| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/245/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/273/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Tarnowskich Górach

uchwala, co następuje:

§ 1.

Preambuła Uchwały Nr XXVI/273/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy otrzymuje niastepujące brzmienie : „Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miejska Tarnowskich Górach uchwala, co następuje:”

§ 2.

W Uchwale Nr XXVI/273/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Dotacja może obejmować nakłady konieczne na wykonanie prac lub nakłady poniesione przez wnioskodawcę w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku i dotyczących następującego zakresu :

1)Sporządzenia ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) Wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

3) Zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku;

4) Stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

5) Odnowienia lub uzupełnienia tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

6) Odnowienia lub całkowitego odtworzenia okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

7) Modernizacji instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

8) Wykonania izolacji przeciwwilgociowej;

9) Działań zmierzających do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

10) Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 1-9;

11) Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.”

2. § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5. Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac składa się w następujących terminach:

1) na rok 2008 - od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z tym, że w przypadku przekroczenia we wnioskach dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2008 przyznanie dalszych dotacji będzie uzależnione od ich ujęcia w uchwale podjętej po upływie tego terminu;

2) w latach następnych - do dnia 30 września roku poprzedzającego przeprowadzenie zaplanowanych prac;

3) do 30 września w przypadku prac już przeprowadzonych lecz nie później niż 3 lata licząc od daty zakończenia prac, która obejmuje wniosek;

4) termin, o którym mowa w pkt. 2 nie dotyczy wniosków o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku."

3. W § 3 pkt 2 dodaje się ppkt 6, który otrzymuje brzmienie : „ 6) W przypadku prac wykonanych przed terminem złożenia wniosku, wnioskodawca przedkłada dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1-4, a ponadto kosztorys powykonawczy, kserokopię faktur i rachunków, protokół odbioru prac.”

4. §4 otrzymuje brzmienie : „§ 4. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry do rozpatrzenia wniosków o dotacje powołuje komisję, która:

1) dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym;

2) dokonuje na podstawie dokumentów określonych w § 3 wstępnej kwalifikacji nakładów koniecznych prac, które mogą być przedmiotem dotacji;

3) sporządza opinię dotyczącą zasadności udzielenia dotacji;

4) przedkłada Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry wniosek o udzielenie dotacji wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 i opinię, o której mowa w § 4 pkt 3 w celu przyznania dotacji."

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5 W przypadku przyznania dotacji, organ udzielający dotacji przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wysokości dotacji i zakresie prac objętych dotacją."

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac zawiera:

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonych dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób rozliczania dotacji;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

6) w przypadku przedsiębiorców oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z oświadczeniem o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz informacją niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą w szczególności Wnioskodawcy, prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej.

2. Umowa o udzielenie dotacji na prace zrealizowane przed złożeniem wniosku zawiera:

1) zakres wykonanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;

3) załącznik stanowiący kosztorys powykonawczy;

4) załącznik stanowiący kserokopię faktur i rachunków;

5) załącznik stanowiący protokół odbioru prac;

6) w przypadku przedsiębiorców oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z oświadczeniem o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz informacją niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą w szczególności Wnioskodawcy, prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej."


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »