realizacja postanowień planu z pewnością potrwa kilka lat.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków uchwalenie planu wygeneruje także dochody budżetowe. Docelowo wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z terenów mieszkaniowych i usługowych jeszcze niezabudowanych mogą wynieść ok. 0,9 mln zł rocznie, zwiększając tym samym dochody własne. Uzyskanie tej kwoty może nastąpić dopiero w przeciągu kilku najbliższych lat. W prognozie przyjęto także, iż miasto corocznie wzbogaci się o kwotę ok. 100 tys. zł rocznie z tytułu opłat parkingowych. Znaczącą pozycją po stronie dochodów mogą być dochody z tytułu renty urbanistycznej w wysokości ok. 1,9 mln zł oraz dochody z tytułu sprzedaży gruntów w wysokości ok. 1,1 mln zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »