| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR/P/3/2011 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Suszec

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Suszec do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach

W celu zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, którego kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( t.j. Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, zgodnie z art. 17 ust. 3a w/w ustawy, strony postanawiają:

§ 1. 1. Gmina Suszec zleca a Miasto Żory zobowiązuje się do zapewnienia w dniach nauki szkolnej, zgodnie z organizacją danego roku szkolnego 2011/2012 dowozu i przywozu 1 ucznia z terenu Gminy Suszec posiadającego orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego a także zapewnienia opiekuna w czasie dowozu, do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach, w okresie od 2 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012r.

§ 2. 1. Koszty dowozu i przywozu, o których mowa w § 1 ust. 1 wyniosą kwotę nie większą niż 521,64 zł. miesięcznie.

2. Faktyczne koszty miesięczne dla Gminy Suszec będą wynikały z podzielenia miesięcznych kosztów przewozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach przez liczbę dowożonych dzieci ogółem, w tym dziecka z terenu Gminy Suszec. Stawka dzienna tak wyliczonych kosztów wynosi 22,68 zł.

3. Szczegółowe wyliczenie kosztów Miasto Żory przedstawi Gminie Suszec w rozliczeniu końcowym za poszczególne miesiące obejmujące okres:od dnia 2 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. - do dnia 10 lipca 2012r.

§ 3. 1. Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać Miastu Żory dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie wyliczonej zgodnie z § 2 na zadanie obejmujące okres :

a) od 2 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r. w terminie do 30 kwietnia 2012r. w wysokości 3 129,84 zł.

2. Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji, o której mowa w ust.1, na rachunek Urzędu Miasta Żory:97 1050 1070 10 0000 0400 656575

§ 4. 1. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 30.06.2012r.

2. Kwota dotacji celowej udzielonej w 2012 roku będzie rozliczona, w formie pisemnej informacji, zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w terminie do dnia 15. 07. 2012r.

3. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Żory od Gminy Suszec, to Miasto Żory zobowiązane jest do zwrotu kwoty dotacji niewykorzystanej zgodnie z art. 251 ustawy o finansach publicznych w terminie do 15 lipca 2012r.

4. Gmina Suszec zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania dotacji.

§ 5. 1. 1. Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada :

Pani Bożena Dąbrowska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu tel. 032 43-48-121.

2. Ze strony Gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu Pan Zbigniew Łoza tel. 032/ 212-42-77.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy udzielającej dotacji.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha

Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »