| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/285/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/248/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1, 2 i 4, art. 20b oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), art.4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. Nr 197, poz.1172 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta MiastaRada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XIII/248/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dodaje się pkt 2a o treści:

"od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym: 1 % wartości”.

2. W § 1 pkt 3 dodaje się lit. e o treści:

„zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo – rekreacyjnym – od 1 m² powierzchni: 0,37 zł ”.

3. W § 2 ust. 1 słowa „Stawka określona w § 1 pkt 1 lit.c” zastępuje się słowami „stawki określone w § 1 pkt 1 lit. c, pkt 2a i pkt 3 lit. e”.

4. § 2 ust. 2 otrzymuje treść:

„Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy:

1) stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. b, a stawką przewidzianą w § 1 pkt 1 lit. c;

2) stawką określoną w § 1 pkt 2, a stawką przewidzianą w § 1 pkt 2a;

3) stawką określona w § 1 pkt 3 lit. a, a stawką przewidzianą w § 1 pkt 3 lit. e.

5. W § 1 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały słowa „Ze stawki podatku od nieruchomości przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. c” zastępuje się słowami „Ze stawek podatku od nieruchomości przewidzianych w § 1 pkt 1 lit. c, pkt 2a i pkt 3 lit. e”.

6. W § 2 ust. 1 i ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały słowa „stawki podatkowej stanowiącej” zastępuje się słowami „stawek podatkowych stanowiących”.

7. § 4 ust. 1 załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku kiedy organ podatkowy po otrzymaniu dokumentów określonych w § 3 załącznika nr 1 do uchwały stwierdzi, iż zastosowanie stawek podatkowych stanowiących pomoc de minimis nie jest możliwe z powodu niespełnienia warunków określonych w niniejszym załączniku, wobec podatnika będą miały zastosowanie stawki przewidziane w § 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. a uchwały. W takiej sytuacji podatnicy składający deklaracje na podatek od nieruchomości zostaną wezwani do złożenia stosownej korekty deklaracji, natomiast wobec podatników będących osobami fizycznymi zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego z zastosowaniem stawek przewidzianych w § 1 pkt 1 lit. b , pkt 2, pkt 3 lit. a uchwały.”.

8. W § 4 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały słowa „stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. c” zastępuje się słowami „stawek przewidzianych w § 1 pkt 1 lit. c, pkt 2a i pkt 3 lit. e”.

9. W § 5 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały po słowach „w § 1 pkt 1 lit. c” dodaje się słowa „, pkt 2a i pkt 3 lit. e”.

10. W § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały słowa „pomiędzy stawkami podatku od nieruchomości z § 1 pkt 1 lit. b i § 1 pkt 1 lit. c uchwały.” zastępuje się słowami „o której mowa w § 2 ust. 2 uchwały.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »