| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MZDIT.WPR.5555.8.2011 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wójta Gminy Mstów

z dnia 23 grudnia 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów

na podstawie Uchwały Nr 207/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22.11.2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego powierzającego Gminie Częstochowa realizację zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów oraz Uchwały Nr XVI/107/2011 Rady Gminy Mstów z dnia 23 września 2011 roku w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Częstochowa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego:

zawierają Porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Gmina Mstów powierza, a Gmina Częstochowa przyjmuje prawa i obowiązki w zakresie zorganizowania komunikacji autobusowej pomiędzy Miastem Częstochowa i Gminą Mstów.

2. W imieniu Gminy Częstochowa prawa i obowiązki w zakresie organizowania komunikacji autobusowej na terenie miasta Częstochowy i Gminy Mstów wykonuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, zwany dalej Miastem.

3. Zakres powierzonego zadania obejmuje:

1) wyznaczenie linii komunikacyjnych, tras przejazdu linii oraz ustalenia rozkładów jazdy;

2) ustalenie cen biletów za przejazdy oraz opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu lub bez dokumentu uprawniającego do przejazdu z 50% lub 100% ulgą;

3) zorganizowanie sprzedaży biletów dla pasażerów na terenie miasta Częstochowy;

4) kontrolę biletów;

5) ustalenie uprawnień do ulgowych przejazdów dla określonych kategorii pasażerów;

6) wybór Przewoźnika i dokonywanie z nim rozliczeń za usługi przewozowe;

7) udzielanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych Porozumieniem.

4. Zadania określone w ust. 3 pkt 1 będą realizowane w uzgodnieniu z Miastem w oparciu o przedstawione przez Gminę Mstów wnioski w formie projektów lub postulatów.

5. Na wniosek Gminy Mstów do taryfy przewozowej mogą zostać wprowadzone elementy odmienne od określonych w ust. 3 pkt 2, w szczególności dodatkowe rodzaje biletów, uprawnień do ulg bądź rezygnacja z części biletów oraz uprawnień przewidzianych przez Miasto, pod warunkiem uzgodnienia przez strony zasad wzajemnych rozliczeń z tego tytułu.

6. Miasto zobowiązuje się do realizacji zadania przy wykorzystaniu taboru autobusowego o przekroju nie gorszym niż obsługujący pozostałe linie objęte komunikacją miejską, w tym przebiegające wyłącznie na terenie Gminy Mstów.

§ 2.

1. Przekazaniu nie podlegają obowiązki dotyczące budowy, remontu i utrzymania nawierzchni przystanków oraz wiat przystankowych, które strony Porozumienia będą utrzymywać we własnym zakresie wg właściwości miejscowej.

2. Obowiązki związane z montażem, utrzymaniem i remontem słupków przystankowych, zawierających informację liniową oraz tabliczki przystankowe, będących własnością Przewoźnika, spoczywać będą na Przewoźniku.

§ 3.

Zakres komunikacji autobusowej, numery linii komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Mstów, ich trasy, szczegółowe rozkłady jazdy określa Załącznik Nr 1 do Porozumienia

§ 4.

Organizując sprzedaż biletów dla pasażerów, Miasto zapewni stałe punkty sprzedaży, zlokalizowane na terenie Miasta Częstochowy, umożliwiające pasażerom zaopatrywanie się w bilety

§ 5.

1. Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej na liniach przebiegających przez teren Gminy Mstów, wyliczone jako iloczyn planowanych do przejechania przez autobusy kilometrów w okresie roku kalendarzowego i uzgodnionej stawki za jeden wozokilometr, wraz ze sposobem obliczeń określa Załącznik Nr 2 do Porozumienia.

2. Z zastrzeżeniem ust.4, w terminie do 30 listopada każdego roku kalendarzowego strony określać będą kształt i zasady funkcjonowania komunikacji autobusowej na liniach przebiegających przez teren Gminy Mstów na następny rok kalendarzowy.

3. Sporządzenie i podpisanie aneksu do Porozumienia wraz z nowym Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 2 na następny rok kalendarzowy, nastąpi do dnia 31 grudnia każdego roku.

4. W przypadku zmiany zakresu funkcjonowania komunikacji autobusowej na liniach przebiegających przez teren Gminy Mstów w terminie innym niż ten, o których mowa w ust. 2, strony Porozumienia stosownie do wprowadzonych zmian określą ponownie koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej na terenie Gminy Mstów w oparciu o zmienioną liczbę kilometrów oraz obowiązującą w stawkę za jeden wozokilometr, sporządzając nowy Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2.

§ 6.

1. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w Porozumieniu.

2. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w terminie do 15 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, a w przypadku wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jej przekazania.

3. W tym samym terminie Miasto dokona ostatecznego rozliczenia wysokości kosztów funkcjonowania komunikacji autobusowej na terenie Gminy Mstów za ubiegły rok kalendarzowy biorąc za podstawę liczbę wykonanych kilometrów.

§ 7.

Ustalona w Załączniku Nr 2 kwota kosztów funkcjonowania komunikacji autobusowej na liniach przebiegających przez teren Gminy Mstów w danym roku przekazywana będzie w formie dotacji z góry, w równych ratach miesięcznych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Miasta: ING Bank Śląski S.A. 56 1050 1142 1000 0022 7998 4005.

§ 8.

Przewidywane przez niniejsze Porozumienie zadania Miasta dotyczące zorganizowania komunikacji autobusowej na terenie objętym porozumieniem, w części nie zastrzeżonej do kompetencji innych organów lub jednostek organizacyjnych, wykonywać będzie w jego imieniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o.

§ 9.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za miesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Miasto zastrzega sobie rozwiązanie Porozumienia za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Gmina Mstów zalegać będzie z zapłatą miesięcznej płatności.

4. Za zgodą stron Porozumienie może być rozwiązane w każdym terminie

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 zmiany do Porozumienia wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zmianę danych zawartych w Załącznikach do Porozumienia wprowadza się poprzez sporządzenie nowego Załącznika.

§ 11.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Miasta i jeden dla Gminy Mstów.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 13.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie


Mariusz Sikora

Wójt Gminy Mstów


Adam Jabubczak

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr MZDIT.WPR.5555.8.2011
Miasta Częstochowy i Gminy Mstów
z dnia 23 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr MZDIT.WPR.5555.8.2011
Miasta Częstochowy i Gminy Mstów
z dnia 23 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »