| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/140/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 8 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 18 statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach, wprowadzonego uchwałą Nr XXXIV/311/2001 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach i przyjęcia jednolitego tekstu statutu (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 88, poz. 2294 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. 1. Zmienić § 3 statutu i nadać mu brzmienie: „Zespół zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół, przedszkoli i żłobka, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego statutu.”

2. Zmienić § 5 statutu i nadać mu brzmienie: „Przedmiotem działalności podstawowej Zespołu jest:

1) obsługa administracyjna, finansowa, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i organizacyjna szkół, przedszkoli oraz żłobka;

2) obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

3) nadzór nad działalnością szkół, przedszkoli oraz żłobka w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

4) zapewnianie warunków działania szkół, przedszkoli oraz żłobka, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

5) organizowanie remontów obiektów oświatowych i żłobka;

6) wyposażanie szkół, przedszkoli oraz żłobka w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz innych zadań statutowych.

3. Zmienić § 6 ust. 1 statutu i nadać mu brzmienie: „1. Opracowanie projektów wieloletnich i rocznych planów realizacji obowiązku szkolnego, opieki przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”

4. Zmienić § 6 ust. 4 statutu i nadać mu brzmienie: „4. Analiza i opiniowanie przedkładanych do zatwierdzenia Wójtowi Gminy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów, dotyczących organizacji pracy szkół, przedszkoli oraz żłobka.”

5. Zmienić § 6 ust. 6 statutu i nadać mu brzmienie: „6. Przygotowywanie wypłat wynagrodzeń dla wszystkich pracowników szkół, przedszkoli, żłobka i Zespołu.”

6. Zmienić § 6 ust. 8 statutu i nadać mu brzmienie: „8. Weryfikacja prawidłowości planowania i wykorzystywania środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w szkołach, przedszkolach, żłobku i w Zespole.”

7. Zmienić § 6 ust. 9 statutu i nadać mu brzmienie: „9. Sporządzanie bilansów zatrudnienia w szkołach, przedszkolach i żłobku oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie.”

8. Zmienić § 6 ust. 10 statutu i nadać mu brzmienie: „10. Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szkół, przedszkoli oraz żłobka, realizacja świadczeń zgodnie z regulaminami zakładowymi oraz prowadzenie pełnej ewidencji w tym zakresie.”

9. Zmienić § 6 ust. 11 statutu i nadać mu brzmienie: „11. Nadzór nad przestrzeganiem w szkołach, przedszkolach i żłobku obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, uczniów i dzieci.”

10. Zmienić § 6 ust. 12 statutu i nadać mu brzmienie: „12. Organizowanie i koordynowanie spraw dotyczących przeglądów obiektów, zakupu wyposażenia, środków czystości oraz pomocy dydaktycznych.”

11. Zmienić § 6 ust. 13 statutu i nadać mu brzmienie: „13. Przygotowywanie we współdziałaniu z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz żłobka rocznych planów remontów obiektów oświatowych oraz pomoc organizacyjna w realizacji.”

12. Zmienić § 6 ust. 14 statutu i nadać mu brzmienie: „14. Przygotowywanie we współdziałaniu z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz żłobka projektów planów finansowych dla poszczególnych jednostek oraz nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi jednostce środkami budżetowymi, a także nad gospodarowaniem przekazanym mieniem.”

13. W załączniku do statutu dodać punkt 8 w brzmieniu: „8. Żłobek Gminny w Rogoźniku, ul. Zacisze 1.”

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krystyna Bożek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »