| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/198/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i pkt 9   lit. c i   d, pkt 10, art. 51 i   art. 61 ust. 2   ustawy  
z dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591  
z późn. zm.) oraz artykułów: 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1   pkt 1, 264 ust. 3   i art. 266 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   Uchwałą Nr L/549/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 24 czerwca 2010 r. w   sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pszczyna oraz rodzaju i   szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi.  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w   łącznej wysokości   147.685.822,00 zł   zgodnie z   zał. Nr 1   wraz z   uzasadnieniem, w   tym:  

-   dochody bieżące:                 130.156.604,00 zł,  

-   dochody majątkowe:                 17.529.218,00 zł.  

2.   Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w   łącznej wysokości   135.078.855,00 zł   zgodnie z   zał. Nr 2   wraz z   uzasadnieniem, w   tym:  

 

- Wydatki bieżące w   wysokości  

124.944.135,00 zł  

zgodnie z   zał.Nr 2A  

- Wydatki majątkowe w   wysokości  

10.134.720,00 zł  

zgodnie z   zał. Nr 2B  

3.   Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w   wysokości 497.000,00 zł zgodnie z   zał. Nr 3.  

4.   Wydatki budżetu obejmują:  

 

- wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń  

67.450.543,00 zł  

- udzielone dotacje  

4.698.385,00 zł  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  

15.263.513,00 zł  

- wydatki bieżące na programy i   projekty współfinansowane ze środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych  

119.650,00 zł  

- poręczenia i   gwarancje  

500.000,00 zł  

- wydatki na obsługę długu publicznego  

1.700.000,00 zł  

- inne wydatki statutowe  

35.212.044,00 zł  

- wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne (w tym wydatki, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych –2.720.615,00 zł)  

10.134.720,00 zł  

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych stanowi zał. Nr 4.  

 

5.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę   12.606.967,00 zł   . z   przeznaczeniem na wskazaną w   rozchodach spłatę kredytu i   pożyczki:  

 

- Kredyt z   ING Bank Śląski S.A.  

614.237,00 zł  

- Pożyczka płatnicza z   BGK  

11.992.730,00 zł  

6.   Ustala się przychody budżetu na rok 2012 w   wysokości   14.162.691,00 zł,   na które składają się:  

 

- Wolne środki z   roku 2011  

4.162.691,00 zł  

- Kredyt bankowy  

10.000.000,00 zł  

7.   Ustala się rozchody - spłatę  zadłużenia w   kwocie   26.769.658,00 zł   z tytułu:  

 

- Kredytu z   ING Bank Śląski S.A.  

11.499.996,00 zł  

- Pożyczki z   WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w   Pszczynie - Etap I)  

1.832.932,00 zł  

- Pożyczki z   NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w   Pszczynie - Etap I)  

1.444.000,00 zł  

- Pożyczki płatniczej z   BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w   Pszczynie - Etap I)  

11.992.730,00 zł  

§   2.   Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na 2012r. w   wysokości 350.000,- zł tj. 0,26% wydatków budżetu, rezerwę celową na zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego  
w wysokości 350.000,-zł tj. 0,63 % wydatków budżetu pomniejszonych o   wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i   pochodne, obsługę długu oraz rezerwę celową na potencjalną spłatę różnic kursowych od pożyczki płatniczej w   wysokości 2.000.000 zł tj. 1,48% wydatków budżetu.  

§   3.   Ustala się dochody i   wydatki na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w   wysokości 10.760.075 zł zgodnie z   zał. Nr 5.  

§   4.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w kwocie 1.065.000,-zł i   wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 1.065.000,- zł zgodnie z   zał. Nr 6. Kwoty powyższe zostały ujęte po stronie dochodów i   wydatków w   budżecie gminy.  

§   5.   Ustala się plan finansowy dochodów własnych na rok 2012:  

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i   Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz wydatków nimi finansowanych .

 

- Dochody  

2.862.740,00 zł  

- Wydatki  

2.862.740,00 zł  

zgodnie z   zał. Nr 7.  

 

§   6.   Ustala się dotacje z   budżetu gminy w   wysokości – 4.698.385,- zł zgodnie z   zał. Nr 8   w tym:  

 

- dotacje podmiotowe -  

2.793.500,00 zł  

- dotacje celowe -  

1.904.885,00 zł  

§   7.   Ustala się dochody i   wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień:  

 

- dochody -  

109.252,00 zł  

- wydatki -  

959.420,00 zł  

zgodnie z   zał. Nr 9.  

 

§   8.   Kwota wydatków przypadających do spłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez gminę Pszczyna wynosi 500.000,00 zł.  

§   9.   Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i   majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z   wyłączeniem przeniesień między działami.  

§   10.   Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia w   innych bankach - niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy– bankowych lokat pieniężnych oraz zakupu bonów skarbowych – terminowych, z   czasowo wolnych środków w   budżecie na okres do trzech miesięcy.  

§   11.   Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,-zł, równocześnie ustala się limit zobowiązań z   tyt. zaciąganych kredytów i   pożyczek, o   których mowa w   art.89 ust 1   ustawy o   finansach publicznych w   łącznej kwocie 16.000.000,00 zł, z   czego:  

 

- 6.000.000,00 zł  

-przypada na spłatę  przejściowego deficytu budżetu;  

- 10.000.000,00 zł  

- przypada na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek.  

§   12.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

§   13.   Ustala się szczegółowość informacji z   wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. jak zakres i   szczegółowość budżetu w   niniejszej uchwale.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   15.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem   1 stycznia 2012 r.   i podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Leszek   Szczotka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów i   przychodów budżetu gminy na 2012 rok  według działów i   źródeł dochodów z   uzasadnieniem  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków ogółem budżetu gminy Pszczyna na 2012 rok według działów, rozdziałów, klasyfikacji budżetowej i   rozchodów  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy, rad sołeckich, zarządów osiedli na rok 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na 2012 rok.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i   wydatki zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej na rok 2012  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w   Programie Profilaktyki i   Razwiązywania Problemów  Alkoholowych.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i   Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Planowane dotacje z   budżetu gminy na rok 2012  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/198/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i   wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień na rok 2012  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »