| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9   lit d, lit e, lit i, pkt 10, art. 61 ust. 2   ustawy  
z dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 261, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 4, art. 4 1   , art. 18, art. 18 2   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2007 r. Nr 70, poz. 473 z     późn. zm.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 25 czerwca 2010 roku w   sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków   Rada Miejska w   Sławkowie  

u c h w   a l a:  

§   1.   Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok  
w wysokości:   26   007 425,00 zł.   w tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie:   22   795   865,00 zł.  

2)   dochody majątkowe w   kwocie:   3   211 560,00 zł.   zgodnie z   tabelą Nr 1   załączoną do niniejszej uchwały  

§   2.   Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok  
w wysokości:   26   385 609,00 zł.   w tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie:   22   795   865,00 zł.  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie:   3   589   744,00 zł.   zgodnie z   tabelą   Nr 2   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Ustala się kwotę deficytu budżetowego w   wysokości   378 184,00 zł.   , który zostanie pokryty przychodami z   zaciągniętego kredytu.  

2.   Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok w   kwocie   4   877   207,00 zł.  

3.   Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok w   kwocie  
4   499 023,00 zł.   Planowane przychody i   rozchody określa   tabela   Nr 3   załączona do niniejszej uchwały.  

§   4.   Ustala się na 2012 rok limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek  
w łącznej kwocie:   6   377   207,00 zł.   Limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek określa   tabela Nr 4   załączona do niniejszej uchwały.  

§   5.   1.   Ustala się łączną kwotę poręczeń i   gwarancji w   wysokości   40   000,00 zł.  

2.   Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w   2012 roku, zgodnie z   zawartymi umowami, z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Miasto Sławków w   wysokości   40   000,00 zł.  

§   6.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   budżecie Miasta Sławkowa na 2012 rok w   kwocie   173.614,00 zł.  

2.   Ustala się rezerwę celową w   budżecie Miasta Sławkowa na 2012 rok w   kwocie   60   000,00 zł.   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   7.   Ustala się w   planie dochodów i   wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z   tabelą   Nr 5   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   8.   Ustala się w   planie dochodów i   wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok dochody z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizacje zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej zgodnie z   tabelą Nr 6   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   9.   Ustala się w   planie dochodów i   wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok:  

1)   dochody i   wydatki na zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej i   inne zadania zlecone ustawami oraz dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z   tabelą Nr 7     i Nr 8   załączoną do niniejszej uchwały.  

2)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   tabelą Nr 9   załączoną do niniejszej uchwały.  

3)   dochody i   wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z   budżetu państwa zgodnie z   tabelą Nr 10   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   10.   Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w   2012 roku zgodnie z   tabelą Nr 11   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   11.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:  

1)   zaciągania kredytów na:  

a)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa w   wysokości   1   500   000,00 zł.  

b)   finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa w   wysokości  
378 184,00 zł.  

c)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   wysokości   :   2   293 814,00 zł.  

d)   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej w   wysokości   1   840   409,00 zł.  

2)   zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych, o   których mowa  
w art. 90 ustawy o   finansach publicznych w   wysokości   364   800,00 zł.  

3)   udzielania w   roku budżetowym poręczeń i   gwarancji do wysokości   40   000,00 zł.  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławkowa.  

5)   zaciągania kredytów bankowych w   wybranych przez siebie bankach zgodnie z   art. 264 ust. 4   ustawy o   finansach publicznych.  

6)   samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z   tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z   zatwierdzonego planu finansowego.  

7)   dokonywania zmian w   planie wydatków, w     zakresie określonym w   art. 258 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych, tj. do dokonywania innych zmian w   planie w   planie wydatków niż określone w   art. 257, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

8)   przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków w   ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.  

§   12.   Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z   budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   13.   Ustala się na 2012 rok plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o   których mowa  
w art. 223 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   14.   Ustala się na 2012 rok plan przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   15.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w   tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek wydatków i   zmniejszają wykonanie wydatków w   danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.  

§   16.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych  
w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek dochodów i   zwiększają wykonanie dochodów.  

§   17.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 r. i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »