| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/56/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 12 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 028 555 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 10 396 719 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 631 836 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10 662 311 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 9 179 111 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 483 200 zł

2. Wydatki bieżące obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 691 526 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 5 506 204 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowią kwotę 2 185 322 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 371 200 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 097 385 zł

4) wydatki na obsługę długu w kwocie 19 000 zł

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1 483 200 zł z czego na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią kwotę 450 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę 366 244 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 60 000 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 426 244 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 108 000 zł, w tym:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 89 500 zł

2. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 18 500 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 36 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w wysokości 36 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 384 200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w kwocie 600 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 600 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/56/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »