| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/156/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska Skoczowa uchwala:  

§   1.   Uchwała określa tryb i   szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej.  

§   2.   Burmistrz Miasta Skoczowa dokonuje analizy wniosku, ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych zakresie § 3.  

§   3.   1.   Wnioskom o   realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w   obrębie każdego  
z kryteriów oceny. Następnie sumuje się punkty otrzymane w   ramach danego zadania  
w obrębie wszystkich kryteriów. Powyższe stanowi podstawę do ustalenia kolejności (hierarchizacji) realizacji zadań według sumy uzyskanych punktów.  

2.   Oceny wniosków dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:  

 


Kryteria oceny  


Maksymalna  
liczba  
punktów  
 


Liczba punktów przyznanych  

Kryterium I  
Obszar wnioskowanych działań  
 


1-6  

 

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i   społeczności lokalnych, obejmująca  
w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego;  
 


6  

 

2) działalność w   zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i   dziedzictwa narodowego, działalność w   zakresie podtrzymywania i   upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i   kulturowej;  
 


5  

 

3) działalność w   obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i   wychowania, działalność na rzecz mniejszości narodowych i   etnicznych oraz języka regionalnego;  
 


4  

 

4) działalność w   zakresie wspierania i   upowszechniania kultury fizycznej,  
działalność w   zakresie turystyki i   krajoznawstwa;  
 


3  
 

 

5) działalność w   zakresie ekologii i   ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  


2  
 

 

6) działalność w   zakresie porządku i   bezpieczeństwa publicznego,  
działalność charytatywna,  
działalność w   zakresie promocji i   organizacji wolontariatu;  
 


1  

 

Kryterium II  
Zgodność wniosku z   dokumentami strategicznymi i   planami inwestycyjnymi Gminy Skoczów                
 


0-1  

 

Kryterium III  
Doświadczenie w   realizacji zadań objętych wnioskiem  
 


0-2  

 

Kryterium IV  
Racjonalność i   efektywność wydatków  
 


0-3  

 

Kryterium V  
Udział finansowy wnioskodawcy w   realizacji zadania  
 


0-5  

 

- 0% wartości zadania  
 

0  

 

- do 20% wartości zadania  
 

1  

 

- powyżej 20% do 40% wartości zadania  

2  
 

 

- powyżej 40% do 60% wartości zadania  

3  
 

 

- powyżej 60% do 80 % wartości zadania  

4  
 

 

- powyżej 80% wartości zadania  

5  
 

 

Kryterium VI  
Udział rzeczowy wnioskodawcy w   realizacji zadania  
 

0-5  

 

- 0% wartości zadania  
 

0  

 

- do 20% wartości zadania  
 

1  

 

- powyżej 20% do 40% wartości zadania  
 

2  

 

- powyżej 40% do 60% wartości zadania  

3  
 

 

- powyżej 60% do 80 % wartości zadania  
 

4  

 

- powyżej 80% wartości zadania  

 

5  

 

Kryterium VII  
Wkład własny wnioskodawcy w   formie pracy społecznej  

 


0-6  

 

Kryterium VIII  
Stan przygotowania zadania/ realizacji zadania na dzień złożenia wniosku (w %)  
 


1-3  

 

Kryterium IX  
Zaangażowanie środków budżetowych  
 


1-10  

 

- do 10.000 zł  
 

10  

 

- powyżej 10.000 zł do 30.000 zł  
 

9  

 

- powyżej 30.000 zł do 50.000 zł  
 

8  

 

- powyżej 50.000 zł do 100.000 zł  
 

7  

 

- powyżej 100.000 zł do 150.000 zł  
 

6  

 

- powyżej 150.000 zł do 200.000 zł  
 

5  

 

- powyżej 200.000 zł do 250.000 zł  
 

4  

 

- powyżej 250.000 zł do 300.000 zł  
 

3  

 

- powyżej 300.000 zł do 350.000 zł  
 

2  

 

- powyżej 350.000 zł  
 

1  

 

Kryterium X  
Wielkości przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanej inicjatywy lokalnej.  


0-4  

 

Kryterium XI  
Zgodność inicjatywy z   potrzebami lokalnymi  


0-1  

 


Suma uzyskanych punktów oceny  
 

 

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »