| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/245/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/273/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Tarnowskich Górach

uchwala, co następuje:

§ 1.

Preambuła Uchwały Nr XXVI/273/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy otrzymuje niastepujące brzmienie : „Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miejska Tarnowskich Górach uchwala, co następuje:”

§ 2.

W Uchwale Nr XXVI/273/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Dotacja może obejmować nakłady konieczne na wykonanie prac lub nakłady poniesione przez wnioskodawcę w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku i dotyczących następującego zakresu :

1)Sporządzenia ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) Wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

3) Zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku;

4) Stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

5) Odnowienia lub uzupełnienia tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

6) Odnowienia lub całkowitego odtworzenia okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

7) Modernizacji instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

8) Wykonania izolacji przeciwwilgociowej;

9) Działań zmierzających do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

10) Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 1-9;

11) Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.”

2. § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5. Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac składa się w następujących terminach:

1) na rok 2008 - od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z tym, że w przypadku przekroczenia we wnioskach dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2008 przyznanie dalszych dotacji będzie uzależnione od ich ujęcia w uchwale podjętej po upływie tego terminu;

2) w latach następnych - do dnia 30 września roku poprzedzającego przeprowadzenie zaplanowanych prac;

3) do 30 września w przypadku prac już przeprowadzonych lecz nie później niż 3 lata licząc od daty zakończenia prac, która obejmuje wniosek;

4) termin, o którym mowa w pkt. 2 nie dotyczy wniosków o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku."

3. W § 3 pkt 2 dodaje się ppkt 6, który otrzymuje brzmienie : „ 6) W przypadku prac wykonanych przed terminem złożenia wniosku, wnioskodawca przedkłada dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1-4, a ponadto kosztorys powykonawczy, kserokopię faktur i rachunków, protokół odbioru prac.”

4. §4 otrzymuje brzmienie : „§ 4. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry do rozpatrzenia wniosków o dotacje powołuje komisję, która:

1) dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym;

2) dokonuje na podstawie dokumentów określonych w § 3 wstępnej kwalifikacji nakładów koniecznych prac, które mogą być przedmiotem dotacji;

3) sporządza opinię dotyczącą zasadności udzielenia dotacji;

4) przedkłada Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry wniosek o udzielenie dotacji wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 i opinię, o której mowa w § 4 pkt 3 w celu przyznania dotacji."

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5 W przypadku przyznania dotacji, organ udzielający dotacji przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wysokości dotacji i zakresie prac objętych dotacją."

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac zawiera:

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonych dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób rozliczania dotacji;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

6) w przypadku przedsiębiorców oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z oświadczeniem o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz informacją niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą w szczególności Wnioskodawcy, prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej.

2. Umowa o udzielenie dotacji na prace zrealizowane przed złożeniem wniosku zawiera:

1) zakres wykonanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

3) załącznik stanowiący kosztorys powykonawczy;

4) załącznik stanowiący kserokopię faktur i rachunków;

5) załącznik stanowiący protokół odbioru prac;

6) w przypadku przedsiębiorców oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z oświadczeniem o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz informacją niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą w szczególności Wnioskodawcy, prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej."


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »