| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/124/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 24 listopada 2011r.

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Żywca

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8   i 9   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.),  

§   1.   Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Żywca, zwanych dalej drogami gminnymi, na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.   1)   Za zajęcie 1   m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o   których mowa w   §1pkt 1   ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

a)   przy zajęciu jezdni do 20% szerokości   4,00zł  

b)   przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości   6,00zł  

c)   przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni   8,00zł  

2)   Stawki określone w   ust. 1   pkt1 stosuje się także do innych elementów pasa drogowego jak np. chodników, placów, poboczy, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i   itp  

§   3.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 2   ustala się następujące roczne stawki opłat za 1   m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:  

1)   wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i   ciepłowniczej   2,50zł  

2)   innego, nie wyszczególnionego w   pkt 1: energetycznego, teletechnicznego, gazowego, oświetlenia ulicznego   10,00 zł  

3)   na drogowym obiekcie inżynierskim   200,00zł  

§   4.   1)   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1   m2 powierzchni:  

-   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, np. handlowego lub usługowego oraz innych obiektów   0,50zł  

2)   Za każdy dzień umieszczenia w   pasie drogowym reklamy, ustala się stawkę opłaty za każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni, w   wysokości   0,60zł  

§   5.   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   §1 pkt 4   ustala się następujące stawki opłat za 1   m2 powierzchni:  

1)   Pod tymczasowe stoiska handlowe (np. przenośne punkty handlowe) oraz pod ogródki letnie i   stałe   0,80zł  

2)   Pod wydzielone miejsca parkingowe (koperty)   1,00zł  

3)   w celach innych niż wymienione w   powyższych punktach na prawach wyłączności   0,80zł  

§   6.   Z chwilą wejścia w   życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIII/293/2004 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 16 lipca 2004 roku, w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   mieście Żywcu  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.  

§   8.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żywcu  


Krzysztof   Greń

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »