| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/119/131/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suszec na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i 10, art. 51, 54, 58, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 49 ust. 1, art. 70a ust. 1, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 39.304.087 zł

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 35.746.294 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3.557.793 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 46.074.248 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 33.671.880 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 12.402.368 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, o których mowa w ust. 1

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, 33.671.880 zł

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 17.149.283 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 10.177.724 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące, 2.826.350 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3.148.403 zł

d) wydatki na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, 280.000 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 90.120 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, o których mowa w ust.1

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.402.368 zł z czego:

- dotacje na zadania inwestycyjne 1.119.701 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.770.161 zł ,

który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu

terytorialnego z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 7.325.037 zł i rozchody budżetu gminy w wysokości

554.876 zł .

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1) Dochody w wysokości 180.000 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 180.000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) Dochody w kwocie 42.100 zł i wydatki w kwocie 355.000 zł przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.000 zł.

§ 8. 1. Zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

2. Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

3. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 500.000 zł.

§ 10. Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy, po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, do wysokości 3.000.000 zł.

§ 12. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1) Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2) Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

3) Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suszec.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Urbanek
POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »