| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/103/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit.”d” i   lit.”i” i   pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz.U. Nr 42, poz.1591 z   późn. zm.), art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 oraz art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w   wysokości 52.735.315,00zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały, z   tego :  

1) dochody bieżące w   kwocie 49.465.038,00zł,  

2) dochody majątkowe w   kwocie 3.270.277,00zł.  

2.   Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w   wysokości 55.086.297,00zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały, z   tego :  

1) wydatki bieżące w   kwocie 45.208.409,00zł,  

2) majątkowe w   kwocie 9.877.888,00zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się kwotę planowanego deficytu w   wysokości 2.350.982,00zł. oraz ustala się, że źródłem jego pokrycia będzie w   całości kredyt długoterminowy.  

2.   Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w   wysokości 7.079.000,00zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały, z   następujących tytułów:  

1) kredytu długoterminowego w   kwocie 4.440.000,00zł.  

2) pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach, w   kwocie 2.639.000,00zł,  

3.   Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   wysokości 4.728.018,00zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały, z   następujących tytułów:  

1) spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 4.272.900,00zł,  

2) spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie 455.118,00zł.  

4.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek:  

1) na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w   kwocie 2.000.000,00zł.  

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w   kwocie 2.350.982,00zł.  

3) na spłatę kredytów, pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 4.728.018,00zł.  

5.   Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z   tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w   wysokości 130.416,00zł.  

§   3.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości 100.000,00zł.  

2.   Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 110.000,00zł,  

§   4.   Ustala się:  

1) dochody z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w   wysokości 290.000,00zł.  

2) wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w   wysokości 285.000,00zł.  

3) wydatki na realizację zadań określonych i   w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w   wysokości 5.000,00zł.  

§   5.   1.   Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   podziale na Sołectwa, zgodnie z   załącznikiem Nr 6   do niniejszej uchwały.  

2.   Wójt Gminy poinformuje sołtysów o   sposobie i   terminach realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w   ramach Funduszu Sołeckiego.  

§   6.   1.   Ustala się plan dochodów z   tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z   zakresu administracji rządowej, zgodnie z   załącznikiem Nr 7   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z   zakresu administracji rządowej, zgodnie z   załączoną tabelą Nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   7.   1.   Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych, zgodnie z   załącznikiem Nr 9   do niniejszej uchwały.  

2.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.  

3.   Ustala się plan przychodów i   kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i   Rekreacji „Nautica” w   Gorzycach, zgodnie z   załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.  

4.   Ustala się plan przychodów i   kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w   Gorzycach z   siedzibą w   Bełsznicy, zgodnie z   załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.  

5.   Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w   ustawie z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (j.t. Dz.U. z   2004 nr 256, poz.2572, z   późn.zm.) oraz plan wydatków realizowanych w   ramach tych dochodów, zgodnie z   załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.  

§   8.   1.   Samorządowe zakłady budżetowe, tj. „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i   Rekreacji „Nautica” w   Gorzycach” oraz „Gminny Zakład Kanalizacyjny w   Gorzycach z   siedzibą w   Bełsznicy”, nie wpłacają nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz przeznaczają ją na własne zadania statutowe.  

2.   Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i   zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

3.   Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i   podlegają odprowadzeniu na rachunek podstawowy budżetu gminy.  

§   9.   Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:  

1) zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu 2012 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł,  

2) zaciągania kredytów i   pożyczek do wysokości określonej w   § 2, ust.2, w   bankach wybranych w   trybie określonym w   przepisach o   zamówieniach publicznych,  

3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,  

4) dokonywania zmian w   budżecie Gminy Gorzyce na 2012 rok, polegających na przeniesieniach w   planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w   ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej  

5) dokonywania zmian w   budżecie Gminy Gorzyce na 2012 rok, polegających na przeniesieniach w   planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w   ramach działów klasyfikacji budżetowej  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2012 rok  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2012 rok z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów oraz innych rozliczeń krajowych  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2012 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia  realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 rok  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone w   zakresie administracji rządowej na 2012 rok  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce z   zakresu administracji rządowej na zadania zlecone ustawami na 2012 rok  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych na 2012 rok  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Plan przychodów i   kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i   Rekreacji "NAUTICA" w   Gorzycach na 2012 rok  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Plan przychodów i   kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w   Gorzycach z   siedzibą w   Bełsznicy na 2012 rok  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/103/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Plan dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków realizowanych w   ramach tych dochodów na 2012 rok  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »