| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215,art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 101.880.953 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1)dochody bieżące w wysokości 94.216.691zł.,

2)dochody majątkowe w wysokości 7.664.262 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 104.115.408 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1)wydatki bieżące w wysokości 93.849.865 zł.,

2)wydatki majątkowe w wysokości 10.265.543 zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują:

1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 2.234.455 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganego kredytu 1.500.000 zł.,

2)wolnych środków 734.455 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 5.746.710 zł., i rozchody w wysokości 3.512.255 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 8.000.000 zł.

2)finansowanie planowanego deficytu Powiatu Raciborskiego w wysokości 1.500.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Raciborski w wysokości 365.190 zł.


§ 8. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania kredytów:

1)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8.000.000 zł.

2)na finansowanie planowanego deficytu Powiatu w wysokości 1.500.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

1)dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień wydatków, takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmiany w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,

2)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień ( w ramach rozdziału) w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2012 wynikających z art.402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 105.638zł.,

2)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 199.684zł.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2012, do kwoty 2.000.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Wajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki - rządówka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki - porozumienia


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki - ochrona środowiska


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody budżetu państwa


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela placówek oświatowych


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie do budżetu 2012


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Informacja dodatkowa Prognoza długu i planowane spłaty na 2012 i lata nastepne


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Informacja dodatkowa Zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych na 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »