| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-66(11)/2011/2012/366/IXA/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 października 2011 r. znak: DE/1381/10/2011,
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,
przedsiębiorstwa
Nadwiślańska Spółka Energetyczna Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeszczach
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dni: 22 listopada 2011 r. znak: DE/1460/11/2011, 20 grudnia 2011 r. znak DE/1565/12/2011, 4 stycznia 2012 r. znak DH/4/14/01/2012, 11 stycznia 2012 r. znak DE/30/01/2012 oraz 13 stycznia 2012 r. bez numeru,

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego w dniu 28 października 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne taryfy dla ciepła, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") decyzją z dnia 23 lutego 2011 r. Nr OKR-4210-79(10)/2010/2011/366/IX/RF.

W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności, w związku ze wzrostem kosztów paliwa i transportu. Powyższy wzrost niezależny od Przedsiębiorstwa energetycznego powoduje, że obowiązująca taryfa nie zapewni pokrycia skutków ww. zmian w obecnych warunkach prowadzenia działalności ciepłowniczej.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, Prezes URE zaakceptował argumentację zawartą w uzasadnieniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne.

Ponadto, w myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją z dnia 23 lutego 2011 r. Nr OKR-4210-79(10)/2010/2011/366/IX/RF, pozostaje bez zmian.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub w części ( art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek- Zaremba

Otrzymują:

1. Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o.

ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze,

2. Wojewoda Małopolski,

3. Wojewoda Śląski,

4. a/a.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z pźn. zm.) w związku z treścią ząłacznika do tej ustawy (część I pkt 53).

Józef Indyka - główny specjalista

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr OKR-4210-66(11)/2011/2012/366/IXA/JI
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 19 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.DOC

DOC

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr OKR-4210-66(11)/2011/2012/366/IXA/JI
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 19 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

PDF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »