| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 733 687,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące - 12 814 687,00 zł

2. dochody majątkowe - 6 919 000,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 991 907,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące - 12 003 907,00 zł

2. wydatki majątkowe - 8 988 000,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 258 220,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 258 220,00 zł

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 464 000,00 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 384 000,00 zł

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 080 000,00 zł; zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 205 780,00 zł z tytułu:

- spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek - 160 780,00 zł

- spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów - 1 045 000,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500 000,00 zł;

- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 258 220,00 zł;

- zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 205 780,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 29 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00 zł oraz przeznacza się kwotę w wysokości 40 000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej; zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych; zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 47 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wprowadza się do budżetu gminy dochody z tytułu dotacji i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 576 423,00 zł; zgodnie z tabelą nr 4.

§ 9. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł;

2. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 258 220,00 zł, przy czym spłata zobowiązań następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku gminy;

3. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 205 780,00 zł.

4. dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 r. - dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2012 r. - wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/11
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik do uchwały budżetowej na 2012 r. - plan dotacji udzielanych z budżetu gminy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »