| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/232/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)

Rada Miasta Knurów uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania nagród Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

§ 2. Zasady i tryb przyznawania nagród oraz ich wysokość określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/177/11 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr XV/232/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD GMINY KNURÓW ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I UPOWSZECHNIANIA KULTURY

§ 1. 1. Niniejsze zasady określają wysokość oraz warunki i tryb przyznawania ze środków budżetu Gminy Knurów nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

2. Nagrody mogą być przyznawane artystom wykonawcom i instruktorom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

3. Nagrody mogą być przyznawane za:

- uzyskanie wysokich miejsc w konkursach międzynarodowych,

- udział w prestiżowych przedsięwzięciach międzynarodowych,

- uzyskanie wysokich miejsc w konkursach ogólnopolskich,

- udział w prestiżowych przedsięwzięciach ogólnopolskich,

- uzyskanie wysokich miejsc w konkursach wojewódzkich,

- udział w prestiżowych przedsięwzięciach wojewódzkich.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Knurów może przyznać nagrodę artyście wykonawcy lub instruktorowi, który nie spełnia wymagań określonych w ust. 2.

§ 2. 1. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.

2. Nagrody mają formę finansową w wysokości określonej w § 7.

3. Nagroda zbiorowa dla zespołu artystycznego zostaje przekazana instytucji, jednostce, organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność kulturalną z siedzibą w Knurowie, który reprezentuje zespół. Nagrodę zbiorową może otrzymać zespół artystyczny, godnie reprezentujący Gminę Knurów, który :

1) za rok poprzedni uzyskał wysokie wyniki w konkursach, festiwalach, przeglądach lub przedsięwzięciach kulturalnych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich,

2) reprezentuje instytucje kultury, organizację pozarządową, szkołę, jednostkę oświatową lub inny podmiot prowadzący działalność kulturalną z siedzibą w Knurowie.

4. Nagrodę indywidualną może otrzymać artysta wykonawca będący mieszkańcem Knurowa, godnie reprezentujący Gminę Knurów, który :

1) za rok poprzedni uzyskał wysokie wyniki w konkursach, festiwalach, przeglądach lub przedsięwzięciach kulturalnych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich,

2) reprezentuje instytucje kultury, organizację pozarządową, szkołę, jednostkę oświatową lub inny podmiot prowadzący działalność kulturalną z siedzibą w Knurowie.

5. Nagrodę indywidualną może otrzymać instruktor będący mieszkańcem Knurowa, godnie reprezentujący Gminę Knurów, którego zespół artystyczny spełni warunki :

1) za rok poprzedni uzyskał wysokie wyniki w konkursach, festiwalach, przeglądach lub przedsięwzięciach kulturalnych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich,

2) reprezentuje instytucje kultury, organizację pozarządową, szkołę, jednostkę oświatową lub inny podmiot prowadzący działalność kulturalną z siedzibą w Knurowie.

§ 3. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Knurów z własnej inicjatywy lub na wniosek.

1) organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Knurów,

2) instytucji kultury,

3) dyrektora publicznej lub niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej,

4) komisji Rady Miasta Knurów właściwej ds. kultury.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) nazwę wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,

2) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) kandydata (kandydatów) do nagrody, datę i miejsce urodzenia oraz adres (adresy) zamieszkania,

3) uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie wysokich osiągnięć artystycznych, za które nagroda ma być przyznana lub wskazanie instruktora dzięki któremu zespół osiągnął wysoki poziom artystyczny,

4) potwierdzenie spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 4 lub § 2 ust. 5,

5) informacje o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach przez kandydata,

6) miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokiego poziomu artystycznego.

§ 5. 1. W celu wyłonienia kandydatów do nagród Prezydent Miasta powołuje zarządzeniem corocznie Komisję Oceniającą w składzie:

- Zastępca Prezydenta Miasta,

- Dyrektor Centrum Kultury,

- przedstawiciel organizacji pozarządowej.

2. Do zadań komisji należy:

a) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,

b) przedstawianie propozycji co do wysokości nagród finansowych w ramach przeznaczonej na ten cel puli środków z budżetu Gminy Knurów.

3. Prezydent Miasta Knurów przyznaje nagrody po uzyskaniu opinii Komisji Oceniającej i wyrażeniu zgody przez nagrodzonego.

4. Przy rozpoznawaniu wniosków Prezydent Miasta Knurów nie jest związany opinią wydaną przez Komisję Oceniającą.

5. O przyznaniu nagrody Prezydent Miasta Knurów zawiadamia, informując jednocześnie o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagrody :

1) Komisję Oceniającą,

2) nagrodzonego oraz wnioskodawcę,

3) Radę Miasta Knurów.

§ 6. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Knurów, w terminie do 30 stycznia każdego roku. Przygotowanie techniczne, formalne i finansowe wykonania regulaminu powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miasta Knurów.

2. Rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie nagród nastąpi do końca lutego każdego roku.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie określonym w § 6 ust. 1,

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) braku zgody lub wycofania zgody kandydata do nagrody,

4) nie uzupełnieniu braków formalnych we wniosku po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia.

§ 7. 1. Wysokość nagród wynosi :

1) 1500 zł brutto za uzyskanie wysokich miejsc lub udział w konkursach lub prestiżowych przedsięwzięciach międzynarodowych,

2) 1000 zł brutto za uzyskanie wysokich miejsc lub udział w konkursach lub prestiżowych przedsięwzięciach ogólnopolskich,

3) 500 zł brutto za uzyskanie wysokich miejsc lub udział w konkursach lub prestiżowych przedsięwzięciach wojewódzkich.

§ 8. 1. Zasady, warunki i tryb przyznawania nagród Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury nie stanowią podstawy do roszczeń artystów wykonawców, zespołów artystycznych, instruktorów, ani zobowiązania Gminy Knurów do ich przyznania tym osobom. Nagrody będą przyznawane za wysokie osiągnięcia artystyczne uzyskane po dniu 1 stycznia 2011 roku.

2. Sposób wypłaty lub przekazania przyznanej nagrody uzgadniany jest z osobą nagradzaną.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »