| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007r w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z   2001r., poz. 159 ze zm), w     związku z   art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tj. Dz. U. Nr 136 z   2006r, poz. 969 ze zm.), art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95 z   2010 r. poz. 613) oraz art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.)  

Rada Gminy  
uchwala  

§   1.  

W uchwale Rady Gminy Kobiór Nr XI/65/07 z   dnia 26 pażdziernika 2007r w   sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i   deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3772) wprowadza się następujące zmiany   :  

1)   W deklaracji DN -1 załącznik Nr 2   Termin składania "do dnia 15 stycznia" zastępuje się zwrotem "do dnia 31 stycznia"  

2)   W załączniku nr 4   ZN 1/B w   dziale C dane dotyczące  zwolnień podatkowych z   ustawy lub uchwały Rady Gminy poz. 42 do poz. 53 otrzymuje brzmienie:  

 

Art.7 ust.2 pkt 2   - publiczne i   niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w   zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.    

42.    

43.    

 

Art.7 ust.2 pkt 3   – instytuty  naukowe i   pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w   odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o   których mowa w   art. 2. ustawy z   dnia 30 kwietnia 2010 r. o   Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.Nr 96 poz. 619), zwolnienie  nie dotyczy  przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.    

44.    

45.    

 

Art.7 ust.2 pkt 4   - prowadzących  zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o   którym mowa w   art. 28 ust 1   pkt 1   lit b ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997, o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.z 2010r Nr 214 poz 1407, Nr 217 poz 1427 i   Nr 226 poz. 1475) lub zakłady aktywności zawodowej w   zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w   sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem –zajętych na prowadzenie tego zakładu, z   wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w   posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o   którym mowa w   art. 28 ust 1   pkt 1   lit b ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997r o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej.    

46.    

47.    

48.    

Art.7 ust.2 pkt 5   – instytuty badawcze, z   wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą    

49.    

50.    

 

Art.7 ust.2 pkt 5a – przedsiębiorców o   statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w   przepisach o   niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w   odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i   prac rozwojowych .    

51.    

52.    

53.    

§   2.  

Traci moc § 1   pkt 4   uchwały Nr XI/69/11 Rady Gminy Kobiór z   dnia 30 listopada 2011r w   sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XI/65/07 z   dnia 26 pażdziernika 2011r. w   sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i   deklaracji podatkowych.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  

§   4.  

Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach po opublikowaniu z   mocą obowiązującą od 1stycznia 2012r  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Mazur

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »