| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/105/2011 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś - obszar VIII zmiany studium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w nawiązaniu do Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium i po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/282/2002 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 10 października 2002 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXVI/231/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 września 2009 r. i uchwałą Nr XL/263/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 lutego 2010 r., na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice

Rada Gminy Mierzęcice uchwala:

§ 1. W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium, uchwalonej uchwałą nr VII/42/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 kwietnia 2011 r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 119 poz. 2271 wprowadza się następujące zmiany w § 27:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dla nieruchomości lub części nieruchomości położonych w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 8MN do 10MN i od 12MN do 14MN dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego, od 1UM do 4UM dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych na cele zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent).”,

2) dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3,

3) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Dla nieruchomości lub części nieruchomości położonych w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU i 2PU dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele zabudowy produkcyjnej, baz, składów, magazynów i zabudowy usługowej, 1KS i 2KS dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych na cele zabudowy zaplecza technicznego motoryzacji i obiektów obsługi podróżnych ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5 % (słownie; pięć procent).”

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:

1) Nr 1 - rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,

2) Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/105/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 19 września do 17 października 2011 r.

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu, Rada Gminy Mierzęcice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/105/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Mierzęcice rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium, gmina Mierzęcice nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »