| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/335/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, g i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 169, art. 170, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), a także w związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 14 i 15, art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i te w związku z art. 1, art. 85 ust 3, art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 3, 4, 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Nr 80 z 2010, poz. 526), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 17, poz. 95).

Rada Miasta Mysłowice

U c h w a l a:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Mysłowice w 2012 roku w wysokości 250.434.017,-

obejmujących:

a) dochody bieżące 234.035.056,-

b) dochody majątkowe 16.398.961,-

zgodnie z zapisami § 9 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Mysłowice w 2012 roku w wysokości 243.712.719,-

obejmujące:

a) wydatki bieżące 219.351.956,-

b) wydatki majątkowe 24.360.763,-

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości 6.721.298, -, która zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych.

4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości 8.141.390,-, którą stanowią wpływy z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 434.240,-;

b) emisji obligacji w kwocie 4.000.000,-;

c) tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 850.000,-;

d) wolnych środków w kwocie 2.857.150,-.

5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości 14.862.688,- , które stanowią środki na:

a) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwoce 14.012.688,-;

b) udzielenie pożyczek w kwocie 850.000,-.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w następujących kwotach na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 12.000.000 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 4.434.240 zł.

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 13.068.122 zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 1.296.000,- na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 84.000,- na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.380.000,-.

§ 5. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000,- z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu”.

§ 6. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2012 maksymalnie do kwoty 12.000.000 zł.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów maksymalnie do kwoty 434.240 zł.

4. Zwrot wydatków roku bieżącego dokonany na podstawie dokumentów korygujących (noty korygujące, faktury lub inne) ujmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego z tego tytułu.

§ 7. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę 15.071.503,- oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa

Zadanie

Jednostka miary

Ilość

Kwota dotacji

Jednostkowa dotacja

MOSiR

Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic

Mieszkaniec Mysłowic

72 920

2 050 000

28,1130

MZGK

Remonty bieżące

m2 powierzchni użytkowej

50 000,00

600 000

12,00

§ 8. R e z e r w y w budżecie Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości 1.653.000, -, w tym:

1. ogólną 470.000,-

2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 533.000,-

3. celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli 130.000,-

4. na inwestycje i zakupy inwestycyjne wskazane przez Rady Osiedli 520.000,-

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

a) dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,

b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,

c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,

d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,

b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,

c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innych jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,

d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 11. Przyjąć p r z y c h o d y i w y d a t k i zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie 16.671.655,-

a) stan środków obrotowych na początek roku -1.274.645,-

b) pozostałe przychody 15.296.300,-

c) dotacje przedmiotowe z budżetu 2.650.000,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki w łącznej kwocie 16.671.655,-

a) wynagrodzenia i pochodne 5.496.807,-

b) pozostałe wydatki bieżące 12.474.768,-

c) stan środków obrotowych na koniec roku -1.299.920,-

§ 12. Przyjąć dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ustalając:

1. Dochody w łącznej kwocie 3.000,-;

2. Wydatki w łącznej kwocie 3.000,-.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych przesunięciach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

Tabela Nr 1
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2012 ROK

Tabela Nr 2
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Tabela Nr 3
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Tabela Nr 4
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów z dotacji celowych z budżetu pańtswa na realizację zadań własnych na 2012 rok

Tabela Nr 5
Zalacznik5.pdf

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2012 rok

Tabela Nr 6
Zalacznik6.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2012 rok

Tabela Nr 7
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrebnymi ustawami na 2012 rok

Tabela Nr 8
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadan własnych na 2012 rok

Tabela Nr 9
Zalacznik9.pdf

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Tabela Nr 10
Zalacznik10.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1
Zalacznik11.pdf

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2
Zalacznik12.pdf

Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budŜetu Miasta Mysłowice na 2012 rok

Załącznik Nr 3
Zalacznik13.pdf

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 4
Zalacznik14.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH NA ROK 2012

Załącznik Nr 5
Zalacznik15.pdf

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »