| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/296/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871 z 2010 roku), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Nr XXII/252/99 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21.12.1999 roku, z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje teren położony pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w obrębach: Straconka, Lipnik, Mikuszowice Krakowskie w Bielsku-Białej - zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1)załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;

2)załącznik nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

3)załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4)załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. Przyjmuje się następujące zasady ustalania przepisów szczegółowych uchwały:

1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem są określone w § 4 – § 10;

2) ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są określone

w § 11 – § 24;

3) zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.

§ 4. W zakresie ogólnych warunków zagospodarowania terenów ustala się:

1)dopuszcza się przebudowy, remonty oraz rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków do parametrów ustalonych dla poszczególnych terenów, z zastrzeżeniem § 5 i § 7 oraz pkt 2;

2)dla istniejących w terenach oznaczonych symbolem 129_MN,U budynków wymienionych

w § 6 pkt 1 lit. b, dopuszcza się przebudowy, remonty oraz rozbudowę do maksymalnej powierzchni zabudowy 200 m2 i nadbudowę do parametrów ustalonych dla poszczególnych terenów, z zastrzeżeniem § 5 i § 7;

3)nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków:

a) od linii rozgraniczających ulicy lokalnej – 6 m,

b) od linii rozgraniczających ulic dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych – 4 m,

c) od granicy obszaru objętego planem miejscowym biegnącej wzdłuż ulicy Górskiej – 10 m.

§ 5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się:

1)strefę częściowej ochrony konserwatorskiej obejmującą budynki przy ul. Górskiej nr: 120, 122/124, 126, 134, 142, 144, 148, 156, 158, 160 – oznaczoną na rysunku planu;

2)strefę ochrony elementów obejmującą pozostałe obiekty zabytkowe położone wzdłuż ulicy Górskiej oraz Jeleniowej, Pikowej, Błońskiej, Biernej, Małej Straconki, Dolinowej – oznaczoną na rysunku planu;

3)ochronę obiektów o wartościach zabytkowych:

a) ul. Anyżowa 2,

b) ul. Dolinowa: 4; 9; 10,

c) ul. Górska: 36 i stacja wodociągowa; 46; 52; 64; 74; 76; 82; 88; 96; 104; 108; 112; 116; 174; 180; 202; 204; 208; 214; 216; 224,

d) ul. Jeleniowa 6,

e) ul. Małej Straconki: 5; 6; 29; 33,

f) ul. Pikowa: 4; 7,

g) ul. Prosta: 69; 73,

h) ul. Rolna: 81; krzyż,

i) ul. Sowia 14,

j) ul. Wczasowa 66,

k) ul. Wilcza 4,

l) ul. Zawodzie: 4-4a; 16; 19; 45; 49; krzyż,

m) ul. Żabia 4;

4)w stosunku do terenów objętych strefami częściowej ochrony konserwatorskiej i ochrony elementów oraz obiektów, o których mowa w pkt 1 i 3:

a) nakaz zachowania cech stylowych, w tym: historycznej bryły, wysokości, kształtu dachu, materiału i detalu architektonicznego, w tym podziału stolarki otworów okiennych i wejściowych,

b) zakaz niszczenia, uszkadzania i dewastowania obiektów oraz takich przekształceń, które powodują obniżenie wartości historycznych, architektonicznych lub estetycznych,

c) dopuszcza się lokalizację nowych budynków pod warunkiem zharmonizowania skali i bryły zabudowy historycznej i współczesnej oraz wkomponowania elementów współczesnych w sposób nie powodujący obniżenia wartości kulturowych otoczenia,

d) dopuszcza się rozbiórkę obiektów o wartościach zabytkowych (w przypadkach utraty wartości zabytkowych), w uzgodnieniu z organem właściwym do spraw ochrony zabytków, po wykonaniu dokumentacji dla celów archiwalnych,

e) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz modernizacji technicznej w porozumieniu z właściwym organem do spraw ochrony zabytków,

f) nakaz zachowania starych okazów drzew i uporządkowanie zieleni istniejącej lub komponowanej;

5)dopuszcza się przeniesienie krzyża zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Górskiej i Zawodzie w razie wystąpienia takiej konieczności podczas przebudowy ulic - pod warunkiem zachowania jego ekspozycji i na odległość nie większą niż 10 m od obecnej jego lokalizacji.

§ 6. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)ograniczenia w zakresie funkcji:

a) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej z zastrzeżeniem § 9 pkt 1 lit. c, ciągów komunikacyjnych, wierceń wykonywanych w celu zaopatrzenia w wodę, wyciągów narciarskich wraz z urządzeniami towarzyszącymi, tras narciarskich, urządzeń wodnych, zabudowy mieszkaniowej, parkingów samochodowych, zalesień,

b) zakaz lokalizowania usług uciążliwych i obniżających walory krajobrazowe, tj.:

- handlu hurtowego i placów handlowych,

- składów i magazynów, w szczególności składowania i magazynowania części samochodowych oraz handlu nimi,

- usług rzemieślniczych związanych z zastosowaniem technologii opartych na mechanicznej obróbce kamienia lub metalu z wyjątkiem drobnych punktów usługowych,

- torów do jazdy quadami i motocyklami,

- warsztatów samochodowych i innych warsztatów środków transportu,

- usług transportowych i parkowania pojazdów transportu pasażerskiego,

- obsługi i parkowania pojazdów do prac budowlanych,

c) w przypadku istniejących usług wymienionych w lit. b nakaz nasadzenia gęstej zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki budowlanej w pasie o szerokości min.1,5 m z wyjątkiem części działki przeznaczonych na dojścia i dojazdy;

2)przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego:

a) nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła woda z sieci ciepłowniczej), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii,

b) zakaz stosowania materiałów pylących do utwardzania nawierzchni drogowych i parkingów;

3)przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami: nakaz prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami, zgodnie z przyjętym na terenie miasta planem gospodarki odpadami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej;

4)przepisy dotyczące ochrony wód i gruntów:

a) zakaz zanieczyszczania wód i gruntów,

b) nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń,

c) nakaz ochrony wód podziemnych wynikający z położenia terenu na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych – GZWP 447 Godula Beskid Mały,

d) w strefach ochrony bezpośredniej zagospodarowanie zgodnie z warunkami administratora stacji uzdatniania wody i ujęć wody,

e) w strefach ochrony pośredniej ustala się:

- zakaz wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,

- zakaz rolniczego wykorzystania ścieków,

- zakaz urządzania wysypisk i wylewisk odpadów z pobliskich gospodarstw,

- zakaz grzebania zwierząt,

- zakaz urządzania obozowisk i pól namiotowych,

- zakaz magazynowania i wylewania produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych np. związanych z wyrębem i zwózką drewna,

- zakaz wykonywania prac, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jakości wód podziemnych,

- zakaz mycia pojazdów mechanicznych,

- zakaz stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin,

- stosowanie chemicznych środków ochrony drzewostanu leśnego zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)przepisy dotyczące ochrony elementów przyrodniczych i krajobrazu:

a) zachowanie ochrony terenów położonych w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego,

b) zachowanie ochrony istniejącego pomnika przyrody,

c) nakaz ochrony i pielęgnacji istniejącego drzewostanu, roślinności porastającej brzegi cieków wodnych, zieleni ogrodowej i przydrożnej poza uzasadnionymi przypadkami, o których mowa w lit. d,

d) w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa

(np. konieczne wycinki zieleni trwałej) – nakaz podejmowania działań, mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności poprzez kompensację przyrodniczą,

e) nakaz tworzenia podziemnych przejść dla zwierząt w miejscach przecięcia dróg i mostów z obszarami cennymi przyrodniczo, korytarzami ekologicznymi cieków wodnych oraz terenami zieleni,

f) nakaz realizacji przepustów w podmurówkach ogrodzeń umożliwiających przemieszczanie się małych zwierząt,

g) dopuszcza się realizowanie ogrodzeń bez podmurówek lub z podmurówkami nie wyższymi niż poziom terenu, z zastrzeżeniem ustaleń przyjętych w niniejszym planie dla poszczególnych terenów,

h) nakaz zawieszenia przęseł ogrodzenia na wysokości minimum 10 cm nad powierzchnią gruntu w przypadku lokalizacji ogrodzeń bez podmurówek w celu umożliwienia przemieszczania się małych zwierząt,

i) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 10 m od górnej krawędzi skarpy koryt cieków wodnych,

j) zakaz lokalizowania budynków w odległości mniejszej niż 15 m od górnej krawędzi skarp koryt cieków wodnych oraz działalności powodującej degradację roślinności stanowiącej naturalną ich obudowę,

k) zakaz lokalizowania budynków w odległości mniejszej niż 12 m od ściany lasu;

6)przepisy dotyczące ochrony przed hałasem oraz innymi uciążliwościami związanymi ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) nakaz zachowania standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska,

b) zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – stosownie do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska:

- na terenach oznaczonych symbolem 129_MN,U – jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,

- na terenach oznaczonych symbolem 129_MN,UT – jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,

- na terenach oznaczonych symbolem 129_ZO,WS i 129_ZP,WS – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

7)przepisy dotyczące ochrony krajobrazu i estetyki obiektów:

a) nakaz stosowania kolorystyki ścian zewnętrznych w gamie kolorów pastelowych lub kolorystyki materiałów naturalnych (kamień, drewno, cegła, klinkier, itp.); powinna także nawiązywać do istniejących obiektów sąsiednich, o ile nie narusza to ww. zapisów,

b) zakaz stosowania okładzin ściennych z tworzyw sztucznych oraz blachy falistej i trapezowej,

c) nakaz stosowania kolorystyki dachu w odcieniach ciemnego brązu, czerwieni, grafitu lub kolorystyki materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.); powinna także nawiązywać do istniejących obiektów sąsiednich, o ile nie narusza to ww. zapisów,

d) zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie w linii kalenicy,

e) dopuszcza się realizację urządzeń reklamowych jedynie w taki sposób, aby ich lokalizacja i gabaryty nie powodowały nadmiernej ingerencji w krajobraz i nie naruszały ładu przestrzennego w następujący sposób:

- zakaz umieszczania urządzeń reklamowych w terenach oznaczonych symbolem: 129_ZO,WS; 129_Z,WS; 129_ZP; 129_UW,WS,Z; 129_ZP,WS; 129_KDP,

- zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych w postaci tzw. banerów, billboardów – reklam wielkopowierzchniowych wolno stojących a także umieszczanych na elementach konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub ogrodzeniach,

- dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych, związanych bezpośrednio z działalnością prowadzoną w obrębie działki inwestora,

- zakaz umieszczania urządzeń reklamowych powyżej wysokości ogrodzenia w przypadku umieszczania reklam na ogrodzeniach,

- dopuszcza się maksymalną powierzchnię reklam – 1 m2 ,

- zakaz stosowania neonów oraz reklam świetlnych emitujących pulsujące lub fosforyzujące światło,

- dopuszcza się montaż urządzeń reklamowych na elewacjach budynków w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne występujące na elewacjach budynków,

- zakaz montażu urządzeń reklamowych na elewacjach budynków powyżej gzymsu pierwszego piętra,

- dopuszcza się maksymalną powierzchnię urządzeń reklamowych na elewacjach

budynków – 0,5 m2 ;

f) nakaz zastosowania ozdobnej zieleni niskiej i wysokiej na terenie naziemnych parkingów.

§ 7. W zakresie szczególnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu:

1)zachowuje się strefy techniczne nie będące ustaleniami planu:

a) wzdłuż wodociągów, na warunkach określonych przez dysponenta wodociągów,

b) wzdłuż kanalizacji, na warunkach określonych przez dysponenta kanalizacji,

c) wzdłuż linii napowietrznej 110 kV – 30 m,

d) wzdłuż linii napowietrznych średniego napięcia – 16 m,

e) wzdłuż linii napowietrznych niskiego napięcia – 6 m,

f) wzdłuż linii kablowych średniego i niskiego napięcia – 2 m,

g) dla stacji transformatorowych – 5 x 5 m,

h) wzdłuż gazociągu niskoprężnego n/pr i średnioprężnego śr/pr strefa kontrolowana – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

2)zagospodarowanie terenów objętych strefami technicznymi, wymienionymi w pkt 1, oraz w odległości mniejszej niż 14,5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii napowietrznej 110 kV, podlega warunkom określonym przez dysponentów sieci;

3)ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

a) zakaz realizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków na terenach osuwisk oznaczonych na rysunku planu,

b) nakaz ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia w przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy nowych budynków oraz innych obiektów budowlanych w obszarach predysponowanych do wystąpienia osuwisk i obszarach intensywnego spełzywania oznaczonych na rysunku planu oraz w strefie 10 m od tych obszarów, a także w terenach o spadkach powierzchni 12° i powyżej,

c) nakaz ograniczenia zmian ukształtowania terenu,

d) nakaz zagospodarowania działek w sposób przeciwdziałający niekorzystnym zjawiskom związanym z ulewnymi deszczami oraz topnieniem śniegu,

e) nakaz zagospodarowania zielenią dobrze wiążącą grunt,

f) nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych kanałami deszczowymi lub rowami,

g) zakaz lokalizacji studni chłonnych;

4)ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi:

a) zakaz budowy budynków oraz wszelkich zmian zagospodarowania powodujących utrudnienia w spływie wód,

b) nakaz doboru gatunkowego roślin i ich nasadzeń w taki sposób, aby nie utrudniały spływu wody i nie powodowały jej spiętrzania, aby nie został zmniejszony przekrój porzeczny koryta potoków Straceńska Woda (Straconka) i Mała Straconka,

c) nakaz uzgodnienia wszystkich prac ziemnych z właściwym administratorem cieku.

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1)obsługa komunikacyjna istniejącymi i projektowanymi ulicami, ciągami pieszo-jezdnymi oraz innymi istniejącymi ciągami komunikacyjnymi;

2)dostępność komunikacyjna zapewniona przez bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub przez wydzielone drogi wewnętrzne oraz przez służebność drogową;

3)nakaz ograniczenia do niezbędnego minimum wycinki drzew podczas budowy ciągów komunikacyjnych;

4)nakaz zabezpieczenia pomnika przyrody podczas prac budowlanych związanych z budową ulicy 129_KDD-11;

5)nakaz lokalizacji stanowisk parkingowych w ilości zapewniającej obsługę projektowanego zagospodarowania terenu w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny i nie mniejszej niż:

a) 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług i 0,5 stanowiska na 1 pracownika, z wyjątkiem gastronomii,

b) 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne obiektu gastronomicznego i 0,5 stanowiska na 1 pracownika,

c) 2 miejsca postojowe na 1 budynek w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tym miejsca w garażach,

d) 1 miejsce postojowe dla rowerów na 1 ławkę zlokalizowaną w terenach o funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej,

e) dopuszcza się garaże wolnostojące z maksymalnie 2 stanowiskami o maksymalnej wysokości 4m,

f) dopuszcza się możliwość lokalizacji nowych zjazdów z ulicy Górskiej po uzyskaniu zgody administratora drogi.

§ 9. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1)zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

a) utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i rozbudowy na warunkach ustalonych przez dysponentów sieci,

b) dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej głównie w liniach rozgraniczających ulic, na warunkach ustalonych przez dysponentów sieci, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej pod warunkiem, że nie spowoduje to zakłócenia harmonii w krajobrazie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego;

2)zaopatrzenie w wodę:

a) z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami dysponenta sieci,

b) dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych studni,

c) dopuszcza się lokalizację hydrantów na obszarach miejskich dla celów przeciwpożarowych;

3)w zakresie odprowadzenia ścieków:

a) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji ścieków zgodnie z warunkami dysponenta sieci, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków do czasu rozbudowy kanalizacji ścieków, pod warunkiem bezwzględnego podłączenia do kanalizacji ścieków po jej wybudowaniu, zgodnie z warunkami dysponenta sieci,

c) dopuszcza się budowę oczyszczalni ścieków,

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanałami deszczowymi lub rowami oraz pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych zgodnie z warunkami dysponenta sieci i administratora cieku,

e) nakaz oczyszczania wód opadowych i roztopowych spływających z ulic, placów i parkingów,

f) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (ulic, placów, parkingów, tarasów, dojść) w sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni, itp.);

4)w zakresie zasilania w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, liniami kablowymi lub napowietrznymi średniego i niskiego napięcia, zgodnie z warunkami dysponenta sieci,

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych 0,4 i 15 kV na podstawie warunków ustalonych przez dysponenta sieci,

c) dopuszcza się prowadzenie projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w pasach drogowych;

5)dopuszcza się zasilanie w gaz z sieci gazowej, zgodnie z warunkami dysponenta sieci;

6)dopuszcza się zasilanie w ciepło do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami dysponenta sieci.

§ 10. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości: 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_MN,U-01 do 129_MN,U-11 ustala się:

1)przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,

b) zachowanie lub adaptacja istniejącej zabudowy wielorodzinnej bez prawa do rozbudowy i nadbudowy,

c) zabudowa usługowa w tym: usługi handlu detalicznego, zdrowia, oświaty, turystyki, agroturystyki, gastronomii, kultury – i inne z zastrzeżeniem § 6 pkt 1;

2)szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej lub innych form zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zwiększonej intensywności,

b) dopuszcza się funkcję usługową w budynku mieszkalnym;

c) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 10 arów,

d) minimalna powierzchnia działki budowlanej w przypadku lokalizacji usług

agroturystyki – 20 arów,

e) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych na działkach mniejszych, wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały i na działkach, których powierzchnia zmniejszyła się na skutek wydzielenia ich części na ciągi komunikacyjne ustalone w planie,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków – 40 % powierzchni działki budowlanej,

g) minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej – 40 % powierzchni działki budowlanej,

h) maksymalna wysokość budynków – 9 m,

i) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30° – 45°,

j) dopuszcza się niezbędne ze względów konstrukcyjnych przekroczenie ustalonej wysokości budynków, w przypadku zmiany konstrukcji dachów budynków, dla których wydano pozwolenie na budowę przed wejściem w życie niniejszej uchwały, o maksymalnie 10 %,

k) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub usługowego lub mieszkalno-usługowego, jednego budynku gospodarczego i jednego garażu na działce budowlanej,

l) zasady stosowania ogrodzeń:

- dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych wyłącznie od strony ulicy Górskiej,

- zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,6 m,

- zakaz stosowania ogrodzeń z przęseł betonowych,

- nakaz stosowania ogrodzeń z materiałów takich jak kamień, klinkier, drewno, metal, żywopłot;

3)pozostałe ustalenia dla terenów 129_MN,U zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – § 10.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_MN,UT-01 do

129_MN,UT-25 ustala się:

1)przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z zastrzeżeniem § 7,

b) zabudowa mieszkaniowo-usługowa i usługowa: usługi turystyki, agroturystyki, gastronomii, z zastrzeżeniem § 7;

2)szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej lub innych form zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zwiększonej intensywności,

b) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 15 arów,

c) minimalna powierzchnia działki budowlanej w przypadku lokalizacji usług agroturystyki – 30 arów,

d) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych na działkach mniejszych, wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały i na działkach, których powierzchnia zmniejszyła się na skutek wydzielenia ich części na ciągi komunikacyjne ustalone w planie,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków – 20 % powierzchni działki budowlanej,

f) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej – 70 % powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna wysokość budynków – 8 m,

h) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30° – 45°,

i) dopuszcza się niezbędne ze względów konstrukcyjnych przekroczenie ustalonej wysokości budynków, w przypadku zmiany konstrukcji dachów budynków, dla których wydano pozwolenie na budowę przed wejściem w życie niniejszej uchwały, o maksymalnie 10 %,

j) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego lub usługowego i jednego garażu na działce budowlanej,

k) dopuszcza się budynki gospodarcze i stajnie dla zwierząt o maksymalnej wysokości 7 m,

l) w lokalach użytkowych budynków mieszkalnych dopuszcza się również usługi podstawowe służące zaspokojeniu codziennych potrzeb mieszkańców takie jak:

- przychodnie i gabinety lekarskie,

- punkty usług rzemieślniczych,

- usługi biurowe (np. projektowe, prawnicze, księgowe),

m) zasady stosowania ogrodzeń:

- zakaz stosowania ogrodzeń pełnych,

- zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,3 m; dla pastwisk i wybiegów dla zwierząt dopuszcza się ogrodzenia o maksymalnej wysokości 1,6 m,

- zakaz stosowania ogrodzeń z przęseł betonowych,

- nakaz stosowania ogrodzeń z materiałów takich jak kamień, klinkier, drewno, metal, żywopłot;

3)pozostałe ustalenia dla terenów 129_MN,UT zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – § 10.

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_ZI,U-01 do 129_ZI,U-08 ustala się:

1)przeznaczenie terenu:

a) tereny zieleni izolacyjnej wysokiej, lasy, tereny sportu – stadnina koni,

b) usługi gastronomii,

c) zachowanie lub adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w tym nadbudowa i rozbudowa, do parametrów określonych w pkt 2;

2)szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji innych usług sportu niż wymienione w pkt 1 lit. a,

b) nakaz nasadzenia zieleni izolacyjnej o zróżnicowanej wysokości, w tym roślin zimozielonych, w pasie o minimalnej szerokości 10 m wzdłuż zachodniej granicy terenów,

c) dopuszcza się zalesienie terenu, szkółki leśne, szkółki ogrodnicze, uprawy przemysłowe w zasięgu oddziaływania ponadnormatywnie zanieczyszczonego powietrza drogi S-69,

d) dopuszcza się wybiegi i pastwiska dla zwierząt, pozostałe uprawy rolne poza zasięgiem ponadnormatywnie zanieczyszczonego powietrza drogi S-69, zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,

e) nakaz zachowania istniejącej zieleni wysokiej,

f) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 30 arów,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów stadniny koni – 40 % powierzchni działki budowlanej,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów gastronomicznych i mieszkaniowych: 300 m2 ,

i) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej – 50 % powierzchni działki budowlanej,

j) maksymalna wysokość budynków – 8 m; dla krytych ujeżdżalni dopuszcza się maksymalną wysokość budynków – 10 m,

k) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 20° – 45°,

l) dopuszcza się jeden garaż wolnostojący na działkach z istniejącymi budynkami mieszkalnymi oraz budynki gospodarcze i stajnie dla zwierząt o maksymalnej wysokości 7 m,

m) dopuszcza się obiekty małej architektury oraz altany, ścieżki piesze i ścieżki rowerowe, wytyczenie tras do jazdy konnej, tras narciarstwa biegowego, itp.,

n) dopuszcza się altany o maksymalnej wysokości 3 m i maksymalnej powierzchni zabudowy

10 m2 budowane z materiałów naturalnych: drewno, kamień, z dachami o nachyleniu połaci dachowych 20° – 45°, o pokryciu naturalnym: gont, łupek, trzcina, drewno, itp.,

o) dopuszcza się budowę parkingów dla samochodów osobowych wzdłuż projektowanych ulic dojazdowych,

p) zasady stosowania ogrodzeń:

- zakaz stosowania ogrodzeń pełnych,

- zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,3 m; dla pastwisk i wybiegów dla zwierząt dopuszcza się ogrodzenia o maksymalnej wysokości 1,6 m,

- zakaz stosowania ogrodzeń z przęseł betonowych,

- nakaz stosowania ogrodzeń z materiałów takich jak kamień, klinkier, drewno, metal, żywopłot,

- nakaz zastosowania wzdłuż ogrodzeń działek budowlanych nasadzeń zieleni izolacyjnej w pasie o minimalnej szerokości 2 m z wyjątkiem części działki przeznaczonych na dojścia i dojazdy;

3)pozostałe ustalenia dla terenów 129_ZI,U zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – § 10.

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_ZO,WS-01 do

129_ZO,WS-02 ustala się:

1)przeznaczenie terenu:

a) tereny zieleni otwartej o wysokich walorach krajobrazowych w skali miasta, spełniające cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe i estetyczne, zagospodarowane roślinnością niską i w niewielkim stopniu wysoką w taki sposób aby zachować cenne powiązania widokowe i panoramy miasta,

b) tereny sportu i rekreacji w zieleni urządzonej np.: pola do minigolfa, ścieżki zdrowia, place do gier i zabaw, wyciągi narciarskie i kolejki krzesełkowe wraz z infrastrukturą, itp.,

c) istniejące zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, lasy,

d) tereny wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią towarzyszącą;

2)szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz wznoszenia budynków z wyjątkiem wieży widokowej wraz z obiektem higieniczno-sanitarnym, zlokalizowanej w terenie o wysokich walorach widokowych oznaczonym na rysunku planu, oraz budynków obsługi wyciągów narciarskich i kolejek krzesełkowych tj. budynków technicznych i socjalno-sanitarnych, o dachach dwu lub wielospadowych o nachyleniu głównych połaci 30° – 45°,

b) dopuszcza się obiekty małej architektury oraz altany, ścieżki spacerowe i ścieżki rowerowe, place zabaw, wytyczenie tras do jazdy konnej, tras narciarstwa biegowego, itp.,

c) dopuszcza się altany o maksymalnej wysokości 3 m i maksymalnej powierzchni zabudowy

10 m2 budowane z materiałów naturalnych: drewno, kamień, z dachami o nachyleniu połaci dachowych 20° – 45°, o pokryciu naturalnym: gont, łupek, trzcina, drewno, itp.,

d) dopuszcza się wyznaczenie miejsc widokowych, wypoczynkowych, szlaków turystycznych,

e) dopuszcza się użytkowanie rolnicze zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,

f) dopuszcza się pastwiska i wybiegi dla zwierząt,

g) dopuszcza się budowę parkingów dla samochodów osobowych wzdłuż projektowanych ulic dojazdowych,

h) dopuszcza się niewyznaczone na rysunku planu niezbędne dojścia i dojazdy,

i) dopuszcza się ogrodzenia drewniane bez podmurówek lub naturalne np. żywopłoty;

3)pozostałe ustalenia dla terenów 129_ZO,WS zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – § 10.

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_Z,WS-01 do 129_Z,WS-06 ustala się:

1)przeznaczenie terenu:

a) tereny zieleni wysokiej, śródpolnej, lasy, łąki i pastwiska,

b) tereny wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią towarzyszącą;

2)szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowanie lub adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

b) dopuszcza się rozbudowę o maksymalnie 20 % aktualnej powierzchni zabudowy budynków i nadbudowę do maksymalnej wysokości 8 m przy zachowaniu dachów dwu lub wielospadowych o kącie nachylenia głównych połaci 20° – 45°, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3,

c) zakaz wznoszenia budynków z wyjątkiem wieży widokowej wraz z obiektem higieniczno-sanitarnym, zlokalizowanej w terenie o wysokich walorach widokowych oznaczonym na rysunku planu,

d) dopuszcza się ścieżki spacerowe i ścieżki rowerowe, wytyczenie tras do jazdy konnej, szlaki turystyczne,

e) dopuszcza się niewyznaczone na rysunku planu niezbędne dojścia i dojazdy do budynków,

f) zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem działek z istniejącą zabudową mieszkaniową;

3)pozostałe ustalenia dla terenów 129_Z,WS zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – § 10.

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 129_ZP ustala się:

1)przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej urządzonej spełniające cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe i estetyczne, zagospodarowane roślinnością dekoracyjną niską i wysoką;

2)szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz wznoszenia budynków,

b) dopuszcza się obiekty małej architektury oraz altany, ścieżki spacerowe, miejsca wypoczynkowe, place do gier i place zabaw,

c) dopuszcza się altany o maksymalnej wysokości 3 m i maksymalnej powierzchni zabudowy

10 m2 budowane z materiałów naturalnych: drewno, kamień, z dachami o nachyleniu połaci dachowych 20° – 45°, o pokryciu naturalnym: gont, łupek, trzcina, drewno, itp.,

d) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 5 miejsc parkingowych,

e) zakaz grodzenia terenu;

3)pozostałe ustalenia dla terenów 129_ZP zgodnie z zapisami zawartymi w § 4, § 6 – § 10.

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_UW,WS,Z-01 do

129_UW,WS,Z-04 ustala się:

1)przeznaczenie terenu:

a) stacje uzdatniania wody oraz ujęcia wody ze strefami ochrony bezpośredniej:

- stacją uzdatniania wody w jednostce 129_UW,WS,Z-01,

- ujęcie wody „Ujęcie infiltracyjne Miejskie nr 2” w jednostce 129_UW,WS,Z-02,

- ujęcie wody „Ujęcie infiltracyjne miejskie nr 1” w jednostce 129_UW,WS,Z-03,

- stacja uzdatniania wody w jednostce 129_UW,WS,Z-04,

b) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – potoki Straceńska Woda (Straconka) i Mała Straconka,

c) zieleń towarzysząca;

2)szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z warunkami administratora stacji uzdatniania wody i ujęć wody;

3)pozostałe ustalenia dla terenów 129_UW,WS,Z zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – § 10.

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_ZP,WS-01 do

129_ZP,WS-11 ustala się:

1)przeznaczenie terenu:

a) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – potoki Straceńska Woda (Straconka) i Mała Straconka oraz fragmenty potoków stanowiących ich dopływy,

b) tereny ogólnodostępnej zieleni parkowej urządzonej towarzyszącej potokom w formie parku rzecznego spełniające cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, zagospodarowane roślinnością dekoracyjną niską i wysoką dobrze wiążącą grunt i chroniącą skarpy potoków przed erozją;

2)szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz wznoszenia budynków,

b) dopuszcza się obiekty małej architektury oraz altany, urządzenia sportowe i rekreacyjne, ścieżki spacerowe, miejsca wypoczynkowe, place gier i zabaw,

c) dopuszcza się altany o maksymalnej wysokości 3 m i maksymalnej powierzchni zabudowy

10 m2 budowane z materiałów naturalnych: drewno, kamień, z dachami o nachyleniu połaci dachowych 20° – 45°, o pokryciu naturalnym: gont, łupek, trzcina, drewno, itp.,

d) ochrona i pielęgnacja pomnika przyrody poprzez uporządkowanie otoczenia i wyeksponowanie drzewa,

e) nakaz zastosowania na nieuregulowanych skarpach roślinności ochronnej dobrze wiążącej grunt i zabezpieczającej brzegi koryta przed erozją,

f) nakaz utrzymania roślinności porastającej brzegi cieków wodnych,

g) zakaz grodzenia terenu,

h) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub naprawą, utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą, remontem lub modernizacją urządzeń wodnych, oraz związanych z przywróceniem naturalnego charakteru koryta potoków,

i) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody;

3)pozostałe ustalenia dla terenów 129_ ZP,WS zgodnie z zapisami zawartymi w § 4, § 6 – § 10.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_KDL ustala się:

1)przeznaczenie terenu: ulica lokalna;

2)funkcja ulicy: obsługa przyległego zagospodarowania terenu;

3)szerokość w liniach rozgraniczających – 20 m;

4)szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja chodników po obu stronach jezdni,

b) dopuszcza się ścieżkę rowerową,

c) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci i administratora ulicy;

5)pozostałe ustalenia dla terenów 129_KDL zgodnie z zapisami zawartymi w § 4, § 6 – § 10.

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_KDD-01 do 129_KDD-19 ustala się:

1)przeznaczenie terenu: ulice dojazdowe;

2)funkcja ulic: obsługa przyległego zagospodarowania terenu;

3)szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 10 m zgodnie z rysunkiem planu;

4)szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja chodników po obu stronach jezdni na odcinkach przebiegających przez tereny zabudowane,

b) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci i administratora ulicy,

c) w terenie oznaczonym symbolem 129_KDD-15 ścieżka rowerowa o szerokości 2 m stanowiąca kontynuację ciągu pieszo-rowerowego 129_KPR-01;

5)pozostałe ustalenia dla terenów 129_KDD zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 – § 10.

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_KPJ-01 do 129_KPJ-02 ustala się:

1)przeznaczenie terenu: publiczne ciągi pieszo-jezdne;

2)funkcja: obsługa istniejącego zagospodarowania;

3)szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 5 m zgodnie z rysunkiem planu;

4)szczegółowe zasady zagospodarowania terenu: prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci i administratora ulicy;

5)pozostałe ustalenia dla terenów 129_KPJ zgodnie z zapisami zawartymi w § 4, § 6 – § 10.

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_KPR-01 do 129_KPR-03 ustala się:

1)przeznaczenie terenu: publiczne ciągi pieszo-rowerowe;

2)szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 5 m,

3)szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się tymczasowe wykorzystanie terenu 129_KPR-01 na odcinku pomiędzy

129_KDD-14 i 129_KP-02 jako dojazd do posesji, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, do czasu realizacji ulicy 129_KDD-11,

b) dopuszcza się wykorzystanie terenu 129_KPR-02 jako dojazd do posesji przy nim zlokalizowanych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,

c) szerokość ciągu rowerowego – 2 m,

d) szerokość ciągu pieszego – 3 m,

e) nakaz wykonania oświetlenia,

f) dopuszcza się ustawienie ławek i stojaków na rowery w ciągach pieszych,

g) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci i administratora ulicy;

4)pozostałe ustalenia dla terenów 129_KPR zgodnie z zapisami zawartymi w § 4, § 6 – § 10.

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_KP-01 do 129_KP-02 ustala się:

1)przeznaczenie terenu: publiczne ciągi piesze;

2)szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 5 m zgodnie z rysunkiem planu;

3)szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się wykorzystanie terenu 129_KP-02 jako dojazd do posesji, do czasu realizacji ulicy 129_KDD-11, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,

b) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci i administratora ulicy;

4)pozostałe ustalenia dla terenów 129_KP zgodnie z zapisami zawartymi w § 4, § 6 – § 10.

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 129_KDP ustala się:

1)przeznaczenie terenu: parking naziemny z towarzyszącą zielenią ozdobną i izolacyjną przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych;

2)szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

a) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni terenu,

b) nakaz nasadzenia gęstej zieleni ozdobnej o charakterze izolacyjnym wzdłuż granic terenu, o szerokości pasa 2 m z wyjątkiem części przeznaczonych na dojścia i dojazdy;

3)pozostałe ustalenia dla terenów 129_KDP zgodnie z zapisami zawartymi w § 4, § 6 – § 10.


Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 26. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/296/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/296/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

Zalacznik1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/296/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/296/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »