| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/121/2011 Rady Gminy Lipie

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka


Załącznik do
Uchwały Nr XIX/121/2011

Rady Gminy Lipie

z dnia 18 listopada 2011 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

z mieszkańcami Gminy Lipie

§ 1.

Przepisy ogólne

1. Konsultacje społeczne oznaczają rejestrację opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Lipie w odniesieniu do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami społecznymi.

2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Lipie przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy.

3. Decyzję o trybie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze Zarządzenia.

4. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 3 określa się:

a) przedmiot konsultacji,

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) zasięg terytorialny,

d) formy przeprowadzenia konsultacji,

e) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 2.

Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:

a) Rada Gminy,

b) Komisje Rady Gminy,

c) grupa radnych Rady Gminy w liczbie co najmniej 5 osób,

d) mieszkańcy Gminy (w liczbie co najmniej 50 osób).

2. Wniosek powinien zawierać:

a) termin i zakres terytorialny konsultacji,

b) proponowany tryb konsultacji,

c) zestawienie kosztów proponowanej konsultacji,

d) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 2 jest rozpatrywany przez Wójta w terminie 21 dni licząc, od dnia złożenia.

4. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Wójt Gminy z własnej inicjatywy.

5. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w ust. 2 powinien zawierać:

a) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych,

b) listę osób pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Gminy popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 50, zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i podpis.

6. Wójt informuje pisemnie osobę, o której mowa w ust. 5 lit. a o sposobie załatwienie złożonego wniosku.

7. W konsultacjach mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy Lipie

a) wszyscy mieszkańcy Gminy Lipie, jeżeli sprawa dotyczy całej Gminy,

b) mieszkańcy określonej części obszaru Gminy (Sołectwa), jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części Gminy (Sołectwa),

c) grupa przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych, kulturalnych, politycznych i sportowych działających na terenie Gminy, jeżeli sprawa dotyczy tych organizacji

§ 3.

Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a) zebrań mieszkańców Gminy,

b) spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji społecznych, zawodowych, kulturalnych, politycznych i sportowych działających na terenie Gminy Lipie,

c) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.

§ 4.

Zebranie mieszkańców

1. Konsultacje w formie zebrań mieszkańców przeprowadza i organizuje Wójt lub upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy  Lipie.

2. O przedmiotach i terminach konsultacji Wójt zawiadamia mieszkańców co najmniej na 14 dni przed ich odbyciem w formie zwyczajowo przyjętej oraz poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipie i innych miejscach publicznych.

3. Każdorazowo w zawiadomieniu o konsultacjach należy podać drugi termin zebrania wyznaczony co najmniej pół godziny po upływie pierwszego.

4. Zebraniu przewodniczy Wójt lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Gminy Lipie.

5. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

6. W celu przeprowadzenia głosowania, mieszkańcy obecni na zebraniu mogą powołać 3-osobową komisję skrutacyjną, w skład której wchodzi przedstawiciel Wójta.

7. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół podpisany przez członków komisji, o której mowa w ust. 6, w szczególności informujący o liczbie głosów oddanych za określonym rozstrzygnięciem sprawy.

8. Do protokołu dołącza się listę mieszkańców obecnych na zebraniu, z podaniem imienia , nazwiska oraz adresu zamieszkania, podpisaną przez uczestnika zebrania.

9. Obsługę techniczna zebrania, w tym spisanie protokołu, zapewnia Wójt.

10. Konsultacje uważa się za odbyte w pierwszym terminie, jeśli w zebraniu weźmie udział co najmniej 50 % mieszkańców, uprawnionych do głosowania.

11. W razie przybycia na zebranie mniejszej liczby mieszkańców niż określono w ust. 10, należy przeprowadzić ponownie zebranie, z zachowaniem wymogu ust. 3.

12. Udział w drugim zabraniu mniejszej liczby mieszkańców niż określona w ust. 1 nie powoduje nieważności konsultacji.

13. W razie, gdy żaden z mieszkańców nie przyjdzie na drugie zebranie, uważa się, że tryb konsultacji został wyczerpany.

§ 5.

Spotkanie konsultacyjne

1. Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji społecznych, zawodowych, kulturalnych, politycznych i sportowych działających na terenie Gminy Lipie przeprowadza i organizuje Wójt.

2. Jeżeli sprawa objęta konsultacjami społecznymi dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy, powinno być zwołane co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne w każdym Sołectwie Gminy.

3. O zwołaniu spotkania konsultacyjnego Wójt informuje wszystkich radnych Rady Gminy oraz mające wziąć w nim udział organizacje społeczne, zawodowe, kulturalne, polityczne i sportowe działających na terenie Gminy.

4. Z spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się informację, w jakiej formie nastąpiło zawiadomienie przedstawicieli grup społecznych, dane osoby wybranej na przewodniczącego zebrania, podaje się temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Dodatkowo w protokole zamieszcza się uwagi i wnioski, które wypłynęły w trakcie zebrania i wiążą się z tematem konsultacji społecznej. Do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu.

5. Konsultacje w tej formie uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych, kulturalnych, politycznych i sportowych działających na terenie Gminy.

§ 6.

Badanie ankietowe

1. Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone są poprzez:

a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

b) umieszczenie w holu Urzędu Gminy Lipie i ewentualnie w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety,

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzenie konsultacji, adres e-mail, na który można nadsyłać wypełnione formularze w formie elektronicznej, oraz miejsca, gdzie wypełnione formularze można składać w formie papierowej.

3. Mieszkańcy mogą także składać wypełnione formularze ankietowe u Sołtysów. Sołtysi po zakończeniu konsultacji przekazują formularze do Urzędu Gminy.

4. Wójt jest obowiązany do informowania mieszkańców o celu przeprowadzenia badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego.

5. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.

6. Konsultacje społeczne prowadzone z wykorzystaniem formularza ankietowego nie mogą trwać krócej niż 14 dni.

7. Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji z wykorzystaniem formularza ankietowego wyspecjalizowanemu podmiotowi, profesjonalnie zajmującemu się badaniem opinii publicznej.

8. Konsultacje w tej formie uznaje się za ważne bez względu na ilość złożonych formularzy ankietowych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu Gminy Lipie podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Wójt podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji terminie 30 dni od daty ich zakończenia w następujących formach:

a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipie i na tablicach w sołectwach,

b) opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipie oraz stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Lipie.

3. Wójt Gminy przedstawia również wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy Lipie zwołanej po ich zakończeniu.

4. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Lipie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »