| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/99/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8   lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art.121 ust.1 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241 z   póź. zm.) art. 211, 212, art.214-222, art.235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm.), art.5 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r., Nr 80, poz. 526 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu  
uchwala:  

§   1.  

1.   Planuje się dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w   łącznej kwocie   75.263.470 zł,   w tym:  

1)   dochody bieżące w   wysokości                               69.859.431 zł  

2)   dochody majątkowe w   wysokości                               5.404.039 zł                              

2.   Szczegółowy plan dochodów określa się w   tabeli 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Przyjmuje się plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w   2012 roku, w   wysokości   2.577.500 zł,   zgodnie z   tabelą nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Planuje się wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w   łącznej kwocie   75.680.890 zł   , w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości                 66.985.910 zł,                              

2)   wydatki majątkowe w   wysokości                 8.694.980 zł                 zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a i   nr 2b.  

§   3.  

1.   Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w   kwocie   417.420 zł   . Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   wysokości   417.420 zł.  

2.   Łączna kwota planowanych przychodów wynosi                               2.557.800 zł.                

3.   Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi                               2.140.380 zł.                

4.   Łączny limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów wynosi   3.000.000 zł,   w tym na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł.  

5.   Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w   danym roku budżetowym, zgodnie z   zawartymi umowami z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Powiat Pszczyński do wysokości   331.361 zł.  

6.   Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do opracowania budżetu w   podziale na   działy, rozdziały i   paragrafy klasyfikacji dochodów i   wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i   komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w   Pszczynie.  

§   4.  

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy w   łącznej wysokości   1.282.272 zł   , w   tym:  

1)   rezerwę ogólną w   wysokości                 283.334 zł,                

2)   rezerwę celową w   wysokości                 998.938 zł   ,                 w tym:  

a)   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 148.938 zł  

b)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w   Pszczynie w   wysokości 850.000 zł.                

§   5.  

1.   Ustala się plan finansowy zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i   wydatków kwotą   7.415.178 zł,   zgodnie z   tabelą nr 5   uchwały.  

2.   Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie dochodów i   wydatków kwotą   zgodnie z   tabelą nr 7   uchwały.  

3.   Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z   budżetu Powiatu Pszczyńskiego w   2012 roku w   wysokości   11.761.901 zł,   zgodnie z   Załącznikiem nr 1   do uchwały.  

§   6.  

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:  

1)   zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do   wysokości   3.000.000 zł,  

2)   dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu .  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Eugeniusz   Pająk

 


Tabela  Nr 1  
do uchwały budżetowej na 2012 rok  

Zalacznik1.doc

PLAN  DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA  2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I   ŹRÓDEŁ DOCHODÓW  

Tabela  Nr 2  
do uchwały budżetowej na 2012 rok  
Zalacznik2.doc

PLAN  WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA  2012 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  

Tabela  Nr 2a  
do uchwały budżetowej na 2012 rok  
Zalacznik3.doc

PLAN  WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA  2012 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  

Tabela  Nr 2b  
do uchwały budżetowej na 2012 rok  
Zalacznik4.doc

PLAN  WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA  2012 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  

Tabela Nr 3  
do uchwały budżetowej na 2012 rok  

Zalacznik5.doc

PLAN  PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA  2012 rok  

Tabela Nr 4  
do uchwały budżetowej na 2012 rok  

Zalacznik6.doc

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK  

Tabela Nr 5  
do uchwały budżetowej na 2012 rok  

Zalacznik7.doc

PLAN FINANSOWY ZADAŃ  ZLECONYCH Z   ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK  
 

Tabela Nr 6  
do uchwały budżetowej na 2012 rok  

Zalacznik8.doc

PLAN  DOCHODÓW  ZWIĄZANYCH Z   REALIZACJĄ  ZADAŃ  ZLECONYCH   POLEGAJĄCYCHNA  PRZEKAZANIU DO BUDŻETU  PAŃSTWA W   2012 ROKU  

Tabela Nr 7  
do uchwały budżetowej na 2012 rok  
Zalacznik9.doc

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w   2012 roku na podstawie umów/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej na 2012 rok  
Zalacznik10.doc

PLAN DOTACJI, KTÓRE ZOSTANĄ UDZIELONE Z   BUDZETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO W   2012 ROKU  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »