| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/105/2011 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś - obszar VIII zmiany studium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w nawiązaniu do Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium i po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/282/2002 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 10 października 2002 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXVI/231/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 września 2009 r. i uchwałą Nr XL/263/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 lutego 2010 r., na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice

Rada Gminy Mierzęcice uchwala:

§ 1. W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium, uchwalonej uchwałą nr VII/42/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 kwietnia 2011 r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 119 poz. 2271 wprowadza się następujące zmiany w § 27:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dla nieruchomości lub części nieruchomości położonych w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 8MN do 10MN i od 12MN do 14MN dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego, od 1UM do 4UM dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych na cele zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent).”,

2) dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3,

3) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Dla nieruchomości lub części nieruchomości położonych w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU i 2PU dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele zabudowy produkcyjnej, baz, składów, magazynów i zabudowy usługowej, 1KS i 2KS dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych na cele zabudowy zaplecza technicznego motoryzacji i obiektów obsługi podróżnych ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5 % (słownie; pięć procent).”

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:

1) Nr 1 - rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,

2) Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/105/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 19 września do 17 października 2011 r.

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu, Rada Gminy Mierzęcice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/105/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Mierzęcice rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś – obszar VIII zmiany studium, gmina Mierzęcice nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »