| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 294/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010r w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z późn. zm. ), art. 92 ust. 1 pkt 1 i i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) w związku z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. W ząłaczniku do Uchwały Nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: "Warunkiem udzielenia dotacji szkole, przedszkolu lub innym formom wychowania przedszkolnego jest przedłożenie przez organ prowadzący organowi dotującemu wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wniosek należy sporządzić korzystając z systemu elektronicznego wskazanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu”.

2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Przekazanie przez organ dotujący części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje w danym miesiącu nie później niż do dnia 25 danego miesiąca i przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, szkoły lub innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzieleniu dotacji, o którym mowa w § 3”

3. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Podstawą naliczenia miesięcznej dotacji jest informacja o faktycznej liczbie uczniów sporządzona na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, obejmująca: imię, nazwisko, PESEL, oraz adres zamieszkania i zameldowania, rejestrowana w systemie elektronicznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Informacja ta jest przekazywana do 10 dnia każdego miesiąca”.

4. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ” W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi, dotyczącego określenia, uczniem której szkoły jest dana osoba, decydującym o tym jakiej szkole należna jest dotacja na danego ucznia w danym miesiącu będzie pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia, lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemne oświadczenie ucznia. Natomiast w przypadku, gdy uczeń szkoły dla dorosłych jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną szkołę, organ dotujący ma prawo żądania przedłożenia w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pisemnego oświadczenia ucznia, potwierdzającego jego uczęszczanie do danej szkoły lub szkół, dla których przekazywana jest dotacja na tego ucznia.”

5. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Rozliczenie wykorzystania dotacji organ prowadzący składa za pomocą systemu elektronicznego wskazanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu do dnia: 1) 31 lipca – za okres styczeń – czerwiec, 2) 21 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji za okres styczeń – grudzień.

6. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Dotacji lub jej części nie przyznaje się: 1) jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po terminie lub jeżeli nie zawiera wymaganych danych, 2) jeżeli informacja o liczbie uczniów w danym miesiącu oraz rozliczenie otrzymanych dotacji zostały złożone po terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych danych.”

7. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Dotacja nie przysługuje: 1) na dzieci w wieku poniżej 2,5 lat, 2) na ucznia, który nie został promowany na kolejny etap nauczania i został skreślony z listy uczniów; dotacja nie przysługuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym uczeń nie uzyskał promocji, 3) na ucznia, który został przyjęty do szkoły, promowany lub dopuszczony do powtarzania roku/semestru z naruszeniem obowiązujących przepisów lub naruszeniem zasad, dotyczących warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania, określonych w statucie szkoły.

§ 2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »