| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/124/2011 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 89, 90, 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39 471 440,00 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 38 151 420,94 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 1 320 019,06 zł, zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 39 265 795,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 32 186 559,06 zł, w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 845 067,22 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 777 036,73 zł,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 068 030,49 zł;

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 800 860,00 zł;

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 617 369,00 zł;

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 748 831,34 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 328 454,46 zł,

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 1 220 311,50 zł;

f) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 954 120,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 079 235,94 zł, w tym na:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 079 235,94 zł, w tym na;

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 798 800,94 zł, zgodnie z tabelą nr 2, nr 3 i nr 3a niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 205 645,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 205 645,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 092 795,00 zł z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 910 000,00 zł;

2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 182 795,00 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 298 440,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 488 100,00 zł;

2) spłaty otrzymanych pożyczek 810 340,00 zł w tym:

a) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 409 000,00 zł

- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa tabela nr 5 niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 092 795,00 zł na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 092 795,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 143 022,98 zł;

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 66 977,02 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 527 482,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 340 115,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 230 900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 227 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8 niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 28 700,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9 niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji:

a) udzielanych z budżetu gminy w wysokości 1 779 360,00 zł,

b) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 21 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 891 160,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2012 w wysokości 1 220 311,50 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1. o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 092 795,00 zł,

b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000,00 zł,

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów jednorocznych realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w tabeli nr 4,

2. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.,

3. dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach między paragrafami,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.1.pdf

TABELA NR 1 - PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.2.pdf

TABELA NR 2 - PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.3 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.3.pdf

TABELA NR 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.3a do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.3a.pdf

TABELA NR 3A - WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.4 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.4.pdf

TABELA NR 4 - Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz niepodlegajace zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2012 rok

Załącznik Nr 3.5 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.5.pdf

TABELA NR 5 - ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 R.

Załącznik Nr 3.6 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.6.pdf

TABELA NR 6 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.7 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.7.pdf

TABELA NR 7 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.8 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.8.pdf

TABELA NR 8 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 R.

Załącznik Nr 3.9 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.9.pdf

TABELA NR 9 - PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »