| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR/P/3/2011 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Suszec

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Suszec do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach

W celu zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, którego kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( t.j. Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, zgodnie z art. 17 ust. 3a w/w ustawy, strony postanawiają:

§ 1. 1. Gmina Suszec zleca a Miasto Żory zobowiązuje się do zapewnienia w dniach nauki szkolnej, zgodnie z organizacją danego roku szkolnego 2011/2012 dowozu i przywozu 1 ucznia z terenu Gminy Suszec posiadającego orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego a także zapewnienia opiekuna w czasie dowozu, do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach, w okresie od 2 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012r.

§ 2. 1. Koszty dowozu i przywozu, o których mowa w § 1 ust. 1 wyniosą kwotę nie większą niż 521,64 zł. miesięcznie.

2. Faktyczne koszty miesięczne dla Gminy Suszec będą wynikały z podzielenia miesięcznych kosztów przewozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach przez liczbę dowożonych dzieci ogółem, w tym dziecka z terenu Gminy Suszec. Stawka dzienna tak wyliczonych kosztów wynosi 22,68 zł.

3. Szczegółowe wyliczenie kosztów Miasto Żory przedstawi Gminie Suszec w rozliczeniu końcowym za poszczególne miesiące obejmujące okres:od dnia 2 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. - do dnia 10 lipca 2012r.

§ 3. 1. Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać Miastu Żory dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie wyliczonej zgodnie z § 2 na zadanie obejmujące okres :

a) od 2 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r. w terminie do 30 kwietnia 2012r. w wysokości 3 129,84 zł.

2. Gmina Suszec zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji, o której mowa w ust.1, na rachunek Urzędu Miasta Żory:97 1050 1070 10 0000 0400 656575

§ 4. 1. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 30.06.2012r.

2. Kwota dotacji celowej udzielonej w 2012 roku będzie rozliczona, w formie pisemnej informacji, zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w terminie do dnia 15. 07. 2012r.

3. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Żory od Gminy Suszec, to Miasto Żory zobowiązane jest do zwrotu kwoty dotacji niewykorzystanej zgodnie z art. 251 ustawy o finansach publicznych w terminie do 15 lipca 2012r.

4. Gmina Suszec zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania dotacji.

§ 5. 1. 1. Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada :

Pani Bożena Dąbrowska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu tel. 032 43-48-121.

2. Ze strony Gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu Pan Zbigniew Łoza tel. 032/ 212-42-77.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy udzielającej dotacji.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha

Wójt Gminy Suszec


Marian Pawlas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »