| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/121/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 24 394 912,00 zł ,

z tego :

a) bieżące w kwocie

19 853 671,00 zł,

b) majątkowe w kwocie

4 541 241,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 .

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24 106 843,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

18 418 505,83 zł,

b) majątkowe w kwocie

5 688 337,17 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 .

§ 3.

1. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 288 069 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 952 687,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 240 756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości

- 150 000 zł,

2) celową w wysokości

- 50 000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 50 000 zł.

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 69 600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 487 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 113 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków w wysokości 209 561,96 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

- w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

- w kwocie 2 031 260,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i lata następne.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2012 r

1

2

3

4

1.

Dochody

24 394 912,00

2.

Wydatki

24 106 843,00

3.

Wynik budżetu

288 069,00

Przychody ogółem:

2 952 687

1.

Kredyty

§ 952

500 000

2.

Pożyczki

§ 952

609 843

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

921 417

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

921 427

Rozchody ogółem:

3 240 756

1.

Spłaty kredytów

§ 992

534 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

2 706 756

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

Dział

Rozdział

§*

Dochody
ogółem

Wydatki
ogółem

1

2

3

4

5

750

75011

2010

42 194,00

42 194,00

751

75101

2010

1 357,00

1 357,00

851

85195

2010

150,00

150,00

852

85212

2010

1 832 537,00

1 832 537,00

852

85213

2010

442,00

442,00

Ogółem

1 876 680,00

1 876 680,00

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Dział


Rozdział


Treść

Kwota dotacji
/ w zł/


podmiotowej


przedmiotowej


celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej

250 000,00

-

-

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej

110 000,00

-

-

851

85154

Urząd Miasta Lubliniec

-

-

2 400,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych


Nazwa zadania

754

75412

Wyposażenie w sprzęt p.poż.

-

-

195 000,00

852

85295

Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko -pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna

-

-

65 000,00

926

92605

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.

-

-

106 000,00

010

01009

Prace związane z wykonywaniem bieżących konserwacji urządzeń melioracji wodnych z zakresu prawa wodnego

-

-

20 000,00

Ogółem


360 000,00

-


388 400,00

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/121/2011
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Dział

Rozdział

§

Nazwa Sołectwa

Nazwa zadania

Kwota /zł/

1

2

3

4

5

6

926

92695

4210

Ciasna

Zakup wyposażenia, naczyń i wykładziny na uroczystości sołeckie

28 072,60

921

92195

4210

Dzielna

Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego i OSP

9 092,45

754

75412

6060

Zakup systemu powiadamiania DSP 50

5 000,00

926

92695

6050

Glinica

Zakup i wymiana podłogi w tzw. "Grzybku"

15 072,60

926

92695

6060

Zakup stołów i ławek dla wyposażenia wiaty

13 000,00

926

92601

6050

Jeżowa

Modernizacja boiska

19 200,00

926

92695

4300

Organizacja dożynek

1 966,74

754

75412

6060

Molna

Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa

15 832,95

926

92601

6050

Panoszów

Modernizacja boiska

14 152,77

900

90095

6050

Zakup kosiarki i piły do żywopłotu

7 800,00

754

75412

6050

Sieraków Śląski

Modernizacja budynku OSP

28 072,60

754

75412

6050

Wędzina

Ocieplenie budynku OSP

16 226,65

926

92695

6060

Zakup namiotu z wyposażeniem

8 000,00

600

60016

6050

Zborowskie

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej i utwardzenie pobocza

28 072,60

Ogółem

209 561,96

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »