| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Or-0150/00179/11

2011/098637

Uchwała Nr 208/XVI/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Działając na podstawie:

- art. 80 ust. 3b i ust. 4, art. 90 ust. 3b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

RADA MIASTA RYBNIKA
uchwala:

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, niepublicznym placówkom oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, a także przedszkolom, placówkom i szkołom publicznym nie będącym jednostkami budżetowymi oraz tryb i zasady kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) typie szkoły – należy przez to rozumieć trójstopniowy podział zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o systemie oświaty,

4) podtypie szkoły – należy przez to rozumieć podział szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) – h),

5) rodzaju szkoły – należy przez to rozumieć podział ze względu na kategorię uczniów: szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych oraz – w ramach szkół dla dorosłych – ze względu na formę kształcenia: forma stacjonarna lub zaoczna,

6) przedszkolu – bez bliższego określenia, należy przez to także rozumieć oddział przedszkolny w szkole podstawowej i formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy,

7) podmiocie – należy przez to rozumieć osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczne przedszkole, niepubliczną placówkę lub szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz przedszkole, placówkę lub szkołę publiczną nie będące jednostką budżetową,

8) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji,

9) dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Rybnik,

10) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty bieżące prowadzenia placówki, przedszkola lub szkoły.

§ 3. Z budżetu miasta udzielane są dotacje w wielkościach określonych w art. 90 ust. 2a-3a ustawy o systemie oświaty oraz w niniejszej uchwale dla następujących przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych:

1) dla niepublicznych przedszkoli – na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

2) dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych – na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. W przypadku braku oddziału przedszkolnego w miejskich szkołach podstawowych na terenie Miasta Rybnika, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

3) dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy – na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w miejskim przedszkolu, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

4) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w kwocie takiej, jaką przewidziano na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym,

5) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach miejskich tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku szkoły publicznej danego typu i rodzaju na terenie Miasta Rybnika, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,

6) dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zgodnie z przepisami prawa możliwe jest realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – na każdego ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości określonej w pkt. 4, dla pozostałych uczniów w wysokości określonej w pkt. 5,

7) dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także dla niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – na każdego wychowanka w kwocie, jaką przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym,

8) dla niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w wysokości określonej w pkt. 7,

9) dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych ośrodków, o których mowa w pkt. 7, oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym.

§ 4. Szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepubliczne nie wymienione wyżej w §3 pkt 7 i 8 uchwały nie otrzymują dotacji z budżetu miasta.

§ 5. Z budżetu miasta udzielane są dotacje w wielkościach określonych w art. 80 ust. 2-3a ustawy o systemie oświaty oraz w niniejszej uchwale dla następujących przedszkoli, szkół i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, które prowadzą osoby prawne bądź fizyczne:

1) dla publicznych przedszkoli – na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez miasto, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie, nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, którą otrzymuje miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

2) dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. W przypadku braku oddziału przedszkolnego w miejskich szkołach podstawowych w Mieście Rybniku, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

3) dla publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy – na każdego ucznia w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w miejskim przedszkolu, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

4) dla szkół publicznych – na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto Rybnik szkoły danego typu i rodzaju – na każdego ucznia w kwocie, jaką przewidziano na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej, którą otrzymało miasto w danym roku budżetowym,

5) dla publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także dla publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – na każdego wychowanka w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez miasto, jednak w wysokości nie niższej od kwoty, jaką przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto Rybnik placówki publicznej danego rodzaju – na każdego ucznia w kwocie, jaką przewidziano na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej, którą otrzymało miasto w danym roku budżetowym,

6) dla publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w wysokości określonej w pkt. 5,

7) dla publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych ośrodków, o których mowa w pkt. 3, oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości takiej, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym.

§ 6. Placówki publiczne inne niż wymienione wyżej w § 5 pkt 5 i 6 uchwały prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, nie otrzymują dotacji z budżetu miasta.

§ 7. 1. Dotacja przysługuje na każdego aktualnego ucznia/wychowanka placówki, przedszkola lub szkoły uprawnionej do otrzymywania dotacji.

2. Dotacja przysługuje ponadto:

1) do 31 sierpnia – na ucznia, który został promowany do klasy programowo wyższej lub ukończył szkołę (jest absolwentem) w semestrze wiosennym,

2) do 28 lutego – na ucznia szkoły dla dorosłych, który ukończył szkołę (jest absolwentem) w semestrze jesiennym.

§ 8. 1. Łączne kwoty dotacji (do rozdziałów klasyfikacji budżetowej), określa corocznie Rada Miasta w uchwale budżetowej.

2. Stawki dotacji na każdego ucznia placówki, przedszkola lub szkoły na dany rok budżetowy ustala Prezydent Miasta.

3. Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez Miasto Rybnik na ucznia przedszkola, placówki lub danego typu i rodzaju szkoły oblicza się na podstawie:

1) kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok w przedszkolach, placówkach oraz poszczególnych typach i rodzajach szkół,

2) liczby uczniów w przedszkolach, placówkach oraz szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Rybnik na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

4. Do czasu ustalenia wysokości stawek dotacji, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się zaliczkowe udzielanie dotacji w wysokości ponoszonej w poprzednim roku budżetowym.

5. Za okres wymieniony w pkt. 4 zostanie dokonane wyrównanie udzielonej dotacji.

§ 9. 1. Udzielenie dotacji w danym roku budżetowym następuje na podstawie wniosku złożonego na dany rok w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez podmioty zamierzające prowadzić lub prowadzące placówki, przedszkola lub szkoły, o których mowa w §§ 3 i 5.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres osoby prowadzącej placówkę, przedszkole lub szkołę,

2) pełną nazwę placówki, przedszkola lub szkoły,

3) liczbę uczniów/wychowanków planowaną w poszczególnych miesiącach następnego roku budżetowego,

4) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów/wychowanków niebędących mieszkańcami Rybnika, mających uczęszczać do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest przez podmiot do organu dotującego w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu.

4. Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię aktualnego statutu placówki, przedszkola lub szkoły (po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy funkcjonowania; składając wniosek na kolejny rok budżetowy dołączyć tylko w razie zmiany statutu).

5. Dodatkowo w odniesieniu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wniosku należy dołączyć:

1) imienny wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin zawierający: imię i nazwisko ucznia, adres zameldowania oraz zamieszkania ucznia, dokładną datę przyjęcia do placówki, informację o przewidywanym okresie uczęszczania w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek, lub

2) kopię kart zgłoszenia lub umów, na podstawie których przyjęto uczniów do placówki.

6. W przypadku przyjęcia do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego po dniu 30 września ucznia zamieszkałego na terenie innej gminy oraz w przypadku każdorazowej zmiany gminy zamieszkania któregoś z uczniów, podmiot zobowiązany jest powiadomić o tym organ dotujący w terminie do 14 dni.

7. Wniosek podlega kontroli w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta.

§ 10. 1. Warunkiem uruchomienia raty dotacji w danym miesiącu jest złożenie do organu dotującego informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków, w tym niepełnosprawnych, zapisanych do placówki, przedszkola lub szkoły dotowanej, według stanu na 10 dzień każdego miesiąca.

2. Dane o faktycznej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1, a także dane uczniów obejmujące: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do ustalenia prawidłowej dotacji na danego ucznia, podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji rejestruje w systemie informatycznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta i przekazuje organowi dotującemu w formie elektronicznej w terminie do 5 dni roboczych po upływie terminu wskazanego w ust. 1.

3. Do 20 dnia każdego miesiąca podmiot ma obowiązek złożenia w formie podpisanego dokumentu – będącego wydrukiem z systemu, o którym mowa w ust. 2 – zbiorczej informacji o liczbie uczniów w danym miesiącu, w poszczególnych typach, podtypach i rodzajach dotowanych szkół, przedszkoli i placówek.

4. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora szkoły nieprawidłowości w informacji, o której mowa w ust. 1-3, podmiot jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji.

5. W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi, dotyczącego określenia, uczniem której szkoły jest dana osoba, decydującym o tym, jakiej szkole należna jest dotacja na danego ucznia w danym miesiącu, będzie pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia, lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemne oświadczenie ucznia.

6. W przypadku, gdy uczeń szkoły dla dorosłych jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną szkołę, organ dotujący ma prawo żądania przedłożenia w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta pisemnego oświadczenia ucznia, potwierdzającego jego uczęszczanie do danej szkoły lub szkół, dla których przekazywana jest dotacja na tego ucznia.

7. Kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji będzie uwzględniona przy naliczeniu dotacji na kolejny miesiąc.

§ 11. 1. Podmiot sporządza rozliczenie z wykorzystania dotacji, stanowiące informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w roku budżetowym ze środków przekazanej dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zbiorcze zestawienie obejmujące informację o kwocie wykorzystanej dotacji,

2) wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków,

3) dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych, w szczególności: data wystawienia, numer dokumentu, przedmiot dokonanego zakupu, kwota zobowiązania.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podmiot przekazuje organowi dotującemu w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu, do dnia:

1) 20 lipca – za okres styczeń-czerwiec,

2) 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji – narastająco za okres styczeń-grudzień.

4. Podmiot zobowiązany jest do umieszczenia na każdym oryginale dokumentu księgowego, będącego potwierdzeniem poniesienia wydatku ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Rybnika, informacji o następującej treści:

„Wydatek w kwocie …………… zł sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Rybnika w ……… roku.

………………..

data, podpis”

5. W przypadku zaprzestania działalności szkoły, przedszkola lub placówki, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.

6. Organ prowadzący, który przekazuje w trakcie roku kalendarzowego prowadzenie szkoły innej osobie prawnej lub fizycznej, zobowiązany jest złożyć rozliczenie, o którym mowa w ust.1, za okres prowadzenia szkoły w danym roku kalendarzowym, w ciągu 14 dni od dnia przekazania szkoły.

§ 12. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy w dwunastu częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku.

2. Przekazanie dotacji zostanie wstrzymane w przypadku:

1) niezłożenia w terminie miesięcznej informacji, o której mowa w § 10, lub nieusunięcia stwierdzonych przez dotującego błędów lub braków w informacji,

2) niezłożenia w terminie rozliczenia, o którym mowa w § 11, lub nieusunięcia stwierdzonych przez dotującego błędów lub braków w rozliczeniu,

3) stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja lub jej część została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do czasu dokonania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub spełnienia warunków, jakie zostaną określone w wystąpieniu pokontrolnym,

4) stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

5) otrzymania od organu sprawującego nadzór pedagogiczny informacji, że szkoła działa z naruszeniem przepisów prawa,

6) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej.

3. Wstrzymana dotacja jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 2.

4. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego wraz z odsetkami, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 13. 1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby uczniów/wychowanków przedszkola, szkoły lub placówki objętej dotacją, a także sprawdzenie przez dotującego prawidłowości naliczania, pobierania i wykorzystania dotacji.

2. Organ dotujący może przeprowadzić kontrolę w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.

3. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą kontrolowane przedszkole, szkołę lub placówkę z danymi przekazywanymi organowi dotującemu zgodnie z §§ 10 i 11 uchwały,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

4. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej kontrolowany podmiot o terminie planowanej kontroli, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli,

2) doraźnie, w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

6. Kontrola może mieć miejsce zarówno w siedzibie osoby prowadzącej kontrolowany podmiot jak i w prowadzonym przez nią przedszkolu, szkole lub placówce bądź w siedzibie kontrolującego.

7. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczenia, pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w zakresie prowadzonej kontroli, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach, w terminie uzgodnionym z kontrolowanym.

9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. W przypadku zastrzeżeń do wyniku kontroli, kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu składając Prezydentowi Miasta Rybnika wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.

11. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 10, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

12. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

13. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.

14. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr 665/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji oraz Uchwała Nr 148/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany ww. uchwały.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »