| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 203/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania

Or-0150/00174/11

(2011/093401)

Uchwała Nr 203/XVI/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

- art. 22a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika uchwala:

§ 1. 1. Z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu, przyznaje się jednorazową zapomogę z budżetu Miasta Rybnika w wysokości 5 000 złotych na każde żywe dziecko, urodzone po dniu 30 października 2011 roku.

2. Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Miasta Rybnika bez przerwy przez okres 12 miesięcy przed urodzeniem dzieci oraz w dniu składania wniosku o zapomogę.

3. Uprawnionymi do zapomogi są rodzice dzieci wspólnie lub ten rodzic, pod opieką którego pozostają dzieci.

4. Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej.

5. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały rady gminy wydanej w oparciu o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

2) dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej od urodzenia do dnia rozpatrzenia wniosku.

§ 2. 1. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.

2. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

1) wnioskodawcy, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osbistego lub paszportu, numer NIP, adres zamieszkania;

2) dzieci, w związku z których urodzeniem się przyznawana jest zapomoga, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię dowodu osobistego składającego wniosek;

2) skrócone odpisy akt urodzenia dzieci;

3) oświadczenie o zamieszkiwaniu wnioskodawcy na terenie Miasta Rybnik od co najmniej roku przed urodzeniem się dzieci oraz w dniu składania wniosku;

4) oświadczenie, że z tytułu urodzenia się dzieci nie była przyznana jednorazowa zapomoga, o której mowa w art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych, finansowana z budżetu innej gminy oraz że rodzice nie ubiegają się w innej gminie o przyznanie takiej zapomogi.

4. W przypadku niezależnego złożenia wniosków przez obydwoje rodziców, zapomoga przyznawana jest temu z rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa. W przypadku zaistnienia wątpliwości Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 4. Wnioski o wypłatę zapomogi z tytułu urodzenia dzieci, które miało miejsce przed dniem wejścia uchwały w życie, składa się w termnie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »