| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/139/11 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 5a ust.2, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ornontowice
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik do Uchwały Nr XIV/139/11
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice

§ 1. Przepisy ogólne

1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:

a) w przypadkach przewidzianych ustawami,

b) w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w poddanej konsultacjom sprawie.

3. O przeprowadzeniu konsultacji każdorazowo decyduje Rada Gminy Ornontowice w formie uchwały zawierającej uszczegółowienie formy oraz określenie zasięgu konsultacji.

4. Na podstawie uchwały o której mowa w § 1 ust.3 Wójt Gminy Ornontowice zarządza przeprowadzenie konsultacji.

5. W Zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust.4 określa się:

a) cel konsultacji,

b) przedmiot konsultacji,

c) miejsce oraz czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d) zasięg terytorialny,

e) formy przeprowadzenia konsultacji,

f) uprawnionych do udziału w konsultacjach,

g) materiały dotyczące sprawy, będącej przedmiotem konsultacji,

h) wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji.

6. Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice ogłasza się poprzez jego rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ornontowicach. Wójt może także ogłosić Zarządzenie w prasie lokalnej.

7. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć charakter:

a) ogólnogminny - dotyczący mieszkańców całej Gminy,

b) lokalny - dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru Gminy,

c) środowiskowy - dotyczący określonej grupy społeczno - zawodowej zamieszkałej na obszarze Gminy.

8. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, organy gminy nie są związane wynikami konsultacji, jednak w miarę możliwości powinny brać je pod uwagę przy podejmowaniu stosowych decyzji.

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystapić:

a) Rada Gminy,

b) Komisja Rady,

c) grupa radnych w liczbie co najmniej 5 osób,

d) mieszkańcy Gminy (w liczbie co najmniej 50 osób).

2. Wniosek powinien zawierać:

a) termin i zakres terytorialny konsultacji,

b) formę konsultacji,

c) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Ornontowice w terminie miesiąca licząc, od dnia złożenia. Wójt rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej.

4. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Wójt Gminy Ornontowice.

5. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w § 2 ust. 2 powinien zawierać:

a) wskazanie osoby (osób) upoważnionej(ych) do kontaktów w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych.

b) listę osób pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Gminy popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 50, zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL, adres i podpis.

6. Wójt Gminy Ornontowice powiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia złożonego wniosku.

7. W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy, posiadający czynne prawo wyborcze.

8. Termin konsultacji wynosi przynajmniej 5 dni, a jego bieg rozpoczyna się najwcześniej po upływie 7 dni od dnia Zarzadzenia o konsultacji.

§ 3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkancami Gminy

1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

a) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

b) udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

c) wyboru jednego z proponowanych rozwiązań.

§ 4. Postanowienie końcowe

1. Wójt Gminy Ornontowice podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

2. Wójt Gminy Ornontowice przedstawia również wyniki konsultacji na najblizszej sesji Rady Gminy.

3. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Ornontowice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »