| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/247/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Mikołowie
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIV/247/2011
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów

§ 1. Przepisy ogólne

1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:

a) w przypadkach przewidzianych ustawami,

b) w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w poddanej konsultacjom sprawie.

3. O przeprowadzeniu konsultacji nie wynikających z odrębnych ustaw decyduje Rada Miejska Mikołowa w formie uchwały zawierającej - oprócz elementów określonych w Statucie Gminy Mikołów - uszczegółowienie formy oraz określenie zasięgu konsultacji.

4. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Burmistrz Miasta Mikołowa.

5. Na podstawie uchwały, o której mowa w § 1 ust.3 Burmistrz Miasta Mikołowa zarządza przeprowadzenie konsultacji.

6. W zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 5 określa się:

a) cel konsultacji,

b) przedmiot konsultacji,

c) miejsce oraz czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d) zasięg terytorialny,

e) formy przeprowadzenia konsultacji,

f) uprawnionych do udziału w konsultacjach,

g) materiały dotyczące sprawy, będącej przedmiotem konsultacji,

h) wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji.

7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Mikołowa umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów.

8. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć charakter:

a) ogólnogminny - dotyczący mieszkańców całej Gminy,

b) lokalny - dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru Gminy,

c) środowiskowy - dotyczący określonej grupy społeczno- zawodowej zamieszkałej na obszarze Gminy.

9. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, organy gminy nie są związane wynikami konsultacji, jednak w miarę możliwości powinny brać je pod uwagę przy podejmowaniu stosownych decyzji.

§ 2. 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:

a) Burmistrz Miasta Mikołowa,

b) grupa radnych w liczbie co najmniej 5 osób z poparciem co najmniej jednej Komisji Rady Miejskiej,

c) grupa w liczbie co najmniej 1% mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) termin i zakres terytorialny konsultacji,

b) formę konsultacji,

c) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 ust. 2 jest rozpatrywany przez Burmistrza Miasta Mikołowa w terminie miesiąca licząc, od dnia złożenia. Burmistrz rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej.

4. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w § 2 ust. 2 powinien zawierać:

a) wskazanie osoby (osób) upoważnionej(ych) do kontaktów w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych,

b) listę osób stale zamieszkałych na terenie Gminy popierających wniosek, zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL, adres i podpis.

§ 3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

1. Termin konsultacji wynosi przynajmniej 5 dni, a jego bieg rozpoczyna się najwcześniej po upływie 7 dni od dnia zarządzenia o konsultacji.

2. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

a) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

b) udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

c) wyboru jednego z proponowanych rozwiązań.

3. Oprócz wyżej wymienionych form dodatkowo udostępnia się mieszkańcom możliwość wyrażania opinii poprzez:

a) formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów,

b) rejestr konsultacji prowadzony przez Urząd Miasta Mikołów.

§ 4. Postanowienie końcowe

1. Burmistrz Miasta Mikołowa podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

2. Burmistrz Miasta przedstawia również wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

3. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Mikołów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »