| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr IX/140/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2003 r.w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Rehabilitacji im. dr E.Hankego w Chorzowie oraz zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E.Hankego w Chorzowie z późniejszymi zmianami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XV/216/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2011 r.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E.Hankego w Chorzowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego zwane dalej Centrum jest prowadzone w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i działa zgodnie z:

1) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi przepisami,

2) niniejszym Statutem nadanym przez Radę Miasta Chorzów w dniu 24 listopada 2011 r.

§ 2.

Podmiotem tworzącym Centrum jest Miasto Chorzów.

§ 3.

1. Siedziba Centrum mieści się w Chorzowie przy ul. Truchana 7.

2. Znakiem graficznym Centrum jest znak obrazowy przedstawiający dziecinną zabawkę w postaci wiatraczka w widoku z przodu, w kolorach czerwonym i granatowo-niebieskim zgłoszony do Urzędu Patentowego pod znakiem Z 192004.

3. Centrum posługuje się skróconą nazwą ChCPiO.

Rozdział 2.
Postanowienia szczegółowe

§ 4.

Celem Centrum jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

§ 5.

1. Podstawowym obszarem działania Centrum jest teren administracyjny Miasta Chorzów.

2. Centrum może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym poza obszarem wymienionym ust. 1.

§ 6.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz profilaktycznych,

2) diagnostyka,

3) profilaktyka i promocja zdrowia,

4) organizowanie innych form opieki medycznych w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie),

5) pomoc doraźna i ratownictwo medyczne,

6) szkolenia przed i podyplomowe kadr medycznych,

7) działalność gospodarcza: usługowo – handlowa, gastronomiczna i transportowa, oraz polegająca na dzierżawie i wynajmie aktywów trwałych,

8) działalność dydaktyczno - badawcza.

Rozdział 3.
Organizacja zakładu

§ 7.

1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:

1) Oddziały szpitalne,

2) Specjalistyczna przychodnia przyszpitalna,

3) Pracownie diagnostyczne,

4) Laboratoria medyczne,

5) Apteka,

6) Blok operacyjny,

7) Pion anestezjologiczny,

8) Zespoły transportu sanitarnego,

9) Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR),

10) Dział finansowo - księgowy,

11) Dział techniczno - gospodarczy,

12) Dział statystyki i dokumentacji chorych,

13) Dział spraw osobowych,

14) Komórka BHP,

15) Komórka ds. epidemiologicznych,

16) Komórka ds. żywienia,

17) Dział marketingu,

18) Dział zamówień publicznych,

19) Dział kontroli wewnętrznej i nadzoru nad systemem zarządzania jakością.

2. Wykaz komórek organizacyjnych, świadczących usługi medyczne stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres uprawnień i obowiązków komórek organizacyjnych Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Centrum.

4. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załacznik do regulaminu organizacyjnego.

Rozdział 4.
Organy zakładu

§ 8.

Organami Centrum są:

1) Kierownik Centrum,

2) Rada Społeczna.

§ 9.

W skład Rady Społecznej Centrum wchodzą:

1) jako przewodniczący - Prezydent Miasta Chorzów lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta Chorzów w liczbie 7 osób.

§ 10.

Rada Społeczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego między innymi tryb zwoływania posiedzeń i sposób podejmowania uchwał.

§ 11.

1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Centrum oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Centrum.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 12.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Prezydentowi Miasta Chorzów, który działa w imieniu podmiotu, który utworzył Centrum, wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) przekształcenia lub likwidacji Centrum, rozszerzenia lub ograniczenia działalności,

c) przyznawania Kierownikowi Centrum nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Kierownikiem Centrum,

e) regulaminu organizacyjnego,

2) przedstawianie Kierownikowi Centrum wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

3) uchwalanie regulaminu, o którym mowa w § 10 oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Chorzów, który działa w imieniu podmiotu, który utworzył Centrum,

4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Centrum, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

5) opiniowanie wniosku Kierownika Centrum w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie.

§ 13.

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

2. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Centrum przysługuje odwołanie do Rady Miasta Chorzów.

3. Członek Rady Społecznej zostaje odwołany przed upływem kadencji w przypadkach:

1) rezygnacji,

2) utraty praw obywatelskich lub zdolności do czynności prawnych,

3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

4) 3 (trzech) nieusprawiedliwionych nieobecności w posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 14.

1. Kierownik kieruje i zarządza Centrum oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum i pełni wobec nich funkcje pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3. Do obowiązków Kierownika Centrum należy w szczególności:

1) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych Centrum,

2) organizowanie pracy podległego personelu,

3) opracowywanie planów pracy,

4) ustalanie planu finansowego,

5) ustalenie regulaminu organizacyjnego i przedstawienie go do zaopiniowania Radzie Społecznej,

6) dokonywanie ocen działalności Centrum i zapoznanie z tymi ocenami Rady Społecznej i Prezydenta Miasta Chorzów, który działa w imieniu podmiotu, który utworzył Centrum,

7) zatrudnianie, zwalnianie podległego personelu Centrum oraz ustalanie zasad jego wynagradzania,

8) kontrola jakości usług medycznych.

4. Odpowiedzialność za zarządzanie Centrum, w tym za całokształt działalności finansowej ponosi Kierownik Centrum.

5. Z Kierownikiem Centrum, w imieniu podmiotu, który utworzył Centrum nawiązuje stosunek pracy Prezydent Miasta Chorzów, na podstawie powołania, umowy o pracę lub zawiera z nim umowę cywilno-prawną.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa zakładu

§ 15.

Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych przez:

1) ustawę z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654),

2) ustawę z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

3) ustawę z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

4) plan rzeczowo-finansowy Centrum opracowany przez Kierownika,

5) umowę – kontrakt opartą o plan rzeczowo-finansowy i negocjacje dotyczące ceny świadczeń zdrowotnych.

§ 16.

Centrum może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, w szczególności:

a) z Narodowym Funduszem Zdrowia dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym,

b) z podmiotem tworzącym,

c) z osobami objętymi innymi ubezpieczeniami niż powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

d) z instytucjami ubezpieczeniowymi,

e) z zakładami pracy, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami,

f) z innymi zakładami opieki zdrowotnej,

g) z osobami fizycznymi nie objętymi ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,

h) z innymi osobami prawnymi,

i) z organami administracji rządowej i samorządowej,

2) na cele, na zasadach określonych w przepisach art. 114-116 ustawy o działalności leczniczej,

3) z prowadzonej działalności gospodarczej,

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

§ 17.

1. Nadzór nad działalnością Centrum w imieniu podmiotu tworzącego sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum zatwierdza Prezydent Miasta Chorzów.

3. Rokiem obrachunkowym Centrum dla celów sprawozdawczości finansowej oraz do celów podatkowych jest rok kalendarzowy

4. Centrum decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

5. Ujemny wynik finansowy Centrum pokrywa we własnym zakresie.

§ 18.

1. Wartość majątku Centrum tworzą:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski określa Rada Miasta Chorzów jako własność i inne prawa majątkowe wydzielone Centrum dla jego potrzeb.

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Centrum po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 19.

1. Zbywanie, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Centrum odbywa się według zasad określonych przez Radę Miasta Chorzów.

2. Wniesienie majątku Centrum lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione.

3. Wniesienie majątku Centrum lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują inną działalność niż określoną w ust. 2 wymaga zgody Prezydenta Miasta Chorzów, który działa w imieniu podmiotu, który utworzył Centrum.

§ 20.

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im dr E. Hankego posiada osobowość prawną.

§ 21.

Centrum podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód.- Wydział VIII Gospodarczy, Nr KRS 0000126271.

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o działalności leczniczej.

§ 23.

Zmiany w statucie dokonywane są na zasadach i w trybie właściwym do jego nadania.


Załącznik nr 1 do Satutu CHCPiO

Wykaz komórek organizacyjnych Centrum, w których prowadzona jest działalność medyczna

1. Oddziały szpitala

1) Niemowlęcy i patologii noworodka - 34 łóżka

2) Pediatryczny dla dzieci starszych - 32 łóżka

3) Otolaryngologii dziecięcej - 31 łóżek

4) Chirurgii dziecięcej - 38 łóżek

5) Intensywnej terapii dla dzieci - 6 łóżek

6) Alergologii i immunologii dziecięcej - 19 łóżek

7) Hematologii i onkologii dziecięcej - 24 łóżka

8) Nefrologii dziecięcej - 16 łóżek

9) Neurologii dziecięcej - 14 łóżek

10) Okulistyki dziecięcej - 16 łóżek

11) Ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - 22 łóżka

12) Szpitalny Oddział Ratunkowy -

4 łóżka obserwacyjne

2 łóżka intensywnej terapii medycznej

2. Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna

1) Poradnia alergologiczna i immunologiczna dla dzieci

2) Poradnia chirurgiczna dla dzieci

3) Poradnia hematologiczno - onkologiczna dla dzieci

4) Poradnia okulistyczna dla dzieci

5) Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

6) Poradnia ortopedyczno-urazowa dla dzieci

7) Poradnia nefrologiczna dla dzieci

8) Poradnia neurologiczna dla dzieci

9) Poradnia medycyny pracy

10) Poradnia audiologiczna

3. Pracownie diagnostyczne

1) Pracownia diagnostyki obrazowej i izotopowej:

a) Dział NMR

b) Dział PET/CT

c) Dział SPECT/CT

d) Dział RTG - Radiologii klasycznej i zabiegowej

e) Dział USG

f) Dział TK

2) EEG

3) Audiologiczna

4) Endoskopii

4. Izba przyjęć

5. Laboratorium analityczne

6. Laboratorium mikrobiologiczne

7. Pion anestezjologiczny

8. Blok operacyjny

9. Zespół Wyjazdowy - Karetka typu N

10. Zespół Transportu Sanitarnego

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »