| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/198/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i pkt 9   lit. c i   d, pkt 10, art. 51 i   art. 61 ust. 2   ustawy  
z dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591  
z późn. zm.) oraz artykułów: 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1   pkt 1, 264 ust. 3   i art. 266 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   Uchwałą Nr L/549/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 24 czerwca 2010 r. w   sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pszczyna oraz rodzaju i   szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi.  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w   łącznej wysokości   147.685.822,00 zł   zgodnie z   zał. Nr 1   wraz z   uzasadnieniem, w   tym:  

-   dochody bieżące:                 130.156.604,00 zł,  

-   dochody majątkowe:                 17.529.218,00 zł.  

2.   Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w   łącznej wysokości   135.078.855,00 zł   zgodnie z   zał. Nr 2   wraz z   uzasadnieniem, w   tym:  

 

- Wydatki bieżące w   wysokości  

124.944.135,00 zł  

zgodnie z   zał.Nr 2A  

- Wydatki majątkowe w   wysokości  

10.134.720,00 zł  

zgodnie z   zał. Nr 2B  

3.   Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w   wysokości 497.000,00 zł zgodnie z   zał. Nr 3.  

4.   Wydatki budżetu obejmują:  

 

- wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń  

67.450.543,00 zł  

- udzielone dotacje  

4.698.385,00 zł  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  

15.263.513,00 zł  

- wydatki bieżące na programy i   projekty współfinansowane ze środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych  

119.650,00 zł  

- poręczenia i   gwarancje  

500.000,00 zł  

- wydatki na obsługę długu publicznego  

1.700.000,00 zł  

- inne wydatki statutowe  

35.212.044,00 zł  

- wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne (w tym wydatki, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych –2.720.615,00 zł)  

10.134.720,00 zł  

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych stanowi zał. Nr 4.  

 

5.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę   12.606.967,00 zł   . z   przeznaczeniem na wskazaną w   rozchodach spłatę kredytu i   pożyczki:  

 

- Kredyt z   ING Bank Śląski S.A.  

614.237,00 zł  

- Pożyczka płatnicza z   BGK  

11.992.730,00 zł  

6.   Ustala się przychody budżetu na rok 2012 w   wysokości   14.162.691,00 zł,   na które składają się:  

 

- Wolne środki z   roku 2011  

4.162.691,00 zł  

- Kredyt bankowy  

10.000.000,00 zł  

7.   Ustala się rozchody - spłatę  zadłużenia w   kwocie   26.769.658,00 zł   z tytułu:  

 

- Kredytu z   ING Bank Śląski S.A.  

11.499.996,00 zł  

- Pożyczki z   WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w   Pszczynie - Etap I)  

1.832.932,00 zł  

- Pożyczki z   NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w   Pszczynie - Etap I)  

1.444.000,00 zł  

- Pożyczki płatniczej z   BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w   Pszczynie - Etap I)  

11.992.730,00 zł  

§   2.   Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na 2012r. w   wysokości 350.000,- zł tj. 0,26% wydatków budżetu, rezerwę celową na zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego  
w wysokości 350.000,-zł tj. 0,63 % wydatków budżetu pomniejszonych o   wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i   pochodne, obsługę długu oraz rezerwę celową na potencjalną spłatę różnic kursowych od pożyczki płatniczej w   wysokości 2.000.000 zł tj. 1,48% wydatków budżetu.  

§   3.   Ustala się dochody i   wydatki na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w   wysokości 10.760.075 zł zgodnie z   zał. Nr 5.  

§   4.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w kwocie 1.065.000,-zł i   wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 1.065.000,- zł zgodnie z   zał. Nr 6. Kwoty powyższe zostały ujęte po stronie dochodów i   wydatków w   budżecie gminy.  

§   5.   Ustala się plan finansowy dochodów własnych na rok 2012:  

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i   Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz wydatków nimi finansowanych .

 

- Dochody  

2.862.740,00 zł  

- Wydatki  

2.862.740,00 zł  

zgodnie z   zał. Nr 7.  

 

§   6.   Ustala się dotacje z   budżetu gminy w   wysokości – 4.698.385,- zł zgodnie z   zał. Nr 8   w tym:  

 

- dotacje podmiotowe -  

2.793.500,00 zł  

- dotacje celowe -  

1.904.885,00 zł  

§   7.   Ustala się dochody i   wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień:  

 

- dochody -  

109.252,00 zł  

- wydatki -  

959.420,00 zł  

zgodnie z   zał. Nr 9.  

 

§   8.   Kwota wydatków przypadających do spłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez gminę Pszczyna wynosi 500.000,00 zł.  

§   9.   Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i   majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z   wyłączeniem przeniesień między działami.  

§   10.   Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia w   innych bankach - niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy– bankowych lokat pieniężnych oraz zakupu bonów skarbowych – terminowych, z   czasowo wolnych środków w   budżecie na okres do trzech miesięcy.  

§   11.   Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,-zł, równocześnie ustala się limit zobowiązań z   tyt. zaciąganych kredytów i   pożyczek, o   których mowa w   art.89 ust 1   ustawy o   finansach publicznych w   łącznej kwocie 16.000.000,00 zł, z   czego:  

 

- 6.000.000,00 zł  

-przypada na spłatę  przejściowego deficytu budżetu;  

- 10.000.000,00 zł  

- przypada na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek.  

§   12.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

§   13.   Ustala się szczegółowość informacji z   wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. jak zakres i   szczegółowość budżetu w   niniejszej uchwale.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   15.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem   1 stycznia 2012 r.   i podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Leszek   Szczotka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów i   przychodów budżetu gminy na 2012 rok  według działów i   źródeł dochodów z   uzasadnieniem  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków ogółem budżetu gminy Pszczyna na 2012 rok według działów, rozdziałów, klasyfikacji budżetowej i   rozchodów  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy, rad sołeckich, zarządów osiedli na rok 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na 2012 rok.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i   wydatki zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej na rok 2012  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w   Programie Profilaktyki i   Razwiązywania Problemów  Alkoholowych.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i   Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Planowane dotacje z   budżetu gminy na rok 2012  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i   wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień na rok 2012  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »