| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Dąbrowa Zielona; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6 grudnia 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Dąbrowa Zielona prowadzenia zadania p.n.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 784 w Dąbrowie Zielonej"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Dąbrowa Zielona, z siedzibą w Dąbrowie Zielonej przy Placu Kościuszki 31 reprezentowaną przez Wójta Marię Włodarczyk.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Dąbrowa Zielona prowadzenia zadania p.n.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 784 w Dąbrowie Zielonej".

2. Województwo Śląskie powierza Gminie Dąbrowa Zielona pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje: przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 784 na odcinku o długości 32,76 m od przedszkola do przebudowanego zjazdu na Plac Kościuszki i na odcinku o długości 49,78 m od przebudowanego zjazdu na Plac Kościuszki do kościoła.

4. Gmina Dąbrowa Zielona posiada pozwolenie na budowę Nr 69/C/11 (IF/XIVc/7111/2/28/11) z 14.10.2011 r. dotyczące przebudowy zjazdów dla obsługi placu w otoczeniu pomnika w miejscowści Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki z drogi wojewódzkiej nr 784 wydane przez Wojewodę Śląskiego. Pozwolenie obejmuję przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 784 na odcinkach wskazanych w pkt. 3.

§ 2.

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje roboty budowlane i wynosi 38.753,57 zł (trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy).

2. Koszt zadania, o którym mowa w pkt. 1, określono na podstawie umowy zawartej przez Gminę Dąbrowa Zielona z wykonawcą zadania tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Eugeniusz Fisior z siedzibą w Ossy Tąpkowice.

3. Koszt zadania do wysokości 38.753,57 zł sfinansowany zostanie ze środków Województwa Śląskiego.

4. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 38.753,57 zł.

5. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Dąbrowa Zielona otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Województwa Śląskiego w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

6. W przypadku, gdy wystapią inne koszty ponad te określone w pkt. 1, koszty te w całości poniesie Gmina Dąbrowa Zielona.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Dąbrowa Zielona środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 5 na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu końcowego odbioru zadania dokonanego z udziałem przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi na następujący rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 Województwa Śląskiego wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

§ 4.

1. Gmina Dąbrowa Zielona oświadcza, że wyłonienie wykonawcy oraz zawarcie umowy dokonano zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie z wykonawcą leżą po stronie Gminy Dąbrowa Zielona i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Gminy Dąbrowa Zielona i na jej zlecenie.

3. Gmina Dąbrowa Zielona powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminie odbioru końcowego zadania, który winien być dokonany w terminie do 15 grudnia 2011 r.

4. Odbiór zadania winnien być dokonywany przez Gminę Dąbrowa Zielona z udziałem przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

5. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

6. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową Gmina Dąbrowa Zielona przekaże nieodpłatnie Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

§ 5.

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 5 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót oraz oświadczenia Wójta o niewystąpieniu kar umownych lub zobowiązania o dokonaniu zwrotu kar umownych do budżetu województwa śląskiego niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 6.

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

§ 7.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 9.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Dąbrowa Zielona

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Maria Włodarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »