| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/226/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt.15, art. 40 ust 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Rekreacji i Sportu

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1.

Przyjąć statut Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Traci moc Uchwała Nr XIII/178/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/481/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmian w statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

3. Traci moc Uchwała Nr XLII/765/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: zmian w statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

4. Traci moc Uchwała Nr LVII/1005/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: zmian w statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XIII/226/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 grudnia 2011 r.

STATUT CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej zwane dalej Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Dąbrowa Górnicza.

2. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Konopnickiej 29 w Dąbrowie Górniczej.

§ 2.

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

a) uchwały Nr XXV/ 498 /2000 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej,

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

e) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami),

f) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami),

g) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

h) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami),

i) niniejszego statutu.

§ 3.

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4.

Centrum używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby, o treści:

"Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Marii Konopnickiej 29

41-300 Dąbrowa Górnicza".

Rozdział 2.
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizowanie zadań własnych gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących obszar kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

2. Bazę materialną Centrum stanowią gminne tereny, obiekty sportowe i rekreacyjne wraz z ich wyposażeniem, które wyszczególniono w załączniku do niniejszego statutu.

3. Centrum gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Rozdział 3.
CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 6.

1. Celem działalności Centrum jest:

a) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Dąbrowy Górniczej realizowany poprzez sport, rekreację i turystykę,

b) promocja miasta Dąbrowa Górnicza poprzez sport, turystykę i rekreację,

c) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

2. Do podstawowych zadań Centrum należy świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, w tym:

a) udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych,

b) organizacja i współorganizacja własnych lub zleconych imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym oraz kulturalno-rozrywkowym,

c) pomoc w prowadzeniu obsługi administracyjnej i finansowej stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,

d) prowadzenie w ramach Miejskiego Ośrodka Sportowego szkolenia dzieci, młodzieży oraz zawodników w zakresie pływania, lekkiej atletyki, zapasów, triathlonu i koszykówki, umożliwiającego szkolonej młodzieży czynny udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez związki sportowe,

e) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kultury, sportu, rekreacji i turystyki,

f) prowadzenie działalności w zakresie: usług hotelarskich, wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego, organizowanie i prowadzenie parkingów, pól namiotowych, lodowisk,

g) administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz ich wyposażeniem,

h) realizacja zadań własnych gminy oraz zadań zleconych w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku osób niepełnosprawnych,

i) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,

j) organizacja kąpielisk,

k) promocja jednostki.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CENTRUM

§ 7.

1. Centrum kieruje Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

2. Dyrektor działa na zasadach i w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum.

4. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy oraz kierownicy komórek organizacyjnych Centrum działają w granicach umocowania udzielonego przez Dyrektora.

5. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

6. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności ogólne kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych i administracyjnych.

7. Celem realizacji zadań statutowych Centrum, Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji.

8. Strukturę i zasady działania Centrum, określa opracowany przez Dyrektora, Regulamin Organizacyjny, który zatwierdza Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

§ 8.

1. Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest według zasad określonych w szczególności w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i aktach wykonawczych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym”. Projekt planu finansowego na każdy rok sporządza Dyrektor. Plan finansowy uchwala Rada Miejska.

3. Centrum prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

4. Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek Miasta Dąbrowa Górnicza.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.

1. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3. Postanowienia Statutu obowiązują z dniem wejścia w życie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie przyjęcia Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy dotyczące jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Załącznik do Statutu CSiR wykaz obiektów
Zalacznik.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »