| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/139/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Pilchowice określa:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 25.470.367 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 24.706.867 zł

dochody majątkowe w wysokości 763.500 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 26.988.330 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 22.300.330 zł

wydatki majątkowe w wysokości 4.688.000 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.447.915 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1„a” oraz tabelą nr 2„a”.

2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 800 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1„b” oraz tabelą nr 2„b”.

§ 4. 1. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.517.963 zł.

2. Pożyczki i kredyty jako źródła pokrycia deficytu.

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.500.000 zł.

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 982.037 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.517.963 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 982.037 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.

§ 8. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.

§ 9. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 10. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 11. Upoważnienie dla Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 13. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Rezerwę celową w wysokości 774.162 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty.

§ 14. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 125.000 zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25.000 zł.

2. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 105.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 105.000 zł.

§ 15. Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na przyjmowaniu uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykonania tych wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

wz. Przewodniczącego Rady Gminy Pilchowice
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pilchowice


Józefa Margiciok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

tabela nr 1 do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

TABELA NR 1A do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

TABELA NR 1B do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

tabela nr 2 do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

TABELA NR 2A do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

TABELA NR 2B do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

tabela nr 3 do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załączniki nr 1 do uchwały nr XVIII/139/11

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/139/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/139/11

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »