| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/109/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 15 ust.   1,   art. 20 ust. 1, art. 27, art.   29 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr   80, poz. 717 z   późn. zm.), oraz art. 53 ustawy z   dnia 4   lutego 1994r. Prawo geologiczne i   górnicze (tekst jednolity Dz. U. z   2005r. Nr 228 poz. 1947 późn. zm.) w   związku z   Uchwałą nr XXXVII/281/09 z   dnia 2   grudnia 2009 roku w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w   Przyszowicach przy ul. Brzeg, na wniosek   Wójta Gminy Gierałtowice  

Rada Gminy Gierałtowice  
stwierdza zgodność projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w   Przyszowicach przy ul. Brzeg ze „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice” przyjętym uchwałą nr   XX/101/2000 Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 29.06.2000 roku  
i uchwala:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice przyjętego uchwałą nr   XXXIII/194/05Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 28 kwietnia 2005 r., obejmuje teren położony w   Przyszowicach przy ul. Brzeg.  

2.   Granice obszaru zmiany planu, zwanej dalej   "planem"   , określone są na rysunku zmiany planu, zwanym dalej   "rysunkiem planu"   .  

§   2.   1.   Ustaleniami planu są:  

1)   Tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę;  

2)   Rysunek planu w   skali 1:1000, wymieniony w   § 1   ust. 2, który obowiązuje w   zakresie określonym niniejszą uchwałą i   jest jej integralną częścią w   formie załącznika graficznego nr 1.  

2.   Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:  

1)   Załącznik nr 2   – wyrys ze „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice” przyjętego uchwałą nr XX/101/2000 Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 29.06.2000 r.;  

2)   Załącznik nr 3   – Rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych;  

3)   Załącznik nr 4   – Rozstrzygnięcie, dotyczące uwag wniesionych do projektu planu.  

3.   Rysunek planu, o   którym mowa w   ust. 1   pkt 2, zawiera następujące ustalenia planu, którymi są:  

1)   granica obszaru objętego zmianą planu,  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z   symbolami identyfikującymi te tereny;  

3)   nieprzekraczalna linia zabudowy.  

4.   Poza ustaleniami, wymienionymi w   ust. 3, rysunek planu zawiera treści informacyjne, którymi są ustalenia dla terenu przyległego do obszaru zmiany planu przedstawione na załączniku nr 1   do uchwały nr   XXXIII/194/05 Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 28 kwietnia 2005 r. w   sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice, obejmujące:  

1)   symbol literowy i   cyfrowy terenu;  

2)   przebieg linii rozgraniczającej teren komunikacji publicznej.  

§   3.   1.   Stosuje się następujące oznaczenia literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, o   których mowa w   § 2   ust 3   pkt 2:  

1)   MN   – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2)   RZ   – teren łąk i   pastwisk,  

3)   KDpD   – teren komunikacji - część pasa linii rozgraniczających drogi publicznej klasy D – dojazdowa.  

2.   Symbol identyfikacyjny terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, poza oznaczeniem literowym, wymienionym w   ust. 1, zawiera również numer porządkowy w   przypadkach występowania więcej niż jednego terenu oznaczonego tym samym oznaczeniem literowym.  

§   4.   1.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   działce budowlanej   – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o   której mowa w   art. 2   pkt 12 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. nr 80 z   2003 r. poz. 717 z   późn. zm.);  

2)   liczbie kondygnacji   – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych;  

3)   miejscach parkingowych   – należy przez to rozumieć zrealizowane w   formie garaży, parkingów terenowych, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych, o   ile ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;  

4)   nieprzekraczalnej linii zabudowy   – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków; linia ta, o   ile inne ustalenia planu nie stanowią inaczej, nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów wystroju elewacji, schodów i   pochylni zewnętrznych, tarasów;  

5)   obiektach rekreacji   – należy przez to rozumieć altanki, baseny kąpielowe i   inne urządzenia służące rekreacji, stanowiące zagospodarowanie przestrzeni na działce, na której lokalizowany jest budynek jednorodzinny;  

6)   reklamie małoformatowej   – należy przez to rozumieć reklamę nie będącą reklamą wielkoformatową lub reklamą średnioformatową;  

7)   reklamie średnioformatowej   – należy przez to rozumieć reklamę o   powierzchni od 3   m 2   do 6   m 2   włącznie, nie będącą reklamą wielkoformatową;  

8)   reklamie wielkoformatowej   – należy przez to rozumieć reklamę o   powierzchni powyżej 6   m 2   lub taką, której jeden z   wymiarów przekracza 5   m, nie wliczając w   to gabarytów elementów konstrukcyjnych;  

9)   sieciach infrastruktury technicznej   – należy przez to rozumieć główne i   rozdzielcze sieci wodociągowe, kolektory sanitarne i   deszczowe, linie elektroenergetyczne średniego i   niskiego napięcia, gazociągi średnio i   niskoprężne, linie teletechniczne wraz z   obiektami budowlanymi związanymi z   nimi technologicznie;  

10)   tablicy ogłoszeniowej –   należy przez to rozumieć niewielkich rozmiarów nośnik treści informacyjnych, nie będący reklamą, szyldem, znakiem w   rozumieniu przepisów o   znakach i   sygnałach, bądź znakiem informującym o   obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę;  

11)   szyldzie   – należy przez to rozumieć niewielkich rozmiarów nośnik treści informacyjnych, nie będący reklamą, znakiem w   rozumieniu przepisów o   znakach i   sygnałach, znakiem informującym o   obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, umieszczony na ogrodzeniu posesji lub ścianie budynku, dotyczący podmiotu gospodarczego użytkującego tę posesję, budynek, lub lokal w   budynku;  

12)   terenie   – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu, oznaczoną symbolem identyfikującym;  

13)   wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej (wpb)   – należy przez to rozumieć konieczny do zapewnienia w   obrębie działki budowlanej udział powierzchni biologicznie czynnej, ustalony według następującego wzoru:  

wpb = (pb/pd)x100%   ,  

gdzie:  

pb   to to suma powierzchni terenów z   nawierzchnią ziemną urządzoną w   sposób zapewniający naturalną wegetację, a   także 50%, powierzchni tarasów i   stropodachów z   taką nawierzchnią, nie mniejszą jednak niż 10 m 2   , oraz wody powierzchniowej na tym terenie,  

pd   to powierzchnia działki budowlanej;  

14)   wskaźniku powierzchni zabudowy (wpz)   – należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowanej dopuszczonej w   obrębie działki budowlanej, ustalony według następującego wzoru:  

wpz = (pz/pd)x100%   ,  

gdzie:  

-   pz   to suma powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce, liczonych po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych budynku, bez uwzględniania balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku,  

-   pd   to powierzchnia działki budowlanej;  

15)   wskaźniku intensywności zabudowy   (wiz)   – należy przez to rozumieć wskaźnik, określany dla działki budowlanej, ustalany według następującego wzoru:  

wiz=pzb/pd   ,  

gdzie:  

-   pzb   to suma powierzchni rzutów wszystkich kondygnacji budynków na działce, liczonych po   zewnętrznym obrysie ścian każdej z   tych kondygnacji, bez uwzględniania balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku  

-   pd   to powierzchnia działki budowlanej;  

16)   wysokości zabudowy   –należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci.  

2.   Użyty w   treści uchwały skrót:  

1)   wpb – oznacza wskaźnik, o   którym mowa w   ust.1 pkt 13;  

2)   wpz – oznacza wskaźnik, o   którym mowa w   ust.1 pkt 14;  

3)   wiz – oznacza wskaźnik, o   którym mowa w   ust.1 pkt 15.  

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§   5.   1.   Dla obszaru objętego planem ustala się:  

1)   zaopatrzenie w   wodę uwzględniające potrzebę ochrony przeciwpożarowej oraz uzbrojenie w   sieć wodociągową;  

2)   w zakresie odprowadzania i   oczyszczania ścieków:  

a)   zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z   oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i   roztopowych,  

b)   do czasu realizacji systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w   szczelnych zbiornikach bezodpływowych, lub oczyszczalnie przydomowe;  

c)   odprowadzenie ścieków z   odwodnienia dróg oraz powierzchni zanieczyszczonych, w   tym parkingów terenowych do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu tak, aby spełniały wymagania dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;  

3)   w zakresie zaopatrzenia w   ciepło:  

a)   przyjmuje się stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych:  

  zasilanych gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną,  

  wykorzystujących energię odnawialną,  

b)   dopuszcza się, inne niż wymienione w   lit. a, urządzenia grzewcze małej mocy na paliwa stałe spełniające kryteria energetyczne i   emisyjne na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”;  

4)   w zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną:  

a)   podstawowym źródłem zaopatrzenia w   energię elektryczną będą istniejące poza planem bądź rozbudowywane na jego obszarze linie elektroenergetyczne,  

b)   dopuszcza się lokalizacje nowych stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z   pozostałymi ustaleniami planu;  

5)   w zakresie gospodarki odpadami:  

a)   sposób postępowania z   wytworzonymi odpadami zgodnie z   planem gospodarki odpadami w   gminie,  

b)   miejsca na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych powinny być dostępne od strony drogi;  

6)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz – dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz przebudowę urządzeń i   sieci gazowej;  

7)   w zakresie obsługi użytkowników systemów telekomunikacji – dopuszcza się obiekty oraz urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i   bezprzewodowej.  

§   6.   1.   Obowiązują miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w   liczbie nie mniejszej niż ustalona zgodnie z   poniższymi wskaźnikami:  

1)   2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny, przy czym co najmniej jedno z   nich należy zrealizować jako miejsce postojowe poza garażem;  

2)   1 miejsce parkingowe na lokal użytkowy.  

2.   Miejsca parkingowe, o   których mowa w   ust. 1, należy lokalizować na działce budowlanej na której usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.  

§   7.   Dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu w   ustawie Prawo ochrony środowiska z   dnia 27 kwietnia 2001 r., obowiązują na terenach oznaczonych głównym symbolem MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.  

§   8.   1.   Obszar planu położony jest w   całości w   granicach terenu górniczego "Makoszowy II".  

2.   Ustala się, iż eksploatacja górnicza pod obszarem planu prowadzona będzie w   sposób:  

a)   umożliwiający zachowanie grawitacyjnego spływu wód i   niedopuszczenie do powstawania zalewisk na powierzchni,  

b)   pozwalający na utrzymanie grawitacyjnego spływu w   kolektorach sanitarnych i   deszczowych, rowach i   urządzeniach melioracji szczegółowej   ,  

c)   zapewniający utrzymanie zwierciadła wód gruntowych naturalnie lub sztucznie poniżej poziomu posadowienia budynków .  

3.   Poza warunkami wymienionymi w   ust. 2, przedsiębiorca górniczy winien prowadzić działalność, której skutki na powierzchnię charakteryzować się będą najniższą kategorią, przy czym działalność ta powinna być dostosowana do kategorii odporności na wpływy eksploatacji górniczej obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie górniczym.  

4.   W obszarze planu prognozowane osiadania spowodowane eksploatacją górniczą nie powinny przekraczać 1,60 m.  

§   9.   1.   W obszarze planu zakazuje się sytuowania reklam wielkoformatowych.  

2.   Jako wolnostojące dopuszcza się reklamy średnioformatowe i   małoformatowe oraz tablice ogłoszeniowe.  

3.   Na terenie MN dopuszcza się lokalizację szyldów, przy czym nie mogą one być realizowane inaczej, niż jako:  

1)   szyldy na ogrodzeniu posesji;  

2)   szyldy na ścianie zewnętrznej budynku.  

4.   Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów, o   których mowa w   ust. 3   pkt 2   lit 1:  

1)   obrys szyldu wraz z   elementami konstrukcyjnymi nie może być większy niż kwadrat o   boku 100   cm;  

2)   szyld nie może wystawać poza obrys ogrodzenia, na którym się znajduje.  

5.   Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów, o   których mowa w   ust. 3   pkt 2   lit 2:  

1)   szyld nie może być sytuowany w   odległości mniejszej niż 1   m od tabliczek informacyjnych z   nazwą ulicy, znaków informujących o   obiektach użyteczności publicznej, ustawionych przez jednostki administrujące lub gminę;  

2)   szyld nie może być umieszczony wyżej niż:  

a)   linia gzymsu nad parterem,  

b)   30 cm, licząc w   dół od dolnej linii okien pierwszego piętra.  

§   10.   Dla wszystkich terenów w   obszarze planu, określa się wysokość stawki procentowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym na 1% (słownie: jeden procent).  

Rozdział 3.
Ustalenia dla terenów  

§   11.   1.   Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o   symbolu   MN   –oznaczenie na rysunku planu:   teren zabudowy   mieszkaniowej jednorodzinnej   ,przeznacza się pod:  

1)   budynki mieszkalne jednorodzinne, przy czym dopuszcza się budynki wyłącznie jako wolnostojące, z   zastrzeżeniem ust. 2,  

2)   budynki gospodarcze i   garaże, a   także obiekty rekreacji, służące potrzebom rodzin mieszkających w   budynkach jednorodzinnych,  

3)   miejsca parkingowe,  

4)   obiekty małej architektury,  

5)   zieleń przydomową,  

6)   sieci, obiekty i   urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z   zasadami, o   których mowa w   § 5.  

2.   W budynkach, dopuszcza się poza jednym mieszkaniem, wydzielenie jednego lokalu użytkowego o   powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

3.   Obowiązują następujące warunki i   zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o   którym mowa w   ust. 1:  

1)   wysokość budynku mieszkalnego nie może być większa niż 12,0 m i   przekraczać 3   kondygnacje, przy czym trzecią kondygnację należy zrealizować w   poddaszu;  

2)   wysokość obiektów, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2, nie może być większa niż 1   kondygnacja plus poddasze i   przekraczać 6,0 m;  

3)   dopuszcza się dowolne formy dachów;  

4)   powierzchnia działki budowlanej pod zabudowę jednorodzinną nie może być mniejsza niż 600 m 2   ;  

5)   dla działki, o   której mowa w   pkt 4, ustala się:  

a)   wpz   nie może być większy niż 35%,  

b)   wpb   musi wynosić co najmniej 45%,  

c)   wiz   nie może być mniejszy niż 0,1 i   większy niż 0,7;  

6)   nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się w   odległości 4,0 m od linii rozgraniczających teren MN od strony terenów publicznych 1KDpD i   2KDpD;  

7)   o ile inne ustalenia uchwały nie stanowią inaczej, budynek może być sytuowany w   odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy;  

8)   wymaganą liczbę miejsc parkingowych i   sposób ich lokalizacji należy przyjąć zgodnie z   ustaleniami § 6.  

4.   Ustala się obsługę komunikacyjną terenu MN wyłącznie od terenów   1KDpD   i   2KDpD   .  

5.   Na terenie MN dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych wyłącznie dla realizacji:  

1)   zabudowy jednorodzinnej;  

2)   obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej, o   których mowa w   ust. 1   pkt 6.  

§   12.   1.   Teren o   symbolu   RZ   – oznaczenie na rysunku planu:   teren   łąk i   pastwisk   , przeznacza się pod:  

1)   łąki i   pastwiska oraz inne rodzaje upraw polowych;  

2)   uprawy ogrodnicze i   sadownicze;  

3)   uprawy plantacyjne, pasieki;  

4)   sieci, obiekty i   urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z   zasadami, o   których mowa w   § 5.  

2.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o   których mowa w   ust.1:  

1)   zakaz wznoszenia budynków nie związanych z   produkcją rolniczą; przy czym wysokość budynków nie może być większa niż 12,0 m;  

2)   możliwość wprowadzenia zalesień.  

§   13.   1.   Tereny o   symbolach:   1KDpD   i   2KDpD   - oznaczenie na rysunku planu:   teren komunikacji drogowej – część pasa linii rozgraniczających drogi dojazdowej   , przeznacza się pod:  

1)   budowę i   przebudowę drogi oraz obiektów budowlanych i   urządzeń technicznych związanych z   obsługą ruchu oraz potrzeb zarządzania drogami;  

2)   zieleń ochronną o   charakterze izolacyjnym;  

3)   infrastrukturę techniczną nie związaną z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  

2.   Tereny, o   których mowa w   ust. 1, ustala się jako obszary przeznaczone na realizację celów publicznych.  

Rozdział 4.
Przepisy końcowe  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

§   15.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Błaszczyk

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/109/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Rysunek planu  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/11
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Wyrys ze „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice” przyjętego uchwałą nr XX/101/2000 Rady Gminy Gierałtowice z   dnia 29.06.2000 r  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XIV/109/11    
Rady Gminy Gierałtowice    
z dnia 29 listopada 2011 r.  
 

Rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

Działając na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Gierałtowice rozstrzyga  

o sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej których realizacja należy do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania  

1.   W związku z   uchwaleniem   zmiany   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w   Przyszowicach przy ulicy Brzeg   ,Gmina Gierałtowice poniesie wydatki na inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej związane z   realizacją gminnych dróg publicznych.  

2.   Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w   ust. 1   będą:  

1)   budżet gminy,  

2)   współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w   ramach m.in.:  

a)   dotacji unijnych,  

b)   dotacji samorządu województwa,  

c)   dotacji i   pożyczek z   funduszy celowych,  

d)   z kredytów i   pożyczek bankowych,  

e)   innych środków zewnętrznych.  

3.   Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w   ust. 1   przyjmuje się na lata 2012-2021, sukcesywnie w   miarę pozyskiwania środków finansowych oraz w   oparciu o   aktualne potrzeby mieszkańców określane w   budżetach rocznych.  

4.   Z ustaleń zawartych w   uchwale w   sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z   przeprowadzonej analizy i   wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w   Przyszowicach przy ulicy Brzeg wynika, iż jego przyjęcie, a   następnie realizacja zapisanych w   nim zadań z   zakresu infrastruktury technicznej spowoduje:  

1)   wydatki z   budżetu gminy obejmujące koszty wykupu gruntów pod część terenów komunikacji drogowej oraz związane z   realizacją samych dróg gminnych (w tym modernizacją, rozbudową, przebudową) ,  

2)   dochody z   tytułu:  

  opłaty planistycznej;  

  podatku od nieruchomości.  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XIV/109/11    
Rady Gminy Gierałtowice    
z dnia 29 listopada 2011 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O   SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIERAŁTOWICE DLA TERENU POŁOŻONEGO W   PRZYSZOWICACH PRZY UL. BRZEG  

Działając zgodnie z   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr. 80 poz. 717 z   późn. zmianami),  

Rada Gminy Gierałtowice rozstrzyga:  

1.   Nie uwzględnić uwag wymienionych w   poz. 1, które wpłynęły do wyłożonego do publicznego wglądu w   dniach od 18 sierpnia 2011r. do 15 września 2011r. oraz w   okresie 14 dni od dnia zakończenia tego wyłożenia, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko do planu.  

2.   Przyjąć uzasadnienie zawarte w   treści listy nieuwzględnionych uwag z   dnia 07 listopada 2011 r.  

 


Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
wraz z   rozstrzygnięciem wójta Gminy gierałtowice  

Lp  

Data wpływu uwagi  

Nazwisko i   imię, nazwa jednostki organizacyjnej i   adres zgłaszającego uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie nieruchomości,której dotyczy uwaga  

Ustalenia projektu miejscowego planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga  

Rozstrzygnięcie Wójta  
w sprawie rozpatrzenia uwagi  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy  
załącznik do uchwały nr .......  
z dnia ..............  

uzasadnienie  

Uwaga uwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona  

Uwaga uwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona  

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

1  

28.10.  
2011r.  
 

Kompania Węglowa Oddział KWK Sośnica-Makoszowy  
ul.Makoszowska 24  
41-800 Zabrze  

I. Uwagi do projektu planu  
1.   §8 ust. 2   brzmi:  
,,   Ustala się, iż eksploatacja górnicza pod obszarem planu prowadzona będzie w   sposób:  
umożliwiający zachowanie grawitacyjnego spływu wód i   niedopuszczenie do powstawania zalewisk na powierzchni,  
pozwalający na utrzymanie grawitacyjnego spadku kolektorów sanitarnych,  
i deszczowych, rowów i   urządzeń melioracji szczegółowej (...) ".  
Powyższe zapisy nie pozwalają na prowadzenie eksploatacji.Nie ma możliwości prowadzenia eksploatacji tak, by:  
nie powodować czasowo zakłóceń w   grawitacyjnym spływie wód,  
nie dochodziło do powstawania okresowo zalewisk na powierzchni,  
utrzymać grawitacyjny spadek kolektorów sanitarnych i   deszczowych, rowów i   urządzeń melioracji szczegółowej.  
Przy tego rodzaju szkodach nie ma możliwości stosowania działań profilaktycznych -powstałe szkody trzeba usunąć.  
Kopalnia proponuje zapis § 8   ust. 2   w następującym brzmieniu:  
„Ustala się, iż eksploatacja górnicza pod obszarem planu prowadzona będzie w   sposób:  
ł) umożliwiający zachowanie spływu wód w   rowach i   urządzeniach melioracji szczegółowej i   niedopuszczenie do powstawania na stałe zalewisk na powierzchni,  
2) pozwalający na utrzymanie   spływu w   kolektorach sanitarnych i   deszczowych,   (...)"   Po podpunkcie c) dodać zdanie:  
„W przypadku braku możliwości utrzymania spływu grawitacyjnego należy zapewnić możliwość odprowadzania wód i   ścieków do odbiorników,"  

Cały obszar planu  

MN  
RZ  
1KDpD  
2KDpD  

 

x  

 

x  

Powyższy zapis jest zgodny z   art.64, art. 73 i   art. 99 ustawy z   dnia 4   lutego 1994r. Prawo geologiczne i   górnicze. Przedsiębiorca górniczy posiada stosowną wiedzę odnośnie przewidywanych skutków eksploatacji górniczej i   wyprzedzająco może wykonać określone roboty hydrotechniczne chroniące teren przed negatywnymi skutkami eksploatacji górniczej. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w   Gliwicach Postanowieniem z   dnia 15 czerwca 2011r. L.dz. GLI/512/0056/11/04681/Na uzgodnił projekt niniejszej zmiany planu, a   w uzasadnieniu w.w. postanowienia stwierdzono iż „ (…)   W trakcie rozpatrywania wniosku stwierdzono, że ustalenia ujęte w   treści projektu zmiany planu w   § 8, nie naruszają uprawnień przedsiębiorcy górniczego wynikających z   posiadanej koncesji, oraz nie wpływają na ograniczenie bezpieczeństwa powszechnego i   ochrony obiektów budowlanych”.  
 

 

 

 

2.   §8 ust. 3   brzmi:  
„(…) przedsiębiorca górniczy winien prowadzić działalność, której skutki na powierzchnię charakteryzować się będą najniższą kategorią , przy czym działalność, ta powinna być dostosowana do kategorii odporności na wpływy eksploatacji górniczej obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie górniczym. "  
Powyższy zapis dotyczący dostosowania wpływów eksploatacji górniczej do kategorii odporności obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie górniczym, przy pominięciu milczeniem możliwości prowadzenia profilaktyki budowlanej, faktycznie wyklucza prowadzenie eksploatacji. Zastosowanie terminu „obiekt budowlany" skutkuje dlakopalni koniecznością oceny kategorii odporności budowli (np. składowiska odpadów), obiektów malej architektury (np. figury, ogrodzenia, śmietniki itp.), co w   praktyce jest niewykonalne. W   sytuacji zaś, gdyby było wykonalne - ich niska odporność uniemożliwi kopalni prowadzenie eksploatacji.   Kopalnia proponuje- zapis §8 ust. 3   w następującym brzmieniu:   „Przedsiębiorca górniczy winien prowadzić działalność, której skutki na powierzchnię charakteryzować się będą możliwie najniższą kategorią górniczą, W   przypadku projektowanej kategorii wpływów wyższej od kategorii odporności budynków i   budowli (w rozumieniu zapisów ustawy Prawo budowlane) dopuszcza się   możliwość ich profilaktycznego zabezpieczenia   ,"  

 

 

 

x  

 

x  

Ustawa z   dnia 4   lutego 1994r. Prawo geologiczne i   górnicze nie wprowadza pojęć innych niż „obiekty budowlane”; nie wskazuje do ochrony budowli i   budynków, lecz obiekty budowlane, stąd brak podstaw do zmiany w   tym względzie.  
W art.53, art.64, art.94 ww.ustawy wszędzie używane jest określenie: obiekty budowlane. Podobnie jest również w   nowej (jeszcze nie obowiązującej) ustawie z   dnia 9   czerwca 2011r. Prawo geologiczne i   górnicze między innymi w   art.104, art.106.  
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w   Gliwicach Postanowieniem z   dnia 15 czerwca 2011r. L.dz. GLI/512/0056/11/04681/Na uzgodnił projekt niniejszej zmiany planu, a   w uzasadnieniu w.w. postanowienia stwierdzono iż „ (…)   W trakcie rozpatrywania wniosku stwierdzono, że ustalenia ujęte w   treści projektu zmiany planu w   § 8, nie naruszają uprawnień przedsiębiorcy górniczego wynikających z   posiadanej koncesji, oraz nie wpływają na ograniczenie bezpieczeństwa powszechnego i   ochrony obiektów budowlanych”.  

3   . § 8   ust. 4   brzmi:  
  W obszarze planu prognozowane osiadania spowodowane eksploatacją górniczą nie powinny przekraczać 1,6m."  
Zapis mówi o   nie przekroczeniu prognozowanej wielkości osiadań terenu określonej na 1,6m . Przedstawiona w   projekcie planu wielkość osiadań jest w   przybliżeniu różnicą pomiędzy osiadaniami przedstawionymi na mapach otrzymanych z   kopalń zawartych w   dokumentach formalno-prawnych do obowiązującego, uchwalonego w   2005r. miejscowego planu, a   osiadaniami, które wystąpiły w   latach 2005-2011. W   tym miejscu rodzi się wątpliwość, czy dokumenty formalno-prawne do obowiązującego planu są w   istocie częścią tego planu (i były objęte uchwałą Rady Gminy z   2005r.) skoro nie zostały wymienione wśród załączników do planu (§ 2   Uchwały Nr XXXIII/194/05 z   dnia 28 kwietnia 2005r.)  
Trzeba ponadto zauważyć, że miejscowy plan jest aktem prawa miejscowego bez określonego terminu obowiązywania, który obligatoryjnie określa sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, w   tym terenów górniczych (art. 15, ust. 2. pkt 7   Ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym).  
Z kolei teren górniczy wyznaczany jest w   koncesji, która  
termin obowiązywania posiada (art. 22, pkt 3   i art. 25, ust. l i   2 Prawa geologicznego i   górniczego). Uchwalony w   oparciu o   art.. 53 Prawa geologicznego i   górniczego plan powinien „zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w   granicach terenu górniczego w   celu wykonania (m.in.) uprawnień określonych w   koncesji" (art. 53, ust. 2, pkt. l Prawa geologicznego i   górniczego) i   jednocześnie w   przypadku zmiany koncesji, bądź udzielania nowej - powinien pozwalać Wójtowi na jej uzgodnienie (art. 16 ust. 5   i 5a Prawa geologicznego i   górniczego). Wyłożony projekt planu poprzez zapis § 8   ust. 4, ust. 4   o maksymalnych osiadaniach w   okresie do 2020r., nie daje możliwości uzgodnienia przez Wójta w   przyszłości zmiany koncesji lub koncesji nowej. Powyższe narusza art. 16 ust. 5   i 5a Prawa geologicznego i   górniczego.   Kopalnia proponuje wykreślenie zapisu § 8   ust. 4   w całoś   ci.  
 

 

 

 

x  

 

x  

W dokumencie strategicznym gminy kształtującym politykę przestrzenną (Studium UiKZP Gminy Gierałtowice) przyjęto jako jedną z   zasad zagospodarowania przestrzennego: …”podjęcie skutecznych działań umożliwiających samorządowi gminy prowadzenie kontroli wpływów przemysłu na obszar gminy oraz zapewnienia sobie niezbędnego udziału w   planowaniu przyszłych zamierzeń górnictwa”. Odzwierciedleniem tej zasady w   prawie miejscowym jest treść paragrafu 40 w   obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla obszaru całej gminy”, tak jak wcześniej były ustalenia planu ogólnego gdzie w   zakresie ochrony środowiska ustalono zasady ochrony powierzchni ziemi. Kontynuowanie zapisu ustaleń odnośnie nie przekraczalnych osiadań w   obecnie sporządzanym projekcie planu stanowi ciągłość planistyczną bowiem obecne  
ustalenia w   paragrafie 8   ust.4 projektu planu stanowią merytoryczną kontynuację treści obowiązującego planu miejscowego, którą gmina górnicza uważa za wiążącą w   niezwykle ważnej materii oddziaływań eksploatacji górniczej na powierzchnię. Podyktowane jest to troską gminy o   mienie mieszkańców, komfort i   jakość zamieszkania  
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w   Gliwicach Postanowieniem z   dnia 15 czerwca 2011r. L.dz. GLI/512/0056/11/04681/Na uzgodnił projekt niniejszej zmiany planu, a   w uzasadnieniu w.w. postanowienia stwierdzono iż „ (…)   W trakcie rozpatrywania wniosku stwierdzono, że ustalenia ujęte w   treści projektu zmiany planu w   § 8, nie naruszają uprawnień przedsiębiorcy górniczego wynikających z   posiadanej koncesji, oraz nie wpływają na ograniczenie bezpieczeństwa powszechnego i   ochrony obiektów budowlanych”.  

4   . §8 ust. 5   brzmi:  
  Ustala się nakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej z   uwzględnieniem aktualnych informacji o   przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego i   stosowanie zabezpieczeń budynków zgodnie z   ustawą Prawo geologiczne i   górnicze. "  
Plan miejscowy - zdaniem kopalni - nie może nakazywać przedsiębiorcy górniczemu (spółce prawa handlowego) udzielanie inwestorom „informacji o   przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej". UchwałyRady Gminy muszą być zgodne z   obowiązującym prawem. Prosimy o   wskazanie podstawy prawnej zamieszczenia takiego zapisu. Ponadto, ustalono nakaz stosowania zabezpieczeń budynków zgodnie z   Prawem geologicznym i   górniczym. Prosimy o   wskazanie stosownego artykułu Prawa geologicznego i   górniczego w   oparciu o   który zredagowano ten zapis.   Kopalnia proponuje zapis §11 ust. 5   w następującym brzmieniu:  
„Ustala się nakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej z   uwzględnieniem pozyskania przez inwestora aktualnych informacji o   przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej."  
 

 

 

X  

 

X  

 

Uwaga uwzględniona częściowo poprzez wykreślenie ust. 5   w § 8  
 

5   .W preambule wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu znajduje się powołanie na art. 53 Prawa geologicznego i   górniczego.  
Przytoczone wyżej uwagi pozwalają stwierdzić, że zapisy projektu planu nie pozwalają na wykonanie uprawnień określonych w   koncesji, w   najlepszym wypadku poważnie wykonanie to ograniczają. Ponadto powodują pogorszenie stanu bezpieczeństwa powodziowego, a   przez to powszechnego.  

 

 

 

X  

 

X  

Uwaga polemiczna, bez prawnego znaczenia  
 

6   . Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu sporządzony został po złożeniu przez kopalnię wniosków ozmianę miejscowego planu ze szczególnym podkreśleniem konieczności wprowadzenia zapisu o   przeznaczeniu w   nim  
terenów przyległych do cieków wodnych na realizację celów publicznych.   W projekcie planu nie przewidziano takiego przeznaczenia terenów.  
Kopalnia wnioskuje stąd. że zapisy takie nie znajdą się również w   nowym studium i   sporządzanym na jego podstawie nowym planie dla obszaru całej gminy. Ponadto należy zauważyć, że zapisy projektu planu, do których odnoszą się uwagi zamieszczone w   punktach 1-4 są powieleniem zapisów z  
obowiązującego planu.  
Podkreślamy, że wyłożony projekt planu pomija złożone przez kopalnię wnioski, których uwzględnienie pozwoliłoby na umożliwienie wykonania uprawnień określonych w   koncesji orazpowiela zapisy z   obowiązującego planu, które nie pozwalają na wykonanietych uprawnień, Ponadto projekt planu uniemożliwia w   przyszłości uzgodnienie przez Wójta zmiany koncesji lub koncesji nowej. Powyższe ma miejsce w   sytuacji zawieszenia w   lutym 2011r. postępowania o   stwierdzenie nieważności całości obowiązującego, uchwalonego w   2005r. miejscowego planu dla obszaru całej gminy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w   Gliwicach.  

 

 

 

X  

 

X  

Uwaga o   braku w   wyłożonym projekcie planu przeznaczenia terenów przyległych do cieków wodnych na realizację celów publicznych – jako bez przedmiotowa nie podlega rozstrzygnięciu o   jej uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu. Granice sporządzenia niniejszego projektu mpzp nie obejmują terenów przyległych do cieków wodnych  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »