| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/124/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 24 listopada 2011r.

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Żywca

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8   i 9   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.),  

§   1.   Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Żywca, zwanych dalej drogami gminnymi, na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.   1)   Za zajęcie 1   m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o   których mowa w   §1pkt 1   ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

a)   przy zajęciu jezdni do 20% szerokości   4,00zł  

b)   przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości   6,00zł  

c)   przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni   8,00zł  

2)   Stawki określone w   ust. 1   pkt1 stosuje się także do innych elementów pasa drogowego jak np. chodników, placów, poboczy, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i   itp  

§   3.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 2   ustala się następujące roczne stawki opłat za 1   m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:  

1)   wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i   ciepłowniczej   2,50zł  

2)   innego, nie wyszczególnionego w   pkt 1: energetycznego, teletechnicznego, gazowego, oświetlenia ulicznego   10,00 zł  

3)   na drogowym obiekcie inżynierskim   200,00zł  

§   4.   1)   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1   m2 powierzchni:  

-   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, np. handlowego lub usługowego oraz innych obiektów   0,50zł  

2)   Za każdy dzień umieszczenia w   pasie drogowym reklamy, ustala się stawkę opłaty za każdy rozpoczęty 1m2 powierzchni, w   wysokości   0,60zł  

§   5.   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   §1 pkt 4   ustala się następujące stawki opłat za 1   m2 powierzchni:  

1)   Pod tymczasowe stoiska handlowe (np. przenośne punkty handlowe) oraz pod ogródki letnie i   stałe   0,80zł  

2)   Pod wydzielone miejsca parkingowe (koperty)   1,00zł  

3)   w celach innych niż wymienione w   powyższych punktach na prawach wyłączności   0,80zł  

§   6.   Z chwilą wejścia w   życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIII/293/2004 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 16 lipca 2004 roku, w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   mieście Żywcu  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.  

§   8.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żywcu  


Krzysztof   Greń

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »