| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/180/2011 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 22 grudnia 2011r.

Uchwała budżetowa Powiatu Będzińskiego na rok 2012

Na podstawie: art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ust.1 pkt.1 i 3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.1, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r., Nr 157 poz.1241 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.1592, z późn. zm.).

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Będzińskiego na rok 2012 w łącznej kwocie 102.141.437zł. w tym:

1. dochody bieżące 93.745.461zł.

2. dochody majątkowe 8.395.976 zł.

- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Będzińskiego na 2012r. w łącznej kwocie 105.439.764zł. - jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 95.261.247zł. w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 80.364.993zł. z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.538.979zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.826.014zł.

b) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących 3.209.037zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.275.983zł.

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi 5.445.020zł.

e) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadających na rok 2012 w łącznej kwocie 1.796.314zł.

f) wydatki na obsługę długu publicznego 169.900zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.178.517zł. w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.178.517zł. z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi 354.076zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.298.327zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej w kwocie 1.500.000 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu Powiatu w kwocie 1.798.327zł.

2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.500.000zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.201.673zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

a) kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.900.000zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2.900.000zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 330.000zł. oraz rezerwy celowe w kwocie 228.000zł. z przeznaczeniem na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 208.000zł.;

2. dokumentację, projekty dotyczące ewentualnych przedsięwzięć dla realizacji których może pojawić się możliwość skorzystania ze wsparcia środkami unijnymi - kwota 20.000zł.

§ 6. 1. Ustala się maksymalną kwotę udzielanych poręczeń i pożyczek w wysokości 600.000zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2012 poręczeń i pożyczek do kwoty 600.000zł.

3. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2012r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1.796.314zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012 - jak w załączniku Nr 6.

§ 9. Ustala się plan dochodów wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Będzińskiego do:

1. dokonywania zmian w planie:

1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wydatków majątkowych,

3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. przekazania uprawnień powiatowym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. lokowania w trakcie wykonywania budżetu czasowo wolnych środków pieniężnych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu w sytuacjach, jeżeli takie lokowanie przyniesie korzystniejsze efekty finansowe dla budżetu Powiatu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, które były poniesione w latach poprzednich - stanowią dochody budżetu Powiatu Będzińskiego w roku 2012.

2. W toku wykonywania budżetu Powiatu Będzińskiego w 2012r. wpłaty /zwroty/ środków do budżetu związane z wydatkami 2012r. będą ewidencjonowane jako zmniejszenie poniesionych w 2012r. kosztów i wydatków budżetowych.

3. Otrzymywane przez Dom Dziecka w Sarnowie w roku 2012 zwroty kosztów związanych z przygotowywaniem posiłków dla Domu Pomocy Społecznej w Będzinie będą ewidencjonowane w Domu Dziecka jako zmniejszenie poniesionych w 2012 roku wydatków na te cele.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień / umów/ między Powiatem Będzińskim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Będzińskiego w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/180/2011
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »