| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/139/11 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 5a ust.2, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ornontowice
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik do Uchwały Nr XIV/139/11
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice

§ 1. Przepisy ogólne

1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:

a) w przypadkach przewidzianych ustawami,

b) w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w poddanej konsultacjom sprawie.

3. O przeprowadzeniu konsultacji każdorazowo decyduje Rada Gminy Ornontowice w formie uchwały zawierającej uszczegółowienie formy oraz określenie zasięgu konsultacji.

4. Na podstawie uchwały o której mowa w § 1 ust.3 Wójt Gminy Ornontowice zarządza przeprowadzenie konsultacji.

5. W Zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust.4 określa się:

a) cel konsultacji,

b) przedmiot konsultacji,

c) miejsce oraz czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d) zasięg terytorialny,

e) formy przeprowadzenia konsultacji,

f) uprawnionych do udziału w konsultacjach,

g) materiały dotyczące sprawy, będącej przedmiotem konsultacji,

h) wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji.

6. Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice ogłasza się poprzez jego rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ornontowicach. Wójt może także ogłosić Zarządzenie w prasie lokalnej.

7. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć charakter:

a) ogólnogminny - dotyczący mieszkańców całej Gminy,

b) lokalny - dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru Gminy,

c) środowiskowy - dotyczący określonej grupy społeczno - zawodowej zamieszkałej na obszarze Gminy.

8. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, organy gminy nie są związane wynikami konsultacji, jednak w miarę możliwości powinny brać je pod uwagę przy podejmowaniu stosowych decyzji.

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystapić:

a) Rada Gminy,

b) Komisja Rady,

c) grupa radnych w liczbie co najmniej 5 osób,

d) mieszkańcy Gminy (w liczbie co najmniej 50 osób).

2. Wniosek powinien zawierać:

a) termin i zakres terytorialny konsultacji,

b) formę konsultacji,

c) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Ornontowice w terminie miesiąca licząc, od dnia złożenia. Wójt rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej.

4. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Wójt Gminy Ornontowice.

5. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w § 2 ust. 2 powinien zawierać:

a) wskazanie osoby (osób) upoważnionej(ych) do kontaktów w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych.

b) listę osób pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Gminy popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 50, zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL, adres i podpis.

6. Wójt Gminy Ornontowice powiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia złożonego wniosku.

7. W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy, posiadający czynne prawo wyborcze.

8. Termin konsultacji wynosi przynajmniej 5 dni, a jego bieg rozpoczyna się najwcześniej po upływie 7 dni od dnia Zarzadzenia o konsultacji.

§ 3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkancami Gminy

1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

a) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

b) udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

c) wyboru jednego z proponowanych rozwiązań.

§ 4. Postanowienie końcowe

1. Wójt Gminy Ornontowice podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

2. Wójt Gminy Ornontowice przedstawia również wyniki konsultacji na najblizszej sesji Rady Gminy.

3. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Ornontowice.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »