| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 24 listopada 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Pszczyna prowadzenia zadania p.n.: "Modernizacja i aktualizacja projektu budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Miastem Pszczyna, z siedzibą w Pszczynie, Rynek 2 reprezentowanym przez Burmistrza Dariusza Skrobol.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Pszczyna prowadzenia zadania p.n.: "Modernizacja i aktualizacja projektu budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie".

2. Województwo Śląskie powierza Gminie Pszczyna pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

a. modernizację i aktualizację projektu budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie, wykonanego przez MaksiPlan S.C. M. Skotnica, M. Markiel z Pszczyny w 2010 r. na zlecenie Gminy Pszczyna, zgodnie z porozumieniem nr 87/KT/2010 z dnia 9.07.2010 r. zawartym pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Pszczyna oraz opracowanie stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zadania będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F),

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał. 1E).

4. Miasto Pszczyna uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zadania będącego przedmiotem porozumienia. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta Pszczyna na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.

5. Miasto Pszczyna przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją zadania będącego przedmiotem porozumienia znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 935. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 935 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.

6. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2012 r.

§ 2.

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 18.450 zł (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

2. Koszt zadania, o którym mowa w pkt 1, określono na podstawie oferty MaksiPlan S.C. M. Skotnica, M. Markiel z Pszczyny - wykonawcy projektu budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie.

3. Miasto Pszczyna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % jego kosztów.

4. Miasto Pszczyna posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2012 r. w wysokości 18.450 zł.

5. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

6. Miasto Pszczyna udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

7. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Pszczyna otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Pszczyna w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

8. W przypadku, gdy wystąpią inne koszty ponad te określone w pkt 1, koszty te w całości poniesie Miasto Pszczyna.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Pszczyna środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 7 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Miasto Pszczyna oświadcza, że wyłonienie wykonawcy zadania oraz zawarcie z nim umowy dokonane zostanie zgodnie z przepisami ustawy prawo zamowień publicznych.

2. Miasto Pszczyna niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu.

3. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 3, leżą po stronie Miasta Pszczyna i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Miasta Pszczyna i na jego zlecenie.

4. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

5. Miasto Pszczyna będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Miasto z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

6. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Miasto Pszczyna z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Miasto zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidłowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy.

7. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2013 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Miasto Pszczyna dokona odbioru końcowego zaktualizowanego projektu, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach pozytywnej opinii dotyczącej kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 7 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Miasto Pszczyna oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkch w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.

2. Realizacja budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie, w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Miasto Pszczyna

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol


WZÓR Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA Z KANALIZACJĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 (UL. ŻORSKA) W PSZCZYNIE"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Przewidywany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:

Miasto

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

3

Przygotowanie SIWZ

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

7

Przekazanie środków finansowych

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »