| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/140/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 8 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 18 statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach, wprowadzonego uchwałą Nr XXXIV/311/2001 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach i przyjęcia jednolitego tekstu statutu (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 88, poz. 2294 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. 1. Zmienić § 3 statutu i nadać mu brzmienie: „Zespół zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół, przedszkoli i żłobka, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego statutu.”

2. Zmienić § 5 statutu i nadać mu brzmienie: „Przedmiotem działalności podstawowej Zespołu jest:

1) obsługa administracyjna, finansowa, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i organizacyjna szkół, przedszkoli oraz żłobka;

2) obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

3) nadzór nad działalnością szkół, przedszkoli oraz żłobka w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

4) zapewnianie warunków działania szkół, przedszkoli oraz żłobka, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

5) organizowanie remontów obiektów oświatowych i żłobka;

6) wyposażanie szkół, przedszkoli oraz żłobka w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz innych zadań statutowych.

3. Zmienić § 6 ust. 1 statutu i nadać mu brzmienie: „1. Opracowanie projektów wieloletnich i rocznych planów realizacji obowiązku szkolnego, opieki przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”

4. Zmienić § 6 ust. 4 statutu i nadać mu brzmienie: „4. Analiza i opiniowanie przedkładanych do zatwierdzenia Wójtowi Gminy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów, dotyczących organizacji pracy szkół, przedszkoli oraz żłobka.”

5. Zmienić § 6 ust. 6 statutu i nadać mu brzmienie: „6. Przygotowywanie wypłat wynagrodzeń dla wszystkich pracowników szkół, przedszkoli, żłobka i Zespołu.”

6. Zmienić § 6 ust. 8 statutu i nadać mu brzmienie: „8. Weryfikacja prawidłowości planowania i wykorzystywania środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w szkołach, przedszkolach, żłobku i w Zespole.”

7. Zmienić § 6 ust. 9 statutu i nadać mu brzmienie: „9. Sporządzanie bilansów zatrudnienia w szkołach, przedszkolach i żłobku oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie.”

8. Zmienić § 6 ust. 10 statutu i nadać mu brzmienie: „10. Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szkół, przedszkoli oraz żłobka, realizacja świadczeń zgodnie z regulaminami zakładowymi oraz prowadzenie pełnej ewidencji w tym zakresie.”

9. Zmienić § 6 ust. 11 statutu i nadać mu brzmienie: „11. Nadzór nad przestrzeganiem w szkołach, przedszkolach i żłobku obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, uczniów i dzieci.”

10. Zmienić § 6 ust. 12 statutu i nadać mu brzmienie: „12. Organizowanie i koordynowanie spraw dotyczących przeglądów obiektów, zakupu wyposażenia, środków czystości oraz pomocy dydaktycznych.”

11. Zmienić § 6 ust. 13 statutu i nadać mu brzmienie: „13. Przygotowywanie we współdziałaniu z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz żłobka rocznych planów remontów obiektów oświatowych oraz pomoc organizacyjna w realizacji.”

12. Zmienić § 6 ust. 14 statutu i nadać mu brzmienie: „14. Przygotowywanie we współdziałaniu z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz żłobka projektów planów finansowych dla poszczególnych jednostek oraz nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi jednostce środkami budżetowymi, a także nad gospodarowaniem przekazanym mieniem.”

13. W załączniku do statutu dodać punkt 8 w brzmieniu: „8. Żłobek Gminny w Rogoźniku, ul. Zacisze 1.”

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krystyna Bożek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »