| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 205/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. zm

Or-0150/00176/11

(2011/099937)

Uchwała Nr 205/XVI/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. zm.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. (zm. Uchwałą Nr 414/XXVII/2004 z dnia 17 listopada 2004 r., Uchwałą Nr 467/XXX/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r., Uchwałą Nr 578/XXXVI/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr 388/XXXI/2008 z dnia 10 września 2008 r.) wprowadzić następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, zwany dalej "OPS", działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami),

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami),

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami),

10) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami),

11) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami),

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami),

14) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 53, poz. 532 z późniejszymi zmianami),

15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).".

2) § 8 otrzymuje brzmienie "§ 8. Zadania OPS obejmują w szczególności:

1) dokonywanie analiz stanu pomocy społecznej i ocen jej efektów w mieście,

2) opracowywanie miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

3) opracowywanie miejskiego programu wspierania rodziny,

4) opracowywanie miejskiego programu, dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej,

5) inspirowanie działań profilaktycznych i promocyjnych służb socjalnych na terenie miasta,

6) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu możliwie pełnej aktywności społecznej,

7) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

8) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

9) koordynowanie działań pomocy społecznej w Rybniku,

10) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych OPS,

11) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie środkami przyznanymi w budżecie miasta,

12) prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata świadczeń,

13) prowadzenie postępowań w zakresie dodatków mieszkaniowych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata dodatków,

14) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

15) wypłacanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla repatriantów na podstawie ustawy o repatriacji,

16) udzielanie oparcia społecznego, wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

17) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

18) realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku,

19) organizowanie pracy z rodziną,

20) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

21) finansowanie: kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające,

22) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastepczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

23) realizacja zadań powiatu z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie niezastrzeżonym dla innych podmiotów.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »