| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/156/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska Skoczowa uchwala:  

§   1.   Uchwała określa tryb i   szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej.  

§   2.   Burmistrz Miasta Skoczowa dokonuje analizy wniosku, ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych zakresie § 3.  

§   3.   1.   Wnioskom o   realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w   obrębie każdego  
z kryteriów oceny. Następnie sumuje się punkty otrzymane w   ramach danego zadania  
w obrębie wszystkich kryteriów. Powyższe stanowi podstawę do ustalenia kolejności (hierarchizacji) realizacji zadań według sumy uzyskanych punktów.  

2.   Oceny wniosków dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:  

 


Kryteria oceny  


Maksymalna  
liczba  
punktów  
 


Liczba punktów przyznanych  

Kryterium I  
Obszar wnioskowanych działań  
 


1-6  

 

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i   społeczności lokalnych, obejmująca  
w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego;  
 


6  

 

2) działalność w   zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i   dziedzictwa narodowego, działalność w   zakresie podtrzymywania i   upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i   kulturowej;  
 


5  

 

3) działalność w   obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i   wychowania, działalność na rzecz mniejszości narodowych i   etnicznych oraz języka regionalnego;  
 


4  

 

4) działalność w   zakresie wspierania i   upowszechniania kultury fizycznej,  
działalność w   zakresie turystyki i   krajoznawstwa;  
 


3  
 

 

5) działalność w   zakresie ekologii i   ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  


2  
 

 

6) działalność w   zakresie porządku i   bezpieczeństwa publicznego,  
działalność charytatywna,  
działalność w   zakresie promocji i   organizacji wolontariatu;  
 


1  

 

Kryterium II  
Zgodność wniosku z   dokumentami strategicznymi i   planami inwestycyjnymi Gminy Skoczów                
 


0-1  

 

Kryterium III  
Doświadczenie w   realizacji zadań objętych wnioskiem  
 


0-2  

 

Kryterium IV  
Racjonalność i   efektywność wydatków  
 


0-3  

 

Kryterium V  
Udział finansowy wnioskodawcy w   realizacji zadania  
 


0-5  

 

- 0% wartości zadania  
 

0  

 

- do 20% wartości zadania  
 

1  

 

- powyżej 20% do 40% wartości zadania  

2  
 

 

- powyżej 40% do 60% wartości zadania  

3  
 

 

- powyżej 60% do 80 % wartości zadania  

4  
 

 

- powyżej 80% wartości zadania  

5  
 

 

Kryterium VI  
Udział rzeczowy wnioskodawcy w   realizacji zadania  
 

0-5  

 

- 0% wartości zadania  
 

0  

 

- do 20% wartości zadania  
 

1  

 

- powyżej 20% do 40% wartości zadania  
 

2  

 

- powyżej 40% do 60% wartości zadania  

3  
 

 

- powyżej 60% do 80 % wartości zadania  
 

4  

 

- powyżej 80% wartości zadania  

 

5  

 

Kryterium VII  
Wkład własny wnioskodawcy w   formie pracy społecznej  

 


0-6  

 

Kryterium VIII  
Stan przygotowania zadania/ realizacji zadania na dzień złożenia wniosku (w %)  
 


1-3  

 

Kryterium IX  
Zaangażowanie środków budżetowych  
 


1-10  

 

- do 10.000 zł  
 

10  

 

- powyżej 10.000 zł do 30.000 zł  
 

9  

 

- powyżej 30.000 zł do 50.000 zł  
 

8  

 

- powyżej 50.000 zł do 100.000 zł  
 

7  

 

- powyżej 100.000 zł do 150.000 zł  
 

6  

 

- powyżej 150.000 zł do 200.000 zł  
 

5  

 

- powyżej 200.000 zł do 250.000 zł  
 

4  

 

- powyżej 250.000 zł do 300.000 zł  
 

3  

 

- powyżej 300.000 zł do 350.000 zł  
 

2  

 

- powyżej 350.000 zł  
 

1  

 

Kryterium X  
Wielkości przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanej inicjatywy lokalnej.  


0-4  

 

Kryterium XI  
Zgodność inicjatywy z   potrzebami lokalnymi  


0-1  

 


Suma uzyskanych punktów oceny  
 

 

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »