| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/226/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt.15, art. 40 ust 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Rekreacji i Sportu

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1.

Przyjąć statut Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Traci moc Uchwała Nr XIII/178/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/481/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmian w statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

3. Traci moc Uchwała Nr XLII/765/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: zmian w statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

4. Traci moc Uchwała Nr LVII/1005/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: zmian w statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XIII/226/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.

STATUT CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej zwane dalej Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Dąbrowa Górnicza.

2. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Konopnickiej 29 w Dąbrowie Górniczej.

§ 2.

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

a) uchwały Nr XXV/ 498 /2000 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej,

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

e) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami),

f) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami),

g) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

h) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami),

i) niniejszego statutu.

§ 3.

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4.

Centrum używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby, o treści:

"Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Marii Konopnickiej 29

41-300 Dąbrowa Górnicza".

Rozdział 2.
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizowanie zadań własnych gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących obszar kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

2. Bazę materialną Centrum stanowią gminne tereny, obiekty sportowe i rekreacyjne wraz z ich wyposażeniem, które wyszczególniono w załączniku do niniejszego statutu.

3. Centrum gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Rozdział 3.
CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 6.

1. Celem działalności Centrum jest:

a) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Dąbrowy Górniczej realizowany poprzez sport, rekreację i turystykę,

b) promocja miasta Dąbrowa Górnicza poprzez sport, turystykę i rekreację,

c) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

2. Do podstawowych zadań Centrum należy świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, w tym:

a) udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych,

b) organizacja i współorganizacja własnych lub zleconych imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym oraz kulturalno-rozrywkowym,

c) pomoc w prowadzeniu obsługi administracyjnej i finansowej stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,

d) prowadzenie w ramach Miejskiego Ośrodka Sportowego szkolenia dzieci, młodzieży oraz zawodników w zakresie pływania, lekkiej atletyki, zapasów, triathlonu i koszykówki, umożliwiającego szkolonej młodzieży czynny udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez związki sportowe,

e) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kultury, sportu, rekreacji i turystyki,

f) prowadzenie działalności w zakresie: usług hotelarskich, wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego, organizowanie i prowadzenie parkingów, pól namiotowych, lodowisk,

g) administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz ich wyposażeniem,

h) realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku osób niepełnosprawnych,

i) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,

j) organizacja kąpielisk,

k) promocja jednostki.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CENTRUM

§ 7.

1. Centrum kieruje Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

2. Dyrektor działa na zasadach i w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum.

4. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy oraz kierownicy komórek organizacyjnych Centrum działają w granicach umocowania udzielonego przez Dyrektora.

5. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

6. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności ogólne kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych i administracyjnych.

7. Celem realizacji zadań statutowych Centrum, Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji.

8. Strukturę i zasady działania Centrum, określa opracowany przez Dyrektora, Regulamin Organizacyjny, który zatwierdza Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

§ 8.

1. Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest według zasad określonych w szczególności w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i aktach wykonawczych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym”. Projekt planu finansowego na każdy rok sporządza Dyrektor. Plan finansowy uchwala Rada Miejska.

3. Centrum prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

4. Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek Miasta Dąbrowa Górnicza.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.

1. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3. Postanowienia Statutu obowiązują z dniem wejścia w życie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie przyjęcia Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy dotyczące jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Załącznik do Statutu CSiR wykaz obiektów
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »