| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/77/11 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: budżetu powiatu bieruńsko - lędzińskiego na rok 2012

w sprawie: budżetu powiatu bieruńsko – lędzińskiego na rok 2012  

Na podstawie art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z   2001 r. Nr   142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art.   237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr   157, poz. 1240 z   późń.   zm.), art. 169 i   art. 170 ustawy z   dnia 30 czerwca 2005 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ust. 7   ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009   r. Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241 z   póź.   zm.), na   wniosek Zarządu Powiatu po zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji, Kultury i   Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Społeczną, Promocji Zdrowia i   Kultury Fizycznej, Komisję Gospodarki i   Rozwoju oraz Komisję Budżetu i   Finansów  

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  
uchwala:  

§   1.  

Uchwala się budżet powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2012.  

§   2.  

Ustala się dochody budżetu powiatu w   łącznej kwocie 45   064   631,00 zł, w   tym:  

a)   dochody bieżące w   wysokości 34   730   711,56 zł,  

b)   dochody majątkowe w   wysokości 10   333   919,44 zł,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§   3.  

Ustala się wydatki budżetu powiatu w   łącznej kwocie 52   439 547,00 zł, w   tym:  

a)   wydatki bieżące w   wysokości 32   860   896,00 zł,  

b)   wydatki majątkowe w   wysokości 19   578   651,00 zł,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§   4.  

1.   Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w   wysokości 7   374 916,00 zł.  

2.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu są przychody pochodzące z:  

a)   kredytu w   wysokości 4   200   000,00 zł  

b)   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w   wysokości 3   174 916,00 zł.  

§   5.  

Ustala się przychody budżetu powiatu w   łącznej kwocie 8   319 800,00 zł oraz rozchody budżetu powiatu w   łącznej kwocie 944   884,00 zł, zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§   6.  

1.   Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki w   wysokości 200   000,00 zł.  

2.   Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego  
w wysokości 66   100,00 zł.  

§   7.  

Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w   wysokości 1   000   712,00 zł, zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.  

§   8.  

Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości 2   885   000,00 zł, zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.  

§   9.  

Ustala się plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr   6.  

§   10.  

Ustala się dotacje z   budżetu powiatu w   wysokości 3   903   193,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   11.  

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i   wydatków nimi finansowanych, jednostek budżetowych powiatu prowadzących działalność określoną w   ustawie o   systemie oświaty, zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   12.  

Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów na:  

a)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, w   wysokości 3   000   000,00 zł,  

b)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w   wysokości 4   200   000,00 zł.  

§   13.  

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na pokrycie występującegow ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3   000   000,00 zł.  

§   14.  

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w   planie wydatków budżetu powiatu, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

§   15.  

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach  
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.  

§   16.  

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§   17.  

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania jednostkom budżetowym powiatu prowadzącym działalność określoną w   ustawie o   systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w   planach wydatków wydzielonych rachunków.  

§   18.  

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywane w   tym samym roku budżetowym, w   którym dokonano wydatku, zmniejszają wykonanie wydatków.  

§   19.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   20.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Berger

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/77/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Uchwała budżetowa_2012 - tabela 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/77/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Uchwała budżetowa_2012 - tabela 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/77/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Uchwała budżetowa_2012 - tabela 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/77/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Uchwała budżetowa_2012 - tabela 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/77/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Uchwała budżetowa_2012 - tabela 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/77/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Uchwała budżetowa_2012 - tabela 6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/77/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Uchwała budżetowa_2012 - załącznik 1  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/77/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Uchwała budżetowa_2012 - załącznik 2  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »