| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 205/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. zm

Or-0150/00176/11

(2011/099937)

Uchwała Nr 205/XVI/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. zm.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. (zm. Uchwałą Nr 414/XXVII/2004 z dnia 17 listopada 2004 r., Uchwałą Nr 467/XXX/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r., Uchwałą Nr 578/XXXVI/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr 388/XXXI/2008 z dnia 10 września 2008 r.) wprowadzić następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, zwany dalej "OPS", działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami),

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami),

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami),

10) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami),

11) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami),

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami),

14) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 53, poz. 532 z późniejszymi zmianami),

15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).".

2) § 8 otrzymuje brzmienie "§ 8. Zadania OPS obejmują w szczególności:

1) dokonywanie analiz stanu pomocy społecznej i ocen jej efektów w mieście,

2) opracowywanie miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

3) opracowywanie miejskiego programu wspierania rodziny,

4) opracowywanie miejskiego programu, dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej,

5) inspirowanie działań profilaktycznych i promocyjnych służb socjalnych na terenie miasta,

6) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu możliwie pełnej aktywności społecznej,

7) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

8) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

9) koordynowanie działań pomocy społecznej w Rybniku,

10) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych OPS,

11) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie środkami przyznanymi w budżecie miasta,

12) prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata świadczeń,

13) prowadzenie postępowań w zakresie dodatków mieszkaniowych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata dodatków,

14) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

15) wypłacanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla repatriantów na podstawie ustawy o repatriacji,

16) udzielanie oparcia społecznego, wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

17) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

18) realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku,

19) organizowanie pracy z rodziną,

20) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

21) finansowanie: kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające,

22) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastepczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

23) realizacja zadań powiatu z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie niezastrzeżonym dla innych podmiotów.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »