| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/XIV/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9   lit. d i   lit. i   oraz pkt 10, art. 51 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 211, art.212, art. 214 art. 222, art.228 ,art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z   późn.zm), art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ) Rada Miejska w   Kłobucku uchwala, co następuje :  

§   1.   Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2012, zwany dalej budżetem.  

§   2.   Ustala się dochody budżetowe w   wysokości 62.673.765,09 zł, w   tym:  

1)   dochody majątkowe w   wysokości 15.351.889,09zł i   dochody bieżące w   kwocie 47.321.876,00zł;  

2)   dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie 4.490.841,00zł;  

3)   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 658.875,00zł;  

4)   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej 1.000,00zł;  

5)   dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 340.000,00zł;  

-   zgodnie z   załącznikami Nr 1   i Nr 3a do uchwały.  

§   3.   Ustala się wydatki budżetowe w   wysokości 70.887.329,56zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące 46.885.744,17 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   i 3b do uchwały w   tym:  

a)   wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń 25.968.996,51zł,  

b)   dotacje budżetowe 3.323.700,00zł,  

-   dla instytucji kultury 998.600,00zł,  

-   na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 224.400,00zł,  

-   dla jednostek systemu oświaty 2.003.700,00zł,  

-   dotacje celowe na zadania własne Gminy 77.000,00zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 4  

-   wpłaty na państwowy fundusz celowy 20.000,00zł  

c)   wydatki na obsługę długu 307.000,00zł,  

d)   wydatki na zadania zlecone w   wysokości 4.490.841,00zł,  

e)   wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej 1.000,00zł,  

2)   wydatki majątkowe 24.001.585,39zł w   tym; inwestycje i   zakupy inwestycyjne 24.001.585,39zł w   tym: na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   20.672.766,57zł  

-   zgodnie z   załącznikiem Nr 2   i 2a do uchwały.  

§   4.   Ustala się rezerwę budżetową w   wysokości 100.000 zł , rezerwę celową w   kwocie 110.000 zł,o której mowa w   art. 26 ust. 4   ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 roku o   zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. Nr 89,poz.590) oraz rezerwę celową w   kwocie 600.000zł na zadania oświaty i   wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.  

§   5.   Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie oraz zadań wykonywanych w   drodze porozumienia z   organami administracji rządowej oraz zgodnie z   załącznikiem Nr 3a i   Nr 3b.  

§   6.   Deficyt budżetu w   wysokości 8.213.564,47zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w   kwocie 1.000.970zł pomniejszonymi o   spłatę pożyczek w   kwocie 293.228,50zł oraz przychodami z   tytułu pożyczek w   wysokości 3.644.960,03zł i   kredytu w   wysokości 3.860.862,94zł.  

§   7.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 8.506.792,97zł i   rozchody budżetu w   kwocie 293.228,50zł na rok 2012 zgodnie z   załącznikiem Nr 5   .  

§   8.   Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w   ramach budżetu w   wysokości 198.358,60zł oraz plan funduszu sołeckiego w   kwocie 169.826,31zł zgodnie z   załącznikiem Nr 6a i   6b.  

§   9.   Dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska w   wysokości 120.000zł zgodnie z   art.403 ust.2 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z   2008r. Nr 25,poz.150 z   późn.zm.) przeznacza się na wydatki związane z   zadaniami określonymi w   art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i   38-42 w/w ustawy.  

§   10.   Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:  

1)   dokonywania zmian w   ramach działu klasyfikacji budżetowej w   planie wydatków:  

-   bieżących na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy  

-   majątkowych z   wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej ;  

2)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach;  

3)   udzielania w   roku budżetowym poręczeń i   gwarancji do kwoty 150.000zł;  

4)   zaciągania zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek na:  

-   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000zł  

-   sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 7.505.822,97zł                  

§   11.   1.   Ustala się kwotę 5.000.000 zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągać pożyczki i   kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu .  

2.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w   wysokości 7.505.822,97zł.  

§   12.   1.   Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w   roku w   którym dokonano zwrotu tych wydatków.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§   14.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodnicący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Józef   Batóg

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok  

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan dochodów budżetowych na rok 2012 zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w   drodze porozumień z   organami administracji rządowej  

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3b.pdf

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w   drodze porozumień z   organami administracji rządowej  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji udzielanych z   budżetu  na 2012 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan  przychodów i   rozchodów budżetu   na rok 2012  

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6a.pdf

Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2012   oraz funduszu sołeckiego na rok 2012  

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6b.pdf

Plan funduszu sołeckiego na 2012 rok  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »