| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz. 1592 z późn. zm.), art. 402 ust. 4 i 5, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242 ust. 1,art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów uchwala:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 445.316.778 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 404.136.261 zł;

2) dochody majątkowe: 41.180.517 zł; jak w tabeli nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 454.360.507 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 387.662.914 zł;

2) wydatki majątkowe: 66.697.593 zł; jak w tabeli nr 2

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 255.587.933 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 184.522.357 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 71.065.576 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 59.409.805 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54.602.798 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanejz realizacją zadań miasta w łącznej kwocie 5.526.098 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2012 w kwocie łącznej 8.512.339 zł;

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 4.023.941 zł; jak w tabeli nr 2.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 64.697.593 zł; w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 29.608.495 zł;

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 2.000.000 zł – jak w tabeli nr 2.

§ 3.

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.170.000 zł;

2) celowe w łącznej wysokości: 1.830.348 zł

a) przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.005.859 zł;

b) na realizację zadań własnych z zakresu edukacji w wysokości 300.000 zł;

c) na odprawy w wysokości 524.489 zł.

§ 4.

Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 9.043.729 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: 8.720.836 zł

b) z pożyczek w kwocie: 322.893 zł.

§ 5.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 16.766.514 zł;

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 7.722.785 zł;– zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań

1) z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów w wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) z tytułu pożyczek w wysokości 322.893 zł na realizację zadań inwestycyjnych;

3) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 16.443.621 zł, z czego:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.720.836 zł;

b) na sfinansowanie inwestycji w kwocie 7.722.785 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2012 w wysokości 3.000.000 zł.

§ 7.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości 8.512.339 zł.

§ 8.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

§ 9.

1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy – Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie 81.456 zł zgodnie z tabelą nr 4.

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej jednostki.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.945.600 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 154.400 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11.

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2.

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody 2.064.509 zł

2) wydatki 2.064.509 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego ZK PGM zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego ZK PGM w łącznej kwocie 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3.

§ 14.

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 1.060.000 zł,

2) plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 13.883.400 zł, zgodnie z tabelą Nr 7

§ 15.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2012 zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwot określonych w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

Tabela Nr 1 - Plan dochodów wg ich źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 - Plan dochodów wg ich źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2 - plan wydatków na rok 2012
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 - Plan wydatków na rok 2012

Tabela Nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Chorzów na 2012 rok
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Chorzów na 2012 rok

Tabela Nr 4 - Wydatki jednostki pomocniczej Rady Osiedla Maciejkowice na 2012 rok

Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4 - Wydatki jednostki pomocniczej Rady Osiedla Maciejkowice na 2012 rok

Tabela Nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań okreśłonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań okreśłonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Tabela Nr 6 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok

Tabela Nr 7 - Dochody i wydatki Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7 - Dochody i wydatki Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Tabela Nr 8 - Plan wydatków majątkowych na 2012 rok
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8 - Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2012 rokZalacznik9.pdf

Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2012 rok

Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »