| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/139/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Pilchowice określa:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 25.470.367 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 24.706.867 zł

dochody majątkowe w wysokości 763.500 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 26.988.330 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 22.300.330 zł

wydatki majątkowe w wysokości 4.688.000 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.447.915 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1„a” oraz tabelą nr 2„a”.

2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 800 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1„b” oraz tabelą nr 2„b”.

§ 4. 1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.517.963 zł.

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.500.000 zł.

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 982.037 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.517.963 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 982.037 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.

§ 8. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.

§ 9. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 13. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Rezerwę celową w wysokości 774.162 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty.

§ 14. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 125.000 zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25.000 zł.

2. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 105.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 105.000 zł.

§ 15. Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na przyjmowaniu uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykonania tych wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

wz. Przewodniczącego Rady Gminy Pilchowice
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pilchowice


Józefa Margiciok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

tabela nr 1 do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

TABELA NR 1A do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

TABELA NR 1B do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

tabela nr 2 do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

TABELA NR 2A do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

TABELA NR 2B do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

tabela nr 3 do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załączniki nr 1 do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/139/11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »