| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007r w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z   2001r., poz. 159 ze zm), w     związku z   art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tj. Dz. U. Nr 136 z   2006r, poz. 969 ze zm.), art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95 z   2010 r. poz. 613) oraz art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.)  

Rada Gminy  
uchwala  

§   1.  

W uchwale Rady Gminy Kobiór Nr XI/65/07 z   dnia 26 pażdziernika 2007r w   sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i   deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3772) wprowadza się następujące zmiany   :  

1)   W deklaracji DN -1 załącznik Nr 2   Termin składania "do dnia 15 stycznia" zastępuje się zwrotem "do dnia 31 stycznia"  

2)   W załączniku nr 4   ZN 1/B w   dziale C dane dotyczące  zwolnień podatkowych z   ustawy lub uchwały Rady Gminy poz. 42 do poz. 53 otrzymuje brzmienie:  

 

Art.7 ust.2 pkt 2   - publiczne i   niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w   zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.    

42.    

43.    

 

Art.7 ust.2 pkt 3   – instytuty  naukowe i   pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w   odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o   których mowa w   art. 2. ustawy z   dnia 30 kwietnia 2010 r. o   Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.Nr 96 poz. 619), zwolnienie  nie dotyczy  przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.    

44.    

45.    

 

Art.7 ust.2 pkt 4   - prowadzących  zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o   którym mowa w   art. 28 ust 1   pkt 1   lit b ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997, o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.z 2010r Nr 214 poz 1407, Nr 217 poz 1427 i   Nr 226 poz. 1475) lub zakłady aktywności zawodowej w   zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w   sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem –zajętych na prowadzenie tego zakładu, z   wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w   posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o   którym mowa w   art. 28 ust 1   pkt 1   lit b ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997r o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej.    

46.    

47.    

48.    

Art.7 ust.2 pkt 5   – instytuty badawcze, z   wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą    

49.    

50.    

 

Art.7 ust.2 pkt 5a – przedsiębiorców o   statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w   przepisach o   niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w   odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i   prac rozwojowych .    

51.    

52.    

53.    

§   2.  

Traci moc § 1   pkt 4   uchwały Nr XI/69/11 Rady Gminy Kobiór z   dnia 30 listopada 2011r w   sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XI/65/07 z   dnia 26 pażdziernika 2011r. w   sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i   deklaracji podatkowych.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  

§   4.  

Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach po opublikowaniu z   mocą obowiązującą od 1stycznia 2012r  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Mazur

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »