| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/169/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9   lit d, lit e, lit i, pkt 10, art. 61 ust. 2   ustawy  
z dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 261, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 4, art. 4 1   , art. 18, art. 18 2   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2007 r. Nr 70, poz. 473 z     późn. zm.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 25 czerwca 2010 roku w   sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków   Rada Miejska w   Sławkowie  

u c h w   a l a:  

§   1.   Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok  
w wysokości:   26   007 425,00 zł.   w tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie:   22   795   865,00 zł.  

2)   dochody majątkowe w   kwocie:   3   211 560,00 zł.   zgodnie z   tabelą Nr 1   załączoną do niniejszej uchwały  

§   2.   Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok  
w wysokości:   26   385 609,00 zł.   w tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie:   22   795   865,00 zł.  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie:   3   589   744,00 zł.   zgodnie z   tabelą   Nr 2   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Ustala się kwotę deficytu budżetowego w   wysokości   378 184,00 zł.   , który zostanie pokryty przychodami z   zaciągniętego kredytu.  

2.   Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok w   kwocie   4   877   207,00 zł.  

3.   Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok w   kwocie  
4   499 023,00 zł.   Planowane przychody i   rozchody określa   tabela   Nr 3   załączona do niniejszej uchwały.  

§   4.   Ustala się na 2012 rok limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek  
w łącznej kwocie:   6   377   207,00 zł.   Limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek określa   tabela Nr 4   załączona do niniejszej uchwały.  

§   5.   1.   Ustala się łączną kwotę poręczeń i   gwarancji w   wysokości   40   000,00 zł.  

2.   Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w   2012 roku, zgodnie z   zawartymi umowami, z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Miasto Sławków w   wysokości   40   000,00 zł.  

§   6.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   budżecie Miasta Sławkowa na 2012 rok w   kwocie   173.614,00 zł.  

2.   Ustala się rezerwę celową w   budżecie Miasta Sławkowa na 2012 rok w   kwocie   60   000,00 zł.   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   7.   Ustala się w   planie dochodów i   wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z   tabelą   Nr 5   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   8.   Ustala się w   planie dochodów i   wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok dochody z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizacje zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej zgodnie z   tabelą Nr 6   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   9.   Ustala się w   planie dochodów i   wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok:  

1)   dochody i   wydatki na zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej i   inne zadania zlecone ustawami oraz dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z   tabelą Nr 7     i Nr 8   załączoną do niniejszej uchwały.  

2)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   tabelą Nr 9   załączoną do niniejszej uchwały.  

3)   dochody i   wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z   budżetu państwa zgodnie z   tabelą Nr 10   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   10.   Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w   2012 roku zgodnie z   tabelą Nr 11   załączoną do niniejszej uchwały.  

§   11.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:  

1)   zaciągania kredytów na:  

a)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa w   wysokości   1   500   000,00 zł.  

b)   finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa w   wysokości  
378 184,00 zł.  

c)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   wysokości   :   2   293 814,00 zł.  

d)   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej w   wysokości   1   840   409,00 zł.  

2)   zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków inwestycyjnych, o   których mowa  
w art. 90 ustawy o   finansach publicznych w   wysokości   364   800,00 zł.  

3)   udzielania w   roku budżetowym poręczeń i   gwarancji do wysokości   40   000,00 zł.  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławkowa.  

5)   zaciągania kredytów bankowych w   wybranych przez siebie bankach zgodnie z   art. 264 ust. 4   ustawy o   finansach publicznych.  

6)   samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z   tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z   zatwierdzonego planu finansowego.  

7)   dokonywania zmian w   planie wydatków, w     zakresie określonym w   art. 258 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych, tj. do dokonywania innych zmian w   planie w   planie wydatków niż określone w   art. 257, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

8)   przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków w   ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.  

§   12.   Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z   budżetu Miasta Sławkowa na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   13.   Ustala się na 2012 rok plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o   których mowa  
w art. 223 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   14.   Ustala się na 2012 rok plan przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   15.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w   tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek wydatków i   zmniejszają wykonanie wydatków w   danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.  

§   16.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych  
w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek dochodów i   zwiększają wykonanie dochodów.  

§   17.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 r. i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/169/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »