| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 147/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 226.466.090 zł.

w tym:

1. dochody bieżące 220.801.090 zł.

2. dochody majątkowe 5.665.000 zł.

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 231.128.549 zł.

w tym:

1. wydatki bieżące 220.685.145 zł.

2. wydatki majątkowe 10.443.404 zł.

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 4.662.459 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4. Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 12.221.668 zł, rozchody w wysokości 7.559.209 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 8.400.000 zł.,

2. w wysokości 5.000.000zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

3. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 100.000 zł.

§ 6. Utworzyć rezerwy

1. ogólną w wysokości 932.404 zł.

2. celowe w wysokości 3.930.000 zł.

w tym:

1) na zarządzanie kryzysowe 580.000 zł.,

2) na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 500.000 zł.,

3) na sfinansowanie odpraw emerytalnych, uzyskanych w trakcie roku stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, nauczanie indywidualne uczniów, na nowe porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 2.500.000 zł.,

4) na niezbędne remonty placówek oświatowych 300.000 zł.,

5) na wydatki i zakupy inwestycyjne 50.000 zł.,

§ 7. 1. Ustalić dochody w wysokości 1.320.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.300.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł.

§ 8. Ustalić dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1.

§ 9. Ustalić plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 2 .

§ 10. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3.

§ 11. Upoważnić Prezydenta Miasta do

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskich.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 147/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 147/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 147/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr 147/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 147/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 147/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 147/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »