| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 24 listopada 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Pszczyna prowadzenia zadania p.n.: "Modernizacja i aktualizacja projektu budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Miastem Pszczyna, z siedzibą w Pszczynie, Rynek 2 reprezentowanym przez Burmistrza Dariusza Skrobol.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Pszczyna prowadzenia zadania p.n.: "Modernizacja i aktualizacja projektu budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie".

2. Województwo Śląskie powierza Gminie Pszczyna pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

a. modernizację i aktualizację projektu budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie, wykonanego przez MaksiPlan S.C. M. Skotnica, M. Markiel z Pszczyny w 2010 r. na zlecenie Gminy Pszczyna, zgodnie z porozumieniem nr 87/KT/2010 z dnia 9.07.2010 r. zawartym pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Pszczyna oraz opracowanie stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zadania będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F),

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał. 1E).

4. Miasto Pszczyna uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zadania będącego przedmiotem porozumienia. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta Pszczyna na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.

5. Miasto Pszczyna przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją zadania będącego przedmiotem porozumienia znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 935. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 935 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.

6. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2012 r.

§ 2.

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 18.450 zł (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

2. Koszt zadania, o którym mowa w pkt 1, określono na podstawie oferty MaksiPlan S.C. M. Skotnica, M. Markiel z Pszczyny - wykonawcy projektu budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie.

3. Miasto Pszczyna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % jego kosztów.

4. Miasto Pszczyna posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2012 r. w wysokości 18.450 zł.

5. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

6. Miasto Pszczyna udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

7. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Pszczyna otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Pszczyna w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

8. W przypadku, gdy wystąpią inne koszty ponad te określone w pkt 1, koszty te w całości poniesie Miasto Pszczyna.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Pszczyna środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 7 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Miasto Pszczyna oświadcza, że wyłonienie wykonawcy zadania oraz zawarcie z nim umowy dokonane zostanie zgodnie z przepisami ustawy prawo zamowień publicznych.

2. Miasto Pszczyna niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu.

3. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 3, leżą po stronie Miasta Pszczyna i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Miasta Pszczyna i na jego zlecenie.

4. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

5. Miasto Pszczyna będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Miasto z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

6. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Miasto Pszczyna z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Miasto zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidłowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy.

7. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2013 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Miasto Pszczyna dokona odbioru końcowego zaktualizowanego projektu, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach pozytywnej opinii dotyczącej kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 7 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Miasto Pszczyna oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkch w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.

2. Realizacja budowy jednostronnego chodnika z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie, w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Miasto Pszczyna

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol


WZÓR Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA Z KANALIZACJĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 (UL. ŻORSKA) W PSZCZYNIE"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Przewidywany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:

Miasto

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

3

Przygotowanie SIWZ

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

7

Przekazanie środków finansowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »