| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d", pkt 10, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co , następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 26 751 243,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 10 082 993,00 zł

- dochody bieżące w wysokości 16 668 250,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

§ 2. 1) Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 28 465 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16 648 076,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 11 817 152,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2) Wydatki przeznaczone są w szczególności na:

- zadania własne gminy w kwocie 15 326 054,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 1 112 551,00 zł

- zadania przyjęte do realizacji w drodze porozumienia w kwocie 73 883,00 zł

- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 11 952 740,00 zł

§ 3. 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 713 985,00 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- kredyty w wysokości 0,00 zł

- pożyczki, w wysokości 1 713 985,00 zł

2) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 254 254,00 zł i łączną kwotą rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 540 269,00 zł na 2012 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 200 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 713 985,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 540 269,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

150 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140 000,00 zł i narkomanii w kwocie 10 000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą Nr 4 załączoną do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustwami zgodnie z Tabelą

Nr 5.

- realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 56 400,00 zł,

- celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 600,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

- przekazywania swoich uprawnień do dokonywania zmian w obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 15.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 3

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »