| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 7   ust. 1, pkt 4   i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   1)   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice na warunkach i   zasadach określonych w   załączniku nr 1   do Uchwały.  

2)   Wykaz przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice, stanowi załącznik nr 2   do Uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XI/ 84 /2011    
Rady Miejskiej w   Krzanowicach    
z dnia 6   grudnia 2011 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice  

1.   Z przystanków komunikacyjnych moga korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, zwani dalej "przewoźnikami".  

2.   Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:  

1)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców albo z   ewidencji działalności gospodarczej,  

2)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób,  

3)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i   przyjazdów,  

4)   wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i   lokalizacji.  

3.   Wnioski należy składać w   Urzędzie Miejskim w   Krzanowicach.  

4.   Korzystanie z   przystanków jest odpłatne na podstawie umowy zawartej z   Gminą Krzanowice. Stawka opłaty ustalana jest przez Radę Miejską w   Krzanowicach.  

5.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana w   okresach miesięcznych.  

6.   Administrator przystanku może odmówić uzgodnienia zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych gdy:  

1)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbyt mała pojemność zatoki przystankowej lub miejsca na jezdni, przeznaczonego do zatrzymywania pojazdów),  

2)   z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   powodów opisanych w   punkcie 7.  

7.   Umowa na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

1)   nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

2)   niezapłacenia należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy płatnicze,  

3)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób,  

4)   stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m. in. blokowanie wjazdu na przystanek innym przewoźnikom,  

5)   niepowiadomienie administratora o   zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z   których przewoźnik korzysta,  

6)   zaprzestania działalności przewozowej,  

7)   naruszenia warunków i   zasad korzystania z   przystanków, określonych w   uchwale.  

8.   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Urzędu Miejskiego w   Krzanowicach z   1-miesięcznym wypowiedzeniem o   planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku (o którym mowa w   ust. 2) lub o   zaprzestaniu działalności przewozowej.  

9.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów, wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile nie zostały wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

10.   Zabrania się na terenie przystanków kominikacyjnych bez zgody administratowa umieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XI/ 84 /2011    
Rady Miejskiej w   Krzanowicach    
z dnia 6   grudnia 2011 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice  

1.   Bojanów, ul. Raciborska  

2.   Bojanów, ul. Borucka  

3.   Borucin, ul. Kopernika  

4.   Borucin, ul. Krzanowicka  

5.   Krzanowice, ul. Akacjowa (szkoła)  

6.   Krzanowice, ul. Kolejowa (ośrodek zdrowia)  

7.   Krzanowice, ul. Rynek  

8.   Krzanowice, ul. Zawadzkiego ( ul. Srebrna Góra)  

9.   Pietraszyn, ul. Trulleya  

10.   Wojnowice, ul. Szpitalna  

11.   Wojnowice, ul. Łąkowa  

12.   Wojnowice, ul. Rostka  

13.   Wojnowice, ul. Rostka (sklep)  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »