| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/159/2011 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz.U.Woj. Śl. Nr 251, poz. 3872 z 2010r.) oraz art. 19 ust. 1, 2 i 21 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XLII/409/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w ten sposób, że w § 2 załącznika do Uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 3 dodaje się kolejno ust. 3a, 3b w brzmieniu:

"3a.Wnioski winny być składane w zamkniętych kopertach:

1)w szkołach/placówkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu,

2)w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

3b.W przypadku złożenia wniosku w szkole/placówce oświatowej przez nauczyciela, wniosek ten winien zostać niezwłocznie przekazany do siedziby Starostwa.";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku należy dołączyć:

1)zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku;

2)oświadczenie o poniesionych kosztach leczenia lub rachunki za poniesione koszty leczenia;

3)oświadczenie o dochodzie (brutto) na 1 członka rodziny nauczyciela ze wszystkich źródeł, za ostatnie trzy miesiące;

4)inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej”;

3) ust. 7 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„oświadczenie o kosztach leczenia.";

4) ust. 7 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„sytuację materialną rodziny nauczyciela.";

5) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Pomoc zdrowotna udzielana jest raz na rok kalendarzowy. Ponowne ubieganie się o pomoc zdrowotną w terminie do 12 miesięcy od jej otrzymania (na podstawie oświadczenia), powinno być potwierdzone rachunkami za poniesione koszty leczenia.”

§ 2. Wyniki konsultacji społecznych projektu niniejszej uchwały, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda


Załącznik do Uchwały Nr XIV/159/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały XIV/159/2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »