| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz. 1592 z późn. zm.), art. 402 ust. 4 i 5, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242 ust. 1,art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów uchwala:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 445.316.778 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 404.136.261 zł;

2) dochody majątkowe: 41.180.517 zł; jak w tabeli nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 454.360.507 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 387.662.914 zł;

2) wydatki majątkowe: 66.697.593 zł; jak w tabeli nr 2

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 255.587.933 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 184.522.357 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 71.065.576 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 59.409.805 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54.602.798 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanejz realizacją zadań miasta w łącznej kwocie 5.526.098 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2012 w kwocie łącznej 8.512.339 zł;

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 4.023.941 zł; jak w tabeli nr 2.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 64.697.593 zł; w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 29.608.495 zł;

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 2.000.000 zł – jak w tabeli nr 2.

§ 3.

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.170.000 zł;

2) celowe w łącznej wysokości: 1.830.348 zł

a) przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.005.859 zł;

b) na realizację zadań własnych z zakresu edukacji w wysokości 300.000 zł;

c) na odprawy w wysokości 524.489 zł.

§ 4.

Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 9.043.729 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: 8.720.836 zł

b) z pożyczek w kwocie: 322.893 zł.

§ 5.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 16.766.514 zł;

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 7.722.785 zł;– zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań

1) z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów w wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) z tytułu pożyczek w wysokości 322.893 zł na realizację zadań inwestycyjnych;

3) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 16.443.621 zł, z czego:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.720.836 zł;

b) na sfinansowanie inwestycji w kwocie 7.722.785 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2012 w wysokości 3.000.000 zł.

§ 7.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości 8.512.339 zł.

§ 8.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

§ 9.

1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie 81.456 zł zgodnie z tabelą nr 4.

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej jednostki.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.945.600 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 154.400 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11.

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2.

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody 2.064.509 zł

2) wydatki 2.064.509 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego ZK PGM zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego ZK PGM w łącznej kwocie 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3.

§ 14.

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 1.060.000 zł,

2) plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 13.883.400 zł, zgodnie z tabelą Nr 7

§ 15.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2012 zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwot określonych w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

Tabela Nr 1 - Plan dochodów wg ich źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 - Plan dochodów wg ich źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2 - plan wydatków na rok 2012
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 - Plan wydatków na rok 2012

Tabela Nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Chorzów na 2012 rok
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Chorzów na 2012 rok

Tabela Nr 4 - Wydatki jednostki pomocniczej Rady Osiedla Maciejkowice na 2012 rok

Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4 - Wydatki jednostki pomocniczej Rady Osiedla Maciejkowice na 2012 rok

Tabela Nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań okreśłonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań okreśłonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Tabela Nr 6 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok

Tabela Nr 7 - Dochody i wydatki Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7 - Dochody i wydatki Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Tabela Nr 8 - Plan wydatków majątkowych na 2012 rok
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8 - Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2012 rokZalacznik9.pdf

Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2012 rok

Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »