| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 284/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240; z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –

RADA MIEJSKA w Sosnowcu

u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca

w wysokości

699 601 667 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

621 841 220 zł

dochody majątkowe

w wysokości

77 760 447 zł

z podziałem na:

Dochody gminy

w wysokości

540 810 318 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

464 745 926 zł

dochody majątkowe

w wysokości

76 064 392 zł

Dochody powiatu

w wysokości

158 791 349 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

157 095 294 zł

dochody majątkowe

w wysokości

1 696 055 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca

w wysokości

761 376 057 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

615 686 379 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

145 689 678 zł

z podziałem na:

Wydatki gminy

w wysokości

600 185 094 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

465 530 758 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

134 654 336 zł

Wydatki powiatu

w wysokości

161 190 963 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

150 155 621 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

11 035 342 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta

w wysokości

61 774 390 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanej emisji obligacji

w wysokości

61 774 390 zł

2. Przychody budżetu

w wysokości

77 498 406 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu

w wysokości

15 724 016 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną

w wysokości

800 000 zł

Rezerwę celową

w wysokości

1 500 000 zł

na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

(w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

w wysokości

49 306 428 zł

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości

33 287 024 zł

- realizowane przez Powiat

w wysokości

16 019 404 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6.

Określić dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości

7 184 316 zł

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości

786 316 zł

- realizowane przez Powiat

w wysokości

6 398 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7.

Ustalić limit zobowiązań w łącznej kwocie:

w wysokości

82 498 406 zł

w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych

w wysokości

77 498 406 zł

- z tytułu krótkoterminowego kredytu

w rachunku bieżącym

w wysokości

5 000 000 zł

§ 8.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sosnowiec w wysokości 1 105 925 zł.

§ 9.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok (jednorocznych)

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10.

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości

4 000 000 zł

oraz wydatki

w wysokości

4 000 000 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych

w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości

218 000 zł

§ 11.

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody

w wysokości

78 170 000 zł

- wydatki

w wysokości

78 170 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- dochody

w wysokości

3 412 610 zł

- wydatki

w wysokości

3 412 610 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 12.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w wysokości

73 984 519 zł

w tym:

1. gmina

w wysokości

56 958 700 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów

publicznych

w wysokości

44 882 995 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

16 468 330 zł

- dotacje przedmiotowe

w wysokości

9 000 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

19 414 665 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych

w wysokości

12 075 705 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

7 052 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

5 023 705 zł

2. powiat

w wysokości

17 025 819 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów

publicznych

w wysokości

5 823 435 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

4 250 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

1 573 435 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych

w wysokości

11 202 384 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

11 049 384 zł

- dotacje celowe

w wysokości

153 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 13.

1. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody

w wysokości

3 700 000 zł

- wydatki

w wysokości

3 700 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 14.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 15.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń

oraz w planie wydatków majątkowych na 2012 rok (jednorocznych) z wyłączeniem przeniesień między działami

klasyfikacji budżetowej.

2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 5 000 000 zł.

3. lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę

finansową Miasta.

4. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty

upływa w roku następnym.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem

ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

Załącznik Nr Tabela1 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela1.pdf

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2012 ROK

Załącznik Nr Tabela2 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2012 ROK

Załącznik Nr Tabela3 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela3.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK ( jednorocznych )

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2012 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 284/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »