| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/107/2011 Rady Gminy Milówka

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka dla fragmentów obejmujących sołectwa: Kamesznica i Milówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 w zw. z art. 20 ust. 1; w związku z art. 14 ust. 8 i art. 29 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

po stwierdzeniu

zgodności zmiany planów z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka przyjętego uchwałą Rady Gminy Milówka nr XVIII/140/00 z dnia 28 stycznia 2000 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr XXXIX/440/2006 Rady Gminy Milówka z dnia 24 lutego 2006 r. oraz Uchwałą nr XIV/75/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rada Gminy Milówka uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka dla fragmentów obejmujących sołectwa: Kamesznica i Milówka

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka zatwierdzonego Uchwałami nr XXI/302/2004 Rady Gminy w Milówce z dnia 28.09.2004r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Milówka dla części sołectwa Kamesznica zatwierdzony uchwałą ogłoszoną w Dz. U. Woj. Śląskiego nr 112 poz. 3198 z dnia 29.11.2004r oraz nr XXII/304/2004 Rady Gminy w Milówce z dnia 29.10.2004r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Milówka dla części sołectwa Milówka Centrum zatwierdzony uchwałą ogłoszoną w Dz. U. Woj. Śląskiego nr 5 poz. 91 z dnia 12.01.2005r. dla fragmentów obejmujących sołectwa: Kamesznica i Milówka – o powierzchni około 6,6489ha w granicach wyznaczonych na załączniku graficznym numer 1.

2. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w ust. 1, składa się z tekstu zmiany planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały, oraz załączników:

1) załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planów dla terenów przeznaczonych pod zabudowę - sporządzony na mapie zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milówka przyjętego uchwałą Rady Gminy Milówka nr XVIII/140/00 z dnia 28 stycznia 2000 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr XXXIX/440/2006 Rady Gminy Milówka z dnia 24 lutego 2006 r. oraz Uchwałą nr XIV/75/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 31 sierpnia 2011 r.;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy.

3. W ramach terenu objętego niniejszą uchwała nie wyznacza się :

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 ;

3) terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Milówka.

2. Zmianie Planów - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń rozdz.1 § 1, a będących przedmiotem niniejszej uchwały.

3. Ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r poz. 717 z późniejszymi zmianami).

4. Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

5. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu (rodzaj użytkowania terenu), które przeważa w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 60% pow. danego terenu/, realizowane w pierwszym etapie realizacji inwestycji.

6. Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może występować przy każdym przeznaczeniu podstawowym.

7. Powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni zabudowy budynków, liczona w zewnętrznym obrysie murów.

8. Drugiej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wszystkie budynki, które lokalizowane są za budynkiem o przeznaczeniu podstawowym.

9. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne jednorodzinne lub zespół takich budynków w układzie: wolnostojącym, bliźniaczym a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków z usługami, które stanowią nie więcej niż 49% powierzchni użytkowej wszystkich budynków.

§ 3.

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planów, jest wyznaczenie terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi wraz z przynależnym przeznaczeniem podstawowym:

1) US – tereny usług sportu i rekreacji;

2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) Z – tereny zieleni;

4) WS – tereny wód powierzchniowych

wraz z przynależnym im opisem będącym zapisami niniejszej uchwały.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego mogą występować następujące elementy zagospodarowania :

1) komunikacja kołowa;

2) parkingi;

3) komunikacja piesza i rowerowa;

4) obiekty małej architektury;

5) zieleń izolacyjna, uzupełniająca, ozdobna, towarzysząca obiektom budowlanym.

§ 4.

Ustalenia ogólne obowiązujące dla wszystkich wyznaczonych terenów :

1. W granicach terenu objętego zmianą planów obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2 .

2. Dla wszystkich terenów zmiana planów wprowadza granice ustalone za pomocą obligatoryjnych linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie zagospodarowania.

3. Zabudowa w sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych została określona na rysunku zmiany planów w formie linii zabudowy.

Zasady ochrony środowiska

§ 5.

1. Tereny M6.1MN, M6.2Z, M7.1MN, M7.2Z, M8MN zlokalizowane są w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego dla których obowiązują zakazy i nakazy wynikające z planu ochrony.

2. Fragmenty terenów M6MN, M7MN, M8MN zlokalizowane są w granicach obszarów Natura 2000 PLB 240002 „Beskid Żywiecki” oraz PLH 240006 „Beskid Żywiecki” dla których obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przyrody.

3. Tereny M.9MN, M10MN, M11.1MN, M11.2Z, K3.1US, K3.2Z, K3.3WS, K4.1US, K4.2Z, K4.3WS zlokalizowane są w granicach otuliny Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

4. W obszarze objętym zmianą planów tereny M6.1MN, M6.2Z, M7.1MN, M7.2Z, M8MN, M9MN, M10MN, M11MN zlokalizowane są w obszarze terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych dla których ustala się nakaz, przy każdej inwestycji związanej z lokalizacją obiektu, przeprowadzenia opinii geotechnicznej określającej warunki posadowienia obiektów budowlanych.

5. Wszystkie tereny zlokalizowane są w granicach GZWP nr 445 Magura-Babia Góra gdzie ustala się nakaz włączenia do sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku możliwości włączenia do sieci kanalizacyjnej ustala się nakaz stosowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości.

6. Tereny K3.2Z, K4.2Z zlokalizowane są w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonego w oparciu o „Studium powodziowe dla rzeki Soły” opracowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, stanowiący zasięg wody 1%, dla których obowiązują zakazy, nakazy i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią.

7. W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:

1) nakazy:

a) odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej a wody opadowej do kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej z możliwością stosowania alternatywnych systemów zbierających wody opadowe,

b) nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych w granicach użytkowanego terenu,

c) ochrony akustycznej terenów MN (jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) utrzymanie poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,

e) lokalizacji w granicach każdej zabudowanej i przeznaczonej pod zabudowę działki, wydzielonych pomieszczeń (miejsc) na przechowywanie odpadów komunalnych; dopuszcza się możliwość wyznaczenia wspólnych zintegrowanych miejsc dla kilku działek/nieruchomości,

f) zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do terenów i obiektów związanych z obsługą ludności, komunikacją, ulicami, parkingami ścieżkami ruchu pieszego itp.,

2) zakazy:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną,

b) odprowadzania zanieczyszczonych ścieków do wód i do ziemi,

c) gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie.

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6.

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie ustala się zasad ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 7.

1. Wielkość i kształt wydzielanych działek budowlanych powinna zapewniać możliwość realizacji obiektów o przeznaczeniu podstawowym.

2. Podziału nieruchomości należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ustala się wielkości nowych działek – min. 500m2 o szerokości frontu działki min. 18m dla zabudowy mieszkaniowej.

4. Ustala się wielkość kąta granic nowo wydzielanych działek w stosunku do granic dróg od 60 do 90°.

5. Ustala się możliwość wyznaczania działek o mniejszych parametrach niż ustalone w ust. 3 w przypadku konieczności lokalizacji na nich urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej, pieszej, rowerowej.

Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 8.

1. Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci i rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia.

2. Zezwala się, w uzasadnionych przypadkach, w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia wyznaczonych planem terenów, na zmianę lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z właścicielami i zarządzającym tymi sieciami i urządzeniami.

3. Realizacja sieci i urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planów jest dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.

4. Ustala się nakaz podłączeń do sieci wodociągowej z możliwością, w przypadku braku możliwości, realizacji lokalnych ujęć wody.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów (z wyłączeniem terenów komunikacji) w tym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolami K3.1US, K4.1US są tereny usług sportu i rekreacji.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) infrastruktura techniczna;

2) usługi handlu, gastronomii.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 10%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60%,

c) maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje naziemne/9m,

d) geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 20-45° z możliwością zastosowania dachów płaskich dla budynków gospodarczych znajdujących się w drugiej linii zabudowy; pokrycie dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni brązu i szarości;

2) nakazy:

a) zapewnienia minimum 10 miejsc parkingowych.

§ 10.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolami M6.1MN, M7.1MN, M8MN, M9MN, M10MN, M11.1MN są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) usługi wbudowane w budynek mieszkalny;

2) infrastruktura techniczna.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) wskaźniki

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 30%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50%,

c) maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje naziemne/9m,

d) geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 20-45° z możliwością zastosowania dachów płaskich dla budynków gospodarczych znajdujących się w drugiej linii zabudowy; pokrycie dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni brązu i szarości;

2) nakazy:

a) zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla jednego budynku mieszkalnego;

3) zakazy:

a) realizacja zabudowy mieszkaniowej w zabudowie szeregowej,

b) realizacji reklam wolnostojących,

c) stosowania okładzin elewacji z tworzyw sztucznych,

d) stosowania ogrodzeń betonowych – prefabrykowanych – od strony dróg publicznych;

4) dopuszczenia:

a) realizacji usług w parterach budynków mieszkalnych.

§ 11.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolem K3.2Z, M11.2Z, M6.1Z, M7.1Z są tereny zieleni.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) wskaźniki:

a) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 100%;

2) nakazy:

a) zachowania terenów zielonych;

3) zakazy:

a) lokalizacji zabudowy oraz urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem podstawowym;

§ 12.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolem K3.3WS, K4.3WS są tereny wód powierzchniowych.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się;

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) nakazy:

a) wykonania niezbędnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych,

b) zachowania ciągłości potoku;

2) zakazy:

a) regulacji potoku.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 13.

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - 10%.

§ 14.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Gminy Milówka.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/107/2011
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/107/2011
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Milówka rozstrzyga, co następuje:

§ 1.

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że nie przewiduje się realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji i wodociągów.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »