| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/121/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 24 394 912,00 zł ,

z tego :

a) bieżące w kwocie

19 853 671,00 zł,

b) majątkowe w kwocie

4 541 241,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 .

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24 106 843,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

18 418 505,83 zł,

b) majątkowe w kwocie

5 688 337,17 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 .

§ 3.

1. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 288 069 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 952 687,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 240 756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości

- 150 000 zł,

2) celową w wysokości

- 50 000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 50 000 zł.

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 69 600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 487 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 113 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków w wysokości 209 561,96 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

- w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

- w kwocie 2 031 260,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i lata następne.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2012 r

1

2

3

4

1.

Dochody

24 394 912,00

2.

Wydatki

24 106 843,00

3.

Wynik budżetu

288 069,00

Przychody ogółem:

2 952 687

1.

Kredyty

§ 952

500 000

2.

Pożyczki

§ 952

609 843

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

921 417

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

921 427

Rozchody ogółem:

3 240 756

1.

Spłaty kredytów

§ 992

534 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

2 706 756

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

Dział

Rozdział

§*

Dochody
ogółem

Wydatki
ogółem

1

2

3

4

5

750

75011

2010

42 194,00

42 194,00

751

75101

2010

1 357,00

1 357,00

851

85195

2010

150,00

150,00

852

85212

2010

1 832 537,00

1 832 537,00

852

85213

2010

442,00

442,00

Ogółem

1 876 680,00

1 876 680,00

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Dział


Rozdział


Treść

Kwota dotacji
/ w zł/


podmiotowej


przedmiotowej


celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej

250 000,00

-

-

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej

110 000,00

-

-

851

85154

Urząd Miasta Lubliniec

-

-

2 400,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych


Nazwa zadania

754

75412

Wyposażenie w sprzęt p.poż.

-

-

195 000,00

852

85295

Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko -pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna

-

-

65 000,00

926

92605

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.

-

-

106 000,00

010

01009

Prace związane z wykonywaniem bieżących konserwacji urządzeń melioracji wodnych z zakresu prawa wodnego

-

-

20 000,00

Ogółem


360 000,00

-


388 400,00

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Dział

Rozdział

§

Nazwa Sołectwa

Nazwa zadania

Kwota /zł/

1

2

3

4

5

6

926

92695

4210

Ciasna

Zakup wyposażenia, naczyń i wykładziny na uroczystości sołeckie

28 072,60

921

92195

4210

Dzielna

Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego i OSP

9 092,45

754

75412

6060

Zakup systemu powiadamiania DSP 50

5 000,00

926

92695

6050

Glinica

Zakup i wymiana podłogi w tzw. "Grzybku"

15 072,60

926

92695

6060

Zakup stołów i ławek dla wyposażenia wiaty

13 000,00

926

92601

6050

Jeżowa

Modernizacja boiska

19 200,00

926

92695

4300

Organizacja dożynek

1 966,74

754

75412

6060

Molna

Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa

15 832,95

926

92601

6050

Panoszów

Modernizacja boiska

14 152,77

900

90095

6050

Zakup kosiarki i piły do żywopłotu

7 800,00

754

75412

6050

Sieraków Śląski

Modernizacja budynku OSP

28 072,60

754

75412

6050

Wędzina

Ocieplenie budynku OSP

16 226,65

926

92695

6060

Zakup namiotu z wyposażeniem

8 000,00

600

60016

6050

Zborowskie

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej i utwardzenie pobocza

28 072,60

Ogółem

209 561,96

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »